OBOWIĄZEK SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19:

ponowne pytania skierowane przez OZZPiP do Ministra Zdrowia w dniu 02.02.2022

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w dniu 02.02.2022 ponowił pytania zadane Ministrowi Zdrowia pismem z dnia 13-01-2022r. znak ZK-131/VII/2022, a dotyczące stosowania rozporządzenia z dnia 22-12-2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 2398). W kwestii tego pisma Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi pismem z dnia 25-01-2022r. znak ZPM.056.16.2022, ale tylko na część zadanych pytań.
To Minister Zdrowia – skoro nie doprowadził wraz z Rządem RP do przeprocedowania odpowiednich przepisów ustawowych – ma obowiązek wskazać na jakiej podstawie prawnej Pracodawcy w podmiotach leczniczych mogą skutecznie żądać od pracowników, zleceniobiorców i innych osób wykonujących czynności zawodowe na terenie podmiotu leczniczego dokumentu zaszczepienia lub zaświadczenia o przeciwskazaniu.
Nie jest żadną odpowiedzią, że ta kwestia nie mieści się w zakresie delegacji ustawowej przyznanej Ministrowi Zdrowia. Wprowadzane przepisy muszą być spójne i realnie wykonalne. Jeżeli ta kwestia nie mieści się kompetencji Ministra Zdrowia to prosimy o zwrotną informację, jakie skuteczne działania podjął Pan Minister, aby ta kwestię rozwiązać prawnie, tak aby w dniu 01-03-2022 r. nie powstał chaos w ochronie zdrowia w Polsce. Jeżeli tej kwestii Minister Zdrowia nie wyjaśni to on i tylko on będzie za to odpowiedzialny.


Warszawa, dnia 02.02.2022r.

Pan
Adam Niedzielski
Minister Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, ponawiam pytania zadane Panu Ministrowi pismem z dnia 13-01-2022r. znak ZK-131/VII/2022,
a dotyczące stosowania rozporządzenia z dnia 22-12-2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 2398). W kwestii tego pisma Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi pismem z dnia 25-01-2022r. znak ZPM.056.16.2022, ale tylko na część zadanych pytań.

1/ Bez merytorycznej odpowiedzi pozostało pytanie w jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej Pracodawcy prowadzący podmioty lecznicze w Polsce mają prawo żądać od pracowników, zleceniobiorców, osób prowadzących działalność gospodarczą, czy też od podwykonawców okazania dowodu zaszczepienia lub dowodu na zaistnienie jednego z dwóch wyjątków zwalniających od szczepienia? W piśmie z dnia 25-01-2022r. MZ wskazało, że aktualnie w Sejmie RP trwają prace nad wspieranym przez Rząd poselskim projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846). Projekt tej ustawy zawiera regulacje, których celem jest umożliwienie pracodawcy sprawowania rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV2 powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy poprzez możliwość weryfikacji statusu zdrowotnego wszystkich pracowników oraz osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą zatrudnionych w danym miejscu pracy.

W rzeczywistości Sejm zawiesił prace nad tą ustawą i nie ma najmniejszych szans na wprowadzenie jej w życie przed 01-03-2022r. W/w ustawa została w rzeczywistości w Sejmie zastąpiona ustawą o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID­‑19 (druk 1981), jednak ustawa ta nie zawierała żadnego przepisu uprawniającego pracodawców do żądania od pracownika udostępnienia dokumentu potwierdzającego wykonanie szczepienia, a poza tym w dniu 01-02-2022r. ustawa ta zgodnie z wnioskiem Komisji Zdrowia została w całości odrzucona przez Sejm.

To Pan Minister wydał w/w rozporządzenie, które zacznie działać za niecały miesiąc. Zatem to Pan Minister – skoro nie doprowadził wraz z Rządem RP do przeprocedowania przepisów ustawowych – ma obowiązek wskazać na jakiej podstawie prawnej Pracodawcy w podmiotach leczniczych mogą skutecznie żądać od pracowników, zleceniobiorców i innych osób wykonujących czynności zawodowe na terenie podmiotu leczniczego dokumentu zaszczepienia lub zaświadczenia o przeciwskazaniu. Nie jest żadną odpowiedzią, że ta kwestia nie mieści się w zakresie delegacji ustawowej przyznanej MZ. Wprowadzane przepisy muszą być spójne i realnie wykonalne. Jeżeli ta kwestia nie mieści się kompetencji Pana Ministra to proszę o zwrotną informację jakie skuteczne działania podjął Pan Minister, aby ta kwestię rozwiązać prawnie, tak aby w dniu 01-03-2022r. nie powstał chaos w ochronie zdrowia w Polsce. Jeżeli tej kwestii Pan nie wyjaśni to Pan i tylko Pan będzie za to odpowiedzialny.

Kompletnym milczeniem pominął Pan Minister pozostałe pytania :

2/ Czy uzyskiwanie przeciwskazań do szczepień ma być uzyskiwane poprzez służbę medycyny pracy, z pełnymi konsekwencjami kosztów dla pracodawców?

3/ W jaki sposób dokument o przeciwskazaniach do szczepień mają uzyskiwać zleceniobiorcy?

4/ Jak mają postępować Pracodawcy po 01-03-2022r. wobec osób wykonujących zawód medyczny lub innych osób niż wykonujące zawód medyczny wykonujących czynności zawodowe w podmiocie leczniczych jeżeli te :

–  odmówią okazania dokumentu potwierdzającego zaszczepienie lub zwolnienie ze szczepienia lub

–  odmówią poddaniu się szczepieniu?

Czy po 01-03-2022r. pracodawcy mogą dopuszczać te osoby do wykonywania czynności medycznych i świadczenia pracy na terenie podmiotów leczniczych w Polsce czy też muszą odsunąć je od świadczenia pracy? Jeżeli mają je odsunąć od świadczenia pracy – co wydaje się logiczne bo chyba taki był cel wydania rozporządzenia przez Pana Ministra – to czy mają prawo wysłać te osoby jednostronną decyzją na urlop bezpłatny do czasu odwołania w Polsce stanu epidemii – bowiem dopiero wówczas wygaśnie wprowadzony przez Pana Ministra przepis § 12a – czy też mają zwolnić tych pracowników z pracy, a jeżeli tak to czy w trybie natychmiastowym dyscyplinarnym, czy też z zachowaniem okresu wypowiedzenia i na okres wypowiedzenia zwolnić ich z obowiązku świadczenia pracy?

5/ Czy przy umowach cywilnoprawnych pracodawcy mają w trybie natychmiastowym zerwać wiążące strony umowy?

6/ Kto będzie ponosił odpowiedzialność finansową w przypadku, gdy stanowisko przedstawione przez Pana Ministra do którego zastosują się Pracodawcy będzie błędne, a pracownicy, zleceniobiorcy, przedsiębiorcy i podwykonawcy w postępowaniach sądowych będą uzyskiwać odszkodowania, zadośćuczynienia lub przywrócenia do pracy?

7/ Jednocześnie prosimy o odpowiedź, czy zatrudnianie po 01-03-2022r. pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców na kontraktach czy podwykonawców pomimo nie wykonania przez nich obowiązków nałożonych rozporządzeniem przez Pana Ministra nie będzie podstawą do ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotów leczniczych wobec pacjentów, którzy na terenie podmiotu leczniczego zakażą się wirusem SARS-CoV-2?

8/ Czy Pan Minister rozważył wydając ten akt prawny ewentualne skutki po 01-03-2022r. w przypadku utraty np. 5 lub 10% kadry pracowników medycznych tj. osób, które z różnych względów odmówią realizacji rozporządzenia Pana Ministra? Czy system opieki zdrowotnej utrzyma się przy utracie w okresie epidemii kilku procent pracowników medycznych?

9/ Czy zwolnienie tej części pracowników medycznych nie spowoduje następczo rozwiązania kontraktów przez NFZ, gdyż i tak zatrudnienie medyków jest obecnie na granicy minimalnych norm warunkujących utrzymanie kontraktów.

10/ Czy i jakie sankcje administracyjne (kary grzywny?) grożą pracownikom podmiotów leczniczych, którzy nie wykonają obowiązku szczepienia nałożonego przez Pana Ministra? Jakie podmioty będą uprawnione do przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych w zakresie spełnienia wymogu zaszczepienia oraz niedopuszczania przez podmiot leczniczy do świadczenia pracy osób niezaszczepionych?

11/ Czy należy po 01-03-2022r. przerwać praktyki medyczne studentów odbywane w podmiotach leczniczych do czasu przekazania przez uczelnie dowodów na wykonanie przez studentów obowiązkowych szczepień opisanych w rozporządzeniu?

Problem stosowania w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia w praktyce wybuchnie w dniu 01-03-2022r. Skoro autor rozporządzenia nie poczuwa się do udzielenia odpowiedzi na w/w pytania kopię niniejszego pisma kierujemy do Premiera RP, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Głównego Inspektora Pracy oraz Marszałka Sejmu, aby każdy z tych organów administracji państwowej udzielił odpowiedzi na w/w pytania w zakresie własnych kompetencji.

(-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP

Otrzymują :         1/ Adresat

2/ Pan Mateusz Morawiecki – Premier RP

3/ Prezesa NFZ

4/ Główny Inspektor Pracy

5/ Marszałek Sejmu

6/ a/a