Na Ogólnym Zebraniu Członków poruszamy sprawy dotyczące działania związku zawodowego na terenie zakładu pracy. W sferze naszego zainteresowania powinny znajdować się:

 • Warunki pracy:
  • Regulamin Pracy
  • Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy
  • Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia
  • Wybór Społecznego Inspektora Pracy na terenie zakładu pracy
  • Współpraca z pełnomocnikiem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w zakresie przestrzegania ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej
  • Współpraca z Regionalnymi i Krajowymi władzami OZZPiP
 • Warunki wynagradzania:
  • Regulamin Wynagradzania
  • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Udzielanie pomocy socjalnej ze środków pracodawcy
 • Integracja środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych