Komunikat:

ZWIADOMIENIE O KATASTROFALNEJ SYTUACJI SZPITALI POWIATOWYCH NA PODKARPACIU

Przewodnicząca Krystyna Ptok, działając z zawiadomienia Regionu Podkarpackiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, przekazała informacje obrazujące katastrofalną sytuację szpitali powiatowych z terenu województwa podkarpackiego.


Warszawa, 04.08.2022 r.

 

Pan
Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

 

 ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE KATASTROFALNEJ SYTUACJI  SZPITALI POWIATOWYCH NA PODKARPACIU

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z zawiadomienia Regionu Podkarpackiego Związku, przekazuję informacje obrazujące katastrofalną sytuację szpitali powiatowych z terenu województwa podkarpackiego.

W Rzeszowie w dn. 03.08.2022r. obradował Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan (członek sejmowej Komisji Zdrowia), Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka oraz Dyrektor Podkarpackiego Oddziału NFZ Robert Bugaj, który zaprezentował obecny system finasowania podkarpackich szpitali powiatowych.

W przygotowanej przez Dyrektora Oddziału NFZ prezentacji przedstawiono mechanizmy, według których Ministerstwo Zdrowia (MZ) i Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wdrożyło wzrosty kontraktów, mające obowiązywać od 01-07-2022 r.

 

ZWIĘKSZENIA KONTRAKTÓW DLA SZPITALI – TABELA

Kluczowa do przedstawienia obrazu katastrofalnej sytuacji szpitali powiatowych z terenu województwa podkarpackiego jest tabela na stronie 21, obejmująca efekt finalny pracy wszystkich wyżej wymienionych instytucji w zakresie realizacji wzrostu kontraktów. Tabela ta jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Według tej tabeli największy procentowy wzrost kontraktu wystąpi w SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie. Według prezentacji PWO NFZ podmiot ten otrzymał propozycję wzrostu  kontraktu od 01-07-2022 r. w wysokości 12,9%, co kwotowo wynosi jako kwota zwiększeń 5.680.597,81 zł za okres 6 miesięcy (od 01-07-2022 do 31-12-2022). Czyli, według propozycji aneksów z NFZ, ma on mieć do dyspozycji miesięcznie dodatkową kwotę 946.766,30zł. Ale uwaga: KWOTA TA JEST CZYSTO HIPOTETYCZNA, bo będzie taka tylko w przypadku wykonania 100% świadczeń medycznych we wszystkich zakresach (co praktycznie nigdy nie jest możliwe, gdyż zawsze występują jakieś zmniejszenia, szczególnie w okresach fali epidemii COVID-19).

  

GIGANTYCZNE NIEDOSZACOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI USTAWY

Na podstawie informacji podanej przez siedemnastu dyrektorów Szpitali Powiatowych
z województwa podkarpackiego dokonano wstępnych obliczeń kosztów realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Łączna kwota środków brakujących tylko tym siedemnastu podmiotom leczniczym to ok. 10,53 miliona złotych miesięcznie! A ta kwota nie uwzględnia jeszcze kosztów kontraktów, inflacji oraz obsługi kosztów zobowiązań.

Należy przyjąć, że w obszarze województwa podkarpackiego roczne niedoszacowane kosztów dla szpitali powiatowych tylko w zakresie realizacji ww. ustawy wyniesie ok 126 milionów zł. Po uwzględnieniu wszystkich czynników kosztowych kwota ta może wzrosnąć do 200 milionów w skali roku.

 

GDZIE JEST TEN ZAPOWIADANY WYSOKI POZIOM WZROSTU KONTRAKTÓW i HISTORYCZNE PODWYŻKI DLA PERSONELU?

Według rekomendacji AOTMiT średni wzrost kontraktów po przeprowadzeniu całego mechanizmu ich przeliczenia miał wynosić w przyjętym do realizacji II wariancie rekomendacji 22,4% średnio
w Polsce. Zatem przykładowo SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie  – podmiot z największym procentowym wzrostem kontraktu spośród 21 podkarpackich szpitali powiatowych – ma wzrost realny kontraktu prawie o 10% niższy
niż średni deklarowany w rekomendacji AOTMiT.

W tym miejscu należy przypomnieć: Minister Zdrowia zapewniał, że procedura zabezpieczenia finansowego podmiotów leczniczych jest wspaniale przygotowana. Pracodawcy mieli otrzymać oprócz pokrycia 100% kosztów niezbędnych na wykonanie znowelizowanej ustawy także dodatkowe środki na pokrycie innych oczywistych kosztów tj. ponad 15% inflacji, na podwyżki stawek godzinowych pracowników nie objętych działaniem ustawy (umowy zlecenia, kontrakty, podwykonawcy), a także na bieżące funkcjonowanie i leczenie.

Tymczasem wyszło jak wyszło: dyrektor SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie wyliczył, że proponowane przez NFZ zwiększenie kontraktu nie pokryje mu w żaden sposób kosztów samego wykonania ustawy o sposobie ustalania najniższych wynagrodzeń i to tylko dla pracowników objętych załącznikiem (bez pracowników administracji
i obsługi opisanych w art. 5 ustawy). W tym podmiocie poczynając od 01-07-2022 r. miesięcznie brakować będzie tylko na realizację wzrostów wynikających z załącznika do ustawy 315.000 zł.

 

GDZIE SĄ ŹRÓDŁA PROBLEMÓW Z REALIZACJĄ WZROSTU KONTRAKTÓW?

  1. zbyt mała próbka ankiet zebranych przez AOTMiT: w skali kraju ledwie ponad 8%, przy reprezentowaniu, aż 52% planu finansowego NFZ – na Podkarpaciu te wskaźniki są jeszcze gorsze – tylko 6% ankiet reprezentujące 51 % planu finansowego POW NFZ,
  2. ogromne spóźnienie MZ w pracach legislacyjnych i wprowadzanie zmian pod presją czasu: opracowano grupę jednakowych wzrostów poszczególnych rodzajów świadczeń, bez dostosowania ich do różnic terytorialnych
    w województwach oraz bez rozróżnienia indywidualnej sytuacji danego podmiotu leczniczego (można było przy wyliczeniu wzrostów przynajmniej dokonać podziału podmiotów leczniczych na instytuty, szpitale specjalistyczne, wojewódzkie, powiatowe, POZ i AOS),
  3. najważniejszy błąd i wprowadzenie podmiotów leczniczych w spiralę zadłużenia: wprowadzenie natychmiastowe i w całości przepisu § 16 ust. 4f załącznika do rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia o OWU.

Wiceprezes NFZ Bernard Waśko (pochodzący notabene z Podkarpacia i wieloletni dyrektor szpitala) wielokrotnie zapewniał i uspokajał na różnych spotkaniach, że tzw. II etap zabierania pracodawcom środków wypłacanych przez faktury dodatkowe ustalane na podstawie współczynników korygujących (środki OWU kiedyś znaczone dla lekarzy specjalistów, pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych, a od 01-07-2021r. także dodatkowo dla wszystkich pracowników medycznych i działalności podstawowej) będzie rozłożony na lata i będzie to proces stopniowy.

Okazało się to jednak nieprawdą. Najlepiej widać to w przykładzie przywoływanego już podmiotu, czyli SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie – zabrano jednorazowo z dnia na dzień całość (100%) kwoty środków jakie jeszcze do 30-06-2022 r. otrzymywał poprzez faktury dodatkowe wyliczone w oparciu o współczynniki korygujące. Gdyby nie to działanie – wymyślone i aprobowane przez MZ i NFZ – SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie otrzymałby obecnie wzrost kontraktu na poziomie 18,2% (zamiast 12,9%) i kwotowo na II półrocze miałby do dyspozycji kwotę łączną wzrostu 7.991.816 zł (a ma 5.680.597,81 zł). SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie jest wobec tego „na minusie” za II półrocze 2022 na kwotę 2.311.219 zł, czyli miesięcznie ma mniej o 385.203 zł. Gdyby dyrektor tego podmiotu miał tę kwotę do dyspozycji, to mógłby wypłacić wzrosty wynagrodzenia zgodnie z ustawą, bo deklaruje, że brakuje mu miesięcznie 315.000 zł. Zatem zostałoby mu miesięcznie ok. 60.000 zł. Ta kwota też nie byłaby w stu procentach zadowalająca, gdyż nie pozwoliłaby oczywiście pokryć wzrostu inflacji i pozostałych kosztów szpitala,
ale przynajmniej pozwoliłaby na wykonanie znowelizowanej ustawy.

SZPITALA POWIATOWY W LESKU: ZERO WZROSTU KONTRAKTU. Z CZEGO WYKONAĆ PODWYŻKI?

Powyższe przykłady zostały opisane na przykładzie mającego najlepszą sytuację szpitala powiatowego
w Województwie Podkarpackim. Dla porównania trzeba się przyjrzeć sytuacji Szpitala Powiatowego w Lesku, który znalazł się w najgorszej sytuacji na Podkarpaciu, a może nawet i w Polsce. Szpital ten miał duży procentowo udział wartości faktur dodatkowych do ogółu kontraktu (37,7%). W wyniku przyjętego przez MZ i NFZ mechanizmu wygaszania w II etapie tych faktur Szpital ten od 01-07-2022 r. otrzymał ZERO WZROSTU KONTRAKTU, A MA WYKONAĆ PODWYŻKI. Z czego? Przyszłość tego szpitala jest jeszcze gorsza, bo nawet po tym potrąceniu została mu jeszcze część nie potrąconych faktur dodatkowych wyliczonych w oparciu o współczynniki korygujące. MZ i NFZ zabierze im to w przyszłości przy kolejnej podwyżce kontraktu, która nadal realnie będzie dla Szpitala Powiatowego w Lesku wynosić ZERO.

Niestety, ani obecny na Konwencie Starostów poseł Tadeusz Chrzan (członek sejmowej Komisji Zdrowia), ani przedstawiciele Wojewody, ani Dyrektor POW NFZ nie przedstawili żadnego pomysłu, jak ten problem rozwiązać.

Starostowie z Podkarpacia są w trakcie pisania swojego stanowiska, które ma być gotowe w piątek,
5 sierpnia br. Nie wiemy, jaki będzie dalszy los tego stanowiska i czy w ogóle coś zmieni. Tymczasem termin ostateczny wypłaty zwiększonych wynagrodzeń za lipiec 2022 r. upływa w przyszłym tygodniu, czyli 10 sierpnia 2022 r.

 

MOŻNA BYŁO TEGO UNIKNĄĆ PRZYJMUJĄC POPRAWKĘ PRZYGOTOWANĄ PRZEZ OZZPIP

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wielokrotnie kwestionował zapis § 16 ust. 4f załącznika do w/w rozporządzenia MZ o OWU. Wskazywaliśmy, że – jeżeli już  – ma być realizowany ten tzw. II etap zabierania środków wypłacanych fakturami dodatkowymi przez współczynniki korygujące, to powinien być rozłożony na lata (np. z danego wzrostu kontraktu pomniejszamy nie 100% ale np. 5%). Nikt w MZ i NFZ nie słuchał argumentów OZZPiP, czego opłakane skutki właśnie widzimy.

Przypominamy również, że Sejm RP odrzucił poprawkę, jaką na wniosek OZZPIP przygotowali Senatorowie, aby wpisać do w/w ustawy wprost zapis o obowiązku pokrycia przez NFZ pracodawcom kosztów wzrostu wynagrodzeń. Poprawka została odrzucona i przy obecnym stanie prawnym pracodawcy muszą dać pracownikom podwyżki, nie mogą bowiem złamać przepisów ustawy, a jednocześnie nie dostaną na realizację tych podwyżek pełnego finansowania z NFZ.

(-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP

Do wiadomości:

– Prezydent RP Andrzej Duda,

– Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki,

– Marszałek  Sejmu RP Elżbieta Witek,

– Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki

– Prezes PiS Jarosław Kaczyński,

– Prezes NFZ Filip Nowak,

– Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś

– Posłowie i Senatorowie RP,

– media