Posiedzenie Zarządu Krajowego z Regionem Śląskim OZZPiP

Podczas posiedzenia Zarządu Krajowego z Regionem Śląskim OZZPiP jednym z największych Regionów w Polsce podsumowano realizację Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartego pomiędzy OZZPiP i NIPIP, a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia. Na prawie 100 podmiotów leczniczych w których działa OZZPiP tylko 30% pracodawców prawidłowo realizuje wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Problem

Urlop szkoleniowy-publikujemy proponowany przez nas wzór wniosku

  W związku z obserwowanym przez nas zainteresowaniem tematem urlopu szkoleniowego dla Pielęgniarek i położnych publikujemy proponowany przez nas wzór wniosku ,który aby móc ubiegać się o urlop należy złożyć swojemu pracodawcy. Zachęcamy także do zapoznania się z  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej gdzie znajdują się szczegółowe zapisy dotyczące ww.

OZZPiP składa wniosek do Ministra Zdrowia.Stop agresji wobec personelu medycznego.Kolejny atak na personel szpitalny.

Zauważając  nasilające się akty agresji wobec personelu pielęgniarskiego Zarząd krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych skierował 31.10.2019 wniosek do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o podjęcie działań mających na celu zobligowanie podległych mu  podmiotów leczniczych do wywieszenia w miejscu dobrze widocznym dla wszystkich obecnych w danej jednostce informacji o przysługującej pielęgniarkom ,położnym oraz innym pracownikom

Osoba kierująca pracownikami jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo.

Przypominamy że osoba kierująca pracownikami jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. Kierownik powinien być ,,menadżerem” bezpiecznej pracy dla swoich podwładnych. Przełożonymi pielęgniarek i położnych, odpowiedzialnymi za ich bezpieczeństwo są: oddziałowa, naczelna pielęgniarka lub dyrektor ds. pielęgniarstwa.  Kierownik powinien także monitorować stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swojej komórce organizacyjnej i podejmować działania zwierzające do utrzymania bhp na

Spotkanie poświęcone wojskowej ochronie zdrowia 10 października 2019 r.

W dniu 10 października 2019 r. na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się spotkanie poświęcone wojskowej ochronie zdrowia, w którym uczestniczyły: 🔴Dr Aurelia Ostrowska, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w MON 🔴Płk Barbara Sońta, Naczelna Pielęgniarka Wojska Polskiego oraz Przewodniczące Zakładowych Organizacji Związkowych OZZPiP przy szpitalach wojskowych na terenie Polski. Podczas spotkania

Wspólne posiedzenie Prezydium Zarządu OZZPiP i Prezydium NIPIP. 7.10.2019

W dniu 7.10 w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych  i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Główną oś rozmów obu Prezydiów stanowiła dyskusja o realizacji norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych. Prezydium OZZPiP i NRPiP podjęło Stanowisko w sprawie powołania wspólnych

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

2 października 2019 roku w naszej siedzibie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. W pierwszej części posiedzenia wziął udział Andrzej Śliwczyński – Z-ca Dyrektora Analiz i Strategii NFZ. Rozmawialiśmy o sposobach weryfikacji przez NFZ respektowania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Nie zapewnienie minimalnych norm dyskwalifikuje podmiot z korzystania publicznych

Pytamy komitety wyborcze o ich plany dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce i działania na rzecz zawodów pielęgniarki i Położnej.

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Warszawie stara się na bieżąco śledzić publiczne zobowiązania poszczególnych partii politycznych dotyczące ochrony zdrowia. Niestety przekazy jakie odbieramy pozostają na dużym stopniu ogólności.W następstwie tego postanowiliśmy skierować zapytania do poszczególnych komitetów wyborczych. Pismo mogą Państwo przeczytać poniżej lub tutaj ⇒  pismo do komitetów wyborczych

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zwrócił się z wnioskiem o przekazanie wyjaśnień od Partii ,,Prawo i Sprawiedliwość”

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie zwracam się z wnioskiem o pilne przekazanie wyjaśnień w jaki sposób i w jakim wymiarze Rząd RP i sprawująca władzę partia Prawo i Sprawiedliwość zamierza podnieść od stycznia 2020 r. wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych…. Czytaj dalej ⇓

Z kim współpracujemy?