Zgodnie z kodeksem etyki zawodowej cyt. każda pielęgniarka i położna pełniąc rolę zawodową zobowiązana jest do udzielania wszystkim pacjentom troskliwej opieki zgodnej z obowiązującymi standardami oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz w sytuacji zagrożenia życia.

Taki zapis w kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej nie zwalnia jednak pracodawców z obowiązku zabezpieczenia pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej do wykonywania świadczeń medycznych.

Personel medyczny w obecnej sytuacji związanej z koronawirusem (SARS-CoV-2) po zebraniu wstępnego wywiadu każdego pacjenta traktuje ze szczególną ostrożnością, przestrzegając reżimu sanitarnego i określonych wytycznych w trakcie wykonywania procedur.

Przypominamy, że Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat pn. Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2).

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/

Pacjent manifestujący objawy powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne ORAZ kryteria epidemiologiczne:

Kryteria kliniczne spełnia każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

– gorączka

– kaszel

– duszność

Kryteria epidemiologiczne spełnia każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się  utrzymującą się transmisję koronawirusa

– miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym

– pracowała lub przebywała jako odwiedzający[5] w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie 2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Aktualizacja komunikatów i wszelkie informacje dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie i https://gis.gov.pl