Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych świadomy wysokiego zaufania społecznego pielęgniarek i położnych oraz ogromnej odpowiedzialności ciążącej na pracownikach  medycznych w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego w kraju,wnosi o analizę bieżącej sytuacji podjęcie działań chroniących pracowników.

Obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 stanowi dla pracowników ochrony zdrowia realne zagrożenie zdrowia i życia, tym bardziej, że wykonują pracę w środowisku narażonym na największe ryzyko zakażenia a wielu jest na pierwszej linii działania.

W tych wyjątkowych warunkach apelujemy do Pracodawców o:

 • przeprowadzenie analizy obowiązujących w zakładzie pracy procedur bhp
 • wydanie instrukcji zachowania się pracowników w okresie zagrożenia działania koronawirusa SARS-Cov-2
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Obowiązkiem prawnym i społecznym (w wymiarze czysto ludzkim) każdego Pracodawcy jest:

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
 • reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 • chronić życie i zdrowie pracowników, wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, w tym dorobek medycyny pracy.

Pracodawca w obecnej sytuacji jest szczególnie zobowiązany :

 • informować niezwłocznie pracowników o zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony,
 • dostarczyć niezwłocznie pracownikom instrukcje umożliwiające bezpieczne reagowanie na sytuacje zagrożenia.
 • zapewnić środki higieny osobistej w ilości i rodzaju dostosowanym do zagrożenia działania koronawirusa SARS-Cov-2.
 • przeprowadzić szkolenia w zakresie sposobu korzystania z w/w środków ochrony indywidualnej i sprzętu
 • zgłaszać pilnie do Wojewódzkich Sztabów Zarządzania Kryzysowego niedobory sprzętu i środków ochrony indywidualnej występujące w zakładach

 

W sytuacji zagrożenia epidemicznego w kraju działania pracodawców powinny być ponadstandardowe, a dbanie o personel medyczny oraz pracowników działalności podstawowej priorytetem, wobec ich niewystarczającej liczby w porównaniu do potrzeb.

 

                                                  Za Związek

Przewodnicząca

                                                                                  Krystyna Ptok (-)