Przewodnicząca Krystyna Ptok, działając z zawiadomienia Regionu Podkarpackiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, przekazała informacje obrazujące katastrofalną sytuację szpitali powiatowych z terenu województwa podkarpackiego.

Rządowe propozycje zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych, normy zatrudnienia w podmiotach leczniczych oraz opóźnienia w realizacji „Polityki wieloletniej na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa” były tematami rozmów OZZPiP i NRPiP z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia.

Projekt został skierowany do konsultacji społecznych, w których uczestniczy również Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Propozycje konkretnych zmian lub rozwiązań w ustawie można kierować do Biura Zarządu Krajowego OZZPiP do dnia 11 kwietnia 2022 r.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce. Pełny tekst komunikatu został zamieszczony na stronie Ministerstwa.

W związku z wejściem w życie z dniem dzisiejszym obowiązku szczepień przeciwko COVID-19, obejmującego m.in. pielęgniarki i położne, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22-12-2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 2398) przedstawiam poniżej informacje dotyczące obecnego stanu prawnego w tym zakresie.

Apelujemy do Ministerstwa Zdrowia o odpowiedzialne podejście do pracowników ochrony zdrowia poprzez wprowadzenie do rozporządzenia zapisów gwarantujących równe traktowanie pracowników oraz przestrzeganie kodeksu pracy. Wnioskujemy, aby w tym celu Minister Zdrowia niezwłocznie wprowadził nowelizację rozporządzenia, która będzie jednoznaczna w interpretacji prawnej dla pracodawców i pracowników.

(…) zdając sobie sprawę z problemów jakie wywołuje wprowadzenie stanu epidemii oraz wszelkich ograniczeń, nakazów, zakazów i obowiązków, zagadnienia te w sposób ciągły są analizowane i podejmowane są działania w celu ich minimalizowania, w tym w szczególności związane z obowiązkiem szczepień przeciwko Covid-19. Jednak z uwagi na brak możliwości wejścia w życie regulacji ustawowej projektowanej w druku sejmowym 1846 [tzw. ustawa Hoca], na chwilę obecną nie jest możliwe przedstawienie proponowanego brzmienia ewentualnych przepisów.

To Minister Zdrowia – skoro nie doprowadził wraz z Rządem RP do przeprocedowania odpowiednich przepisów ustawowych – ma obowiązek wskazać na jakiej podstawie prawnej Pracodawcy w podmiotach leczniczych mogą skutecznie żądać od pracowników, zleceniobiorców i innych osób wykonujących czynności zawodowe na terenie podmiotu leczniczego dokumentu zaszczepienia lub zaświadczenia o przeciwskazaniu.
Nie jest żadną odpowiedzią, że ta kwestia nie mieści się w zakresie delegacji ustawowej przyznanej Ministrowi Zdrowia. Wprowadzane przepisy muszą być spójne i realnie wykonalne. Jeżeli ta kwestia nie mieści się kompetencji Ministra Zdrowia to prosimy o zwrotną informację, jakie skuteczne działania podjął Pan Minister, aby ta kwestię rozwiązać prawnie, tak aby w dniu 01-03-2022 r. nie powstał chaos w ochronie zdrowia w Polsce. Jeżeli tej kwestii Minister Zdrowia nie wyjaśni to on i tylko on będzie za to odpowiedzialny.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych NEGATYWNIE OPINIUJE rządowy projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Nasza ocena negatywna wynika przede wszystkim z tego, że projekt ustawy:
= nie przewiduje zwiększenia finansowania szpitali,
= nie opisuje skutków ustawy dla personelu szpitali, a jedynym „pozytywnym” jej wpływem na rynek pracy ma być zatrudnienie biurokratów w Agencji Rozwoju Szpitali,
= pominięto rolę związków zawodowych w procesach likwidacji i przekształcania szpitali – nie przewidziano udziału związków zawodowych w konsultacjach i procedurach restrukturyzacyjnych itp.

W stanie prawnym na dzień 26.01.2022 r. nadal nie ma regulacji ustawowych, które umożliwiałyby pracodawcy sprawowania faktycznej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2 w zakładzie pracy poprzez możliwość weryfikacji statusu zdrowotnego pracowników oraz innych osób zatrudnionych w danym miejscu pracy.

Ministerstwo Zdrowia nie odpowiedziało również na pytania „trudne”, czyli swoim zwyczajem „jak nie wiadomo co odpowiedzieć to lepiej udawać, że pytania nie było”. Jako związek zawodowy nie jesteśmy w stanie wymusić na Ministerstwie Zdrowia jasnych i merytorycznych odpowiedzi.