Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że na czas epidemii COVID-19 numer stacjonarny oraz fax biura Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych będzie nieczynny.

Prosimy o kontaktowanie się na następujące numery telefonów:

 • Biuro Zarządu Krajowego: 601-797-189 lub 669 321 380
 • Przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok: 602-552-571

Zapraszamy także do kontaktu poprzez pocztę elektroniczną:

 • biuro@ozzpip.pl
 • przewodniczaca@ozzpip.pl

Na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zostały opracowane zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla Pielęgniarek i Położnych.Prezentujemy je poniżej.

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy, Pielęgniarki, Pielęgniarze i Położni,

W tym szczególnym czasie pandemii SARS-CoV2, kiedy cały świat stanął do walki z zagrożeniem zwracam się do Was oddając szacunek Waszej niezłomnej pracy i poświęceniu.

Kolejny raz pokazujemy, że mimo największego ryzyka, jakim jest nasze zdrowie i życie, potrafimy się zjednoczyć, by realizować cele zawodowe.
Szczególna misja naszego zawodu i poczucie odpowiedzialności za zdrowie Pacjentów mobilizują nas do działania, także w najtrudniejszych i ekstremalnych momentach jak obecne, z czego jestem osobiście dumna.

Przepisy zobowiązujące nas do ratowania życia i zdrowia ludzkiego, nawet w kryzysowych warunkach, nie powinny dawać pracodawcom podstaw do lekceważenia naszego zdrowia i życia oraz bezpieczeństwa naszych bliskich.

Dlatego pragnę zapewnić Was, iż dokładamy wszelkich starań, aby zostały wdrożone właściwe procedury ochrony pracowników, aby nasza praca była bezpieczna, abyśmy bezpiecznie i zdrowo wracali naszych do domów.

Od lat jesteśmy bowiem głównym filarem niedofinansowanego i borykającego się z brakami kadrowymi systemu, który bez naszego udziału nie podoła obecnemu wyzwaniu.

Żywię głęboką nadzieję, że po wyjściu z tego kryzysu zarówno społeczeństwo, a przede wszystkim decydenci pamiętać będą, że ochrona zdrowia jest kosztochłonna, nie należy na niej oszczędzać, a Pielęgniarki, Pielęgniarze i Położni powinny mieć właściwe warunki pracy i wynagradzania, wzmacniające ich godność i dające siłę sprawczą do dalszego działania.

Jako OZZPiP nie ustajemy w walce o ochronę bezpiecznych warunków pracy każdego z Was.

Jestem przekonana, że wiedza, oddanie Pacjentom i zawodowa solidarność naszego środowiska będą przeciwwagą dla tej trudnej i wymagającej walki, za którą Wam wszystkim bardzo dziękuję.

Pamiętajcie, razem jesteśmy bezpieczni. Dbajmy o siebie nawzajem.

Pozdrawiam Was i Wasze rodziny.

Krystyna Ptok
Przewodnicząca Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Wobec licznych niepokojących sygnałów, które napływają do nas w kontekście panującej epidemii wystosowaliśmy pismo do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie pilnych działań w zakresie opracowania standardów postępowania dotyczących pracowników medycznych i niemedycznych, którzy mieli kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-COV 2 ( COVID-19 ).

Publikujemy zalecenia dotyczące zdejmowania i zakładania środków ochrony indywidualnej podczas opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub zakażonymi SARS-CoV-2- opracowane na zlecenie konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych świadomy wysokiego zaufania społecznego pielęgniarek i położnych oraz ogromnej odpowiedzialności ciążącej na pracownikach  medycznych w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego w kraju,wnosi o analizę bieżącej sytuacji podjęcie działań chroniących pracowników.

Obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 stanowi dla pracowników ochrony zdrowia realne zagrożenie zdrowia i życia, tym bardziej, że wykonują pracę w środowisku narażonym na największe ryzyko zakażenia a wielu jest na pierwszej linii działania.

W tych wyjątkowych warunkach apelujemy do Pracodawców o:

 • przeprowadzenie analizy obowiązujących w zakładzie pracy procedur bhp
 • wydanie instrukcji zachowania się pracowników w okresie zagrożenia działania koronawirusa SARS-Cov-2
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Obowiązkiem prawnym i społecznym (w wymiarze czysto ludzkim) każdego Pracodawcy jest:

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
 • reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 • chronić życie i zdrowie pracowników, wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, w tym dorobek medycyny pracy.

Pracodawca w obecnej sytuacji jest szczególnie zobowiązany :

 • informować niezwłocznie pracowników o zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony,
 • dostarczyć niezwłocznie pracownikom instrukcje umożliwiające bezpieczne reagowanie na sytuacje zagrożenia.
 • zapewnić środki higieny osobistej w ilości i rodzaju dostosowanym do zagrożenia działania koronawirusa SARS-Cov-2.
 • przeprowadzić szkolenia w zakresie sposobu korzystania z w/w środków ochrony indywidualnej i sprzętu
 • zgłaszać pilnie do Wojewódzkich Sztabów Zarządzania Kryzysowego niedobory sprzętu i środków ochrony indywidualnej występujące w zakładach

 

W sytuacji zagrożenia epidemicznego w kraju działania pracodawców powinny być ponadstandardowe, a dbanie o personel medyczny oraz pracowników działalności podstawowej priorytetem, wobec ich niewystarczającej liczby w porównaniu do potrzeb.

 

                                                  Za Związek

Przewodnicząca

                                                                                  Krystyna Ptok (-)

Zgodnie z kodeksem etyki zawodowej cyt. każda pielęgniarka i położna pełniąc rolę zawodową zobowiązana jest do udzielania wszystkim pacjentom troskliwej opieki zgodnej z obowiązującymi standardami oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz w sytuacji zagrożenia życia.

Taki zapis w kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej nie zwalnia jednak pracodawców z obowiązku zabezpieczenia pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej do wykonywania świadczeń medycznych.

Personel medyczny w obecnej sytuacji związanej z koronawirusem (SARS-CoV-2) po zebraniu wstępnego wywiadu każdego pacjenta traktuje ze szczególną ostrożnością, przestrzegając reżimu sanitarnego i określonych wytycznych w trakcie wykonywania procedur.

Przypominamy, że Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat pn. Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2).

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/

Pacjent manifestujący objawy powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne ORAZ kryteria epidemiologiczne:

Kryteria kliniczne spełnia każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

– gorączka

– kaszel

– duszność

Kryteria epidemiologiczne spełnia każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się  utrzymującą się transmisję koronawirusa

– miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym

– pracowała lub przebywała jako odwiedzający[5] w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie 2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Aktualizacja komunikatów i wszelkie informacje dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie i https://gis.gov.pl