W związku z podniesieniem zasiłku na wniosek OZZPiP zasiłku z 80% na 100 %. Przedstawiamy zasady wypłaty zasiłków za czas odbywania kwarantanny. Zasiłek 100% przysługuje od 1 kwietnia 2020 r. OZZPiP działa aby zasiłek 100 %   wypłacony obejmował także  okres kwarantanny przed 1 kwietnia 2020.

W czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przysługują ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie :

1/podlegania obowiązkowej kwarantannie lub

2/izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

pod warunkiem, że ta kwarantanna lub izolacja domowa wynika z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz

3/w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym, przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W praktyce oznacza to obliczenie wynagrodzenia pracownika wgł.  średniej kwoty brutto wynagrodzenia pracownika z ostatnich 12 miesięcy pomniejszonej o składki na ubezp. społeczne (13,71%0). Tym samym pracownik nie traci na wypłaconym wynagrodzeniu.