1/ Pismem z dnia 01-04-2020r. znak ZK-529/VII/2020 OZZPiP wystąpił do Głównego Inspektora Pracy o wydanie opinii i przedstawienie stanowiska w kwestii stosowania podczas obecnej sytuacji epidemicznej w placówkach ochrony zdrowia środków ochrony indywidualnej wytwarzanych przez jednostki, które nie nadają Deklaracji Zgodności, Znak CE, Kategorie ŚOI, Certyfikacja CE.

Zgodnie bowiem z art. 2376 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Środki te muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.  Chodziło zatem o odpowiedź czy napływające obecnie do podmiotów leczniczych środki ochrony indywidualnej pochodzące od rozmaitych darczyńców i sponsorów : zarówno osób fizycznych, jak  i osób prawnych, które wytwarzają i dostarczają sprzęt mogą być wykorzystywane w pracy pomimo, że nie posiadają wymaganych certyfikatów (bo środków legalnie dopuszczonych do obrotu brakuje).

2/ W odpowiedzi zawartej w piśmie z dnia 06-04-2020r. znak UNP:GIP-20-23209 oraz GIP-GNN.450.73.2020.2 uzyskaliśmy stanowisko Głównego Inspektora Pracy w brzmieniu :

(…)

Zauważyć należy, że stosownie do postanowień uchwały nr 33/ 2020 Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARSCoV2, w związku z olbrzymim wzrostem zapotrzebowania na środki wymienione w uchwale i ryzyko wystąpienia braku takich wyrobów, ustawodawca przewidział pewne odstępstwa od dotychczas obowiązujących wymogów. Środki ochrony indywidualnej przeznaczone dla personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, służb i innych osób zaangażowanych w działania na rzecz opanowania epidemii COVID19 mogą być dopuszczone do użytku :

– przed zakończeniem oceny ich zgodności i bez oznakowania CE,

– po dopuszczeni u do obrotu w innych państwach, niż państwa członkowskie Unii Europejskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

pod warunkiem, że są zgodne z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych opublikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw zdrowia i nie dłużej niż 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii.

3/ Odpowiedź Głównego Inspektora Pracy była dla nas niejasna i niezrozumiała, a wręcz wywołała jeszcze większe wątpliwości, tym bardziej że nigdzie nie były opublikowane wytyczne krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych. OZZPiP pismem z dnia 07-04-2020r. znak ZK-574/VII/2020 wystąpił zatem do Premiera RP oraz Ministra Zdrowia z zapytaniami jak należy rozumieć stanowisko GIP. Odpowiedzi na nasze wystąpienie do chwili obecnej nie otrzymaliśmy.

4/ W dniu 14-04-2020r. na stronie Ministerstwa Zdrowia bez żadnego komentarza zostały natomiast opublikowane Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 6.04.2020 dotyczące stosowania środków ochrony osobistej oraz sposób organizacji pomieszczeń, w których udzielana jest pomoc medyczna dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19. Jako załącznik do tych Zaleceń w dniu 14-04-2020r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało również Rekomendowane przez krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych rodzaje środków ochrony osobistej (PPE, ang. Personal Protective Equipment)  dla personelu medycznego przy kontakcie  z pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2.

Nie wiemy z jakiej przyczyny Zalecenia wraz z załącznikiem wydane rzekomo w dniu 06-04-2020r. zostały opublikowane dopiero w dniu 14-04-2020r? Czy jest to efekt nacisków OZZPiP na rozwiązanie w/w kwestii jaki podjęliśmy pismem z dnia 01-04-2020r.?

Po analizie w/w dokumentów wydaje się, że nadal otwarta i nierozwiązana jest w Polsce kwestia czy napływające do podmiotów leczniczych środki ochrony indywidualnej pochodzące od rozmaitych darczyńców i sponsorów : zarówno osób fizycznych, jak  i osób prawnych, które wytwarzają i dostarczają sprzęt mogą być wykorzystywane w bieżącej pracy pomimo, że nie posiadają wymaganych certyfikatów?

KONSULTANT KRAJOWY w dziedzinie chorób zakaźnych prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban odniósł się do postawionego pytania enigmatycznie i tylko w jednej kwestii jeżeli chodzi o maski :

„ (…) Maski niemedyczne wykonane z różnych materiałów (np.: bawełna, płótno, flizelina) mogą być stosowane przez personel medyczny jedynie w ostateczności. Są one zdecydowanie mniej skuteczne od masek chirurgicznych.”

Czy stanowisko Krajowego Konsultanta może zastąpić obowiązki nałożone przez przepisy ustawy Kodeks pracy?

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Warszawie nadal oczekuje uzyskania od centralnych organów administracji rządowej jasnego stanowiska czy pracodawcy mogą te środki ochrony indywidualnej – w przypadku czasowego braku środków certyfikowanych i dopuszczonych do obrotu w Polsce – przekazywać swoim pracownikom, pomimo naruszania art. 2376 § 3 k.p. bez narażania się na odpowiedzialność.

Uważamy, że sprawa jest nadal nie wyjaśniona

Poniżej przedstawiamy pisma i stanowiska w tej sprawie:

1. Pismo OZZPiP do GIP ws. środków ochrony osobistej.

2. Odpowiedź GIP do OZZPiP

3. Pismo do Premiera i MZ ws. odpowiedzi GIP ws. środków ochrony indywidualnej

4. Stanowisko krajowego konsultanta ds chorób zakaźnych z 06 04 2020 – opublikowane 14 04 2020

5. Załącznik do stanowiska Krajowego Konsultanta (rekomendowane rodzaje środków ochrony osobistej)