Od czego zacząć?

 • Dla powołania Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP musi zebrać się grupa przynajmniej 10 pielęgniarek / położnych zatrudnionych u danego pracodawcy
 • Jeżeli w Twoim zakładzie pracy nie ma 10 pielęgniarek / położnych, możliwe jest powołanie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP działającej u kilku pracodawców
 • Zasady powołania Zakładowej i Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP są takie same!

Co zrobić, kiedy zebraliśmy wymaganą liczbę pielęgniarek i położnych?

 • Na terenie zakładu pracy organizujemy zebranie i spośród osób chętnych do pracy w OZZPiP wybieramy Komitet Założycielski (w liczbie od 3 do 7 osób)
 • Komitet Założycielski zajmie się organizowaniem pracy Związku i propagowaniem jego działalności, w tym także wydawaniem i przyjmowaniem deklaracji członkowskich, do czasu zarejestrowania Organizacji w Rejestrze Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
 • Komitet Założycielski podejmuje Uchwałę o powstaniu Organizacji Związkowej OZZPiP.

Dlaczego to takie ważne?

 • Komitet Założycielski podejmuje Uchwałę o wskazaniu maksymalnie 3 swoich członków, jako osoby objęte szczególną ochroną przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych. Ochrona ta trwa maksymalnie 6 miesięcy od dnia powstania Komitetu.
 • O powstaniu struktury związkowej, podobnie jak i o uchwale Komitetu wskazującej osoby podlegające ochronie Komitet Założycielski winien zawiadomić pracodawcę. Bez takiego zawiadomienia ochrona wskazanych członków Komitetu jest bezskuteczna.

Co można (i warto) zrobić na zebraniu Komitetu Założycielskiego?

 • Można od razu, podczas tego spotkania, spośród osób na nim obecnych, wybrać organy Związku, tj. Zarząd i Komisję Rewizyjną.
 • Biorący udział w Zebraniu Komitetu Założycielskiego ustalają liczbę Członków Zarządu organizacji i liczbę Członków Komisji Rewizyjnej. Ta liczba może być dowolna, jednak pamiętajmy, że funkcje Przewodniczącej Organizacji, minimum kolejnych 2 Członków Zarządu oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i kolejnych członków tej Komisji to minimum, które należy wybrać.

Jak przeprowadzić wybory?

 • Zebranie przeprowadzamy zgodnie z Porządkiem Obrad, Regulaminem Obrad i Ordynacją Wyborczą.
 • Należy powołać Komisje Zebrania, czyli:
  • Komisja Mandatowa – powoływana dla stwierdzenia prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał, w szczególności poprzez: sprawdzenie list obecności, prawidłowości wydania mandatów, stwierdzenie kworum bądź jego braku;
  • Komisja Uchwał i Wniosków – powoływana dla przyjmowania projektów uchwał i wniosków, zgłaszanych w toku Zebrania i przedstawiania ich na Zebraniu;
  • Komisja Wyborcza – powoływana dla przyjmowania kandydatur do organów Organizacji, sprawdzenia prawidłowości ich zgłoszenia, przygotowania list kandydatów, przygotowania kart do głosowań tajnych oraz ich wydawania,
  • Komisja Skrutacyjna – powoływana do zebrania i liczenia głosów oddanych w głosowaniach w toku Zebrania, w szczególności w głosowaniach tajnych.
 • Wybory przeprowadza się w sposób tajny, poprzez karty do głosowania.
 • Wybory na poszczególne funkcje na Zebraniu dokonuje się w następującej kolejności :
  • Przewodniczący Organizacji,
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  • Członkowie Zarządu
  • Członkowie Komisji Rewizyjnej
 • UWAGA! Funkcji związkowych w organach Zakładowej / Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP nie można łączyć ze stanowiskiem kierownika zakładu pracy oraz stanowiskami kierowniczymi podległymi bezpośrednio kierownikowi zakładu pracy.

Wybraliśmy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Co teraz?

 • Koniecznie jest złożenie (pocztą lub osobiście) w Biurze Zarządu Krajowego OZZPiP
  w Warszawie przez Komitet Założycielski Wniosku o dokonanie Wpisu do Rejestru OZZPiP nowopowstałej organizacji w terminie 30 dni od dnia podjęcia Uchwały o utworzeniu organizacji.
 • W przypadku braku takiego wniosku w terminie 30 dni – uchwała o utworzeniu organizacji traci moc.
 • Do Wniosku o Wpis do Rejestru obowiązkowo dołączamy następujące protokoły:
  • Oryginał protokołu Zebrania
  • Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu Komisji Mandatowej wraz z odpisem listy obecności Członków Zebrania
  • UWAGA! Lista obecności musi zawierać wykaz wszystkich uprawnionych do udziału w Zebraniu oraz podpisy osób obecnych na Zebraniu!
  • Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu Komisji Uchwał i Wniosków wraz z obligatoryjnym przedłożeniem Uchwały dotyczącej ustalenia składu liczbowego Zarządu Organizacji oraz Uchwały dotyczącej ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Organizacji w danej kadencji
  • Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu Komisji Wyborczej
  • Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu Komisji Skrutacyjnej
 • oraz uchwały:
  • Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Uchwały Zarządu Organizacji potwierdzającej sposób ukonstytuowania się
  • Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Uchwały Komisji Rewizyjnej Organizacji potwierdzającej sposób ukonstytuowania się
  • Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Uchwały Zarządu Organizacji o składaniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
  • UWAGA! Dokumenty wypełniamy wyłącznie pismem komputerowym!

A co, jeśli nie uda się podczas Zebrania Komitetu Założycielskiego wybrać organów Związku?

 • Wówczas Komitet Założycielski, po podjęciu Uchwały o powstaniu organizacji do Biura Zarządu Krajowego OZZPiP w Warszawie, zwołuje w terminie 6 miesięcy Ogólne Zebranie Członków.
 • Ogólne Zebranie Członków przeprowadza wybory według procedury opisanej powyżej.

BRAWO! Udało się nam się powołać i zarejestrować Organizację Związkową OZZPiP. Ale to nie wszystko! Teraz należy:

 • Zawiadomić o tym fakcie Pracodawcę przedstawiając Wyciąg z Rejestru OZZPiP, który otrzymamy z Biura Zarządu Krajowego OZZPiP w Warszawie po zarejestrowaniu.
 • Z chwilą wpisania do Rejestru OZZPiP Organizacja nabiera osobowości prawnej, dlatego nasze kroki kierujemy do Głównego Urzędu Statystycznego w celu nadania numeru REGON oraz do Urzędu Skarbowego w celu nadania numeru NIP.
 • Na koniec zakładamy konto w banku przedstawiając Wyciąg z Rejestru oraz Uchwałę Zarządu Organizacji o składaniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

Wszystkie wzory dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia wyborów znajdują się w zakładce „Dokumenty wyborcze”.