KOMUNIKAT:

Zmiany najniższych wynagrodzeń pielęgniarek i położnych głównym tematem spotkania roboczego OZZPIP i NRPIP z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia

Rządowe propozycje zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych, normy zatrudnienia w podmiotach leczniczych oraz opóźnienia w realizacji „Polityki wieloletniej na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa” były tematami rozmów OZZPiP i NRPiP z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia.  

W poniedziałek 11.04.2022 r. w siedzibie OZZPiP odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z udziałem Wiceministra Zdrowia Piotra Brombera, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych MZ Edyty Gadomskiej i Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego MZ Jakuba Bydłonia.

Głównym tematem tego roboczego spotkania było wyjaśnienie intencji proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia zapisów projektu nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach minimalnych pracowników ochrony zdrowia wraz z nową tabelą grup zawodowych oraz nową wysokością współczynników, zgodnie z którymi będą przeliczane wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt ten został skierowany przez Ministerstwo Zdrowia do konsultacji społecznych 1 kwietnia br. Strona społeczna zasygnalizowała przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia zastrzeżenia i wątpliwości związane z proponowanymi zapisami w ustawie. W formie pisemnej uwagi i wnioski złożone zostaną przez NRPiP i OZZPiP w terminie przewidzianym dla konsultacji, tj. do 18 kwietnia br.

– Przedstawiliśmy wątpliwości naszego środowiska zawodowego związane z proponowanymi zmianami ustawy. Są one zbieżne z naszym stanowiskiem opublikowanym tuż po podpisaniu tzw. „porozumienia” z 5 listopada 2021, podpisanego przez Ministra Zdrowia z Trójstronnym Zespołem ds. Ochrony Zdrowia bez udziału większości reprezentacji zawodów ochrony zdrowia. Swoje zastrzeżenia do projektu zmian w ustawie złożymy oczywiście także na piśmie, zgodnie z trybem konsultacji społecznych – wskazała Krystyna Ptok, Przewodnicząca OZZPiP.

Kolejnym tematem spotkania była informacja strona temat stanu realizacji „Polityki wieloletniej na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa”. W toku dyskusji strona społeczna zwróciła uwagę na brak przestrzegania przyjętego przez Radę Ministrów harmonogramu działań opisanego w „Polityce wieloletniej na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa”.

– Niepokoi nas fakt nieprzestrzegania przez rządzących harmonogramu działań opisanego w “Polityce wieloletniej na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa”. Jest to dokument przyjęty przez Radę Ministrów, wyznaczający strategię rozwoju kadr pielęgniarek i położnych. Brak jego realizacji, będzie skutkował pogłębiającym się deficytem specjalistów na ryku! – alarmuje Mariola Łodzińska, Wiceprezes NRPiP.

Ostatnią cześć spotkania poświęcono zgłaszanemu powszechnie przez środowisko pielęgniarek i położnych problemowi braku przestrzegania obowiązujących norm zatrudnienia w podmiotach leczniczych oraz braku rozwiązań dotyczących ustalenia norm dla pozostałych rodzajów świadczeń.