Warszawa, dnia 18.03.2021 r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Zakładowe, Międzyzakładowe Organizacje Związkowe
Regiony
/wszyscy/

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych informuję Państwa, że 17 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, na którym kontynuowana była dyskusja nad przedstawioną 26 lutego br. przez Ministerstwo Zdrowia propozycją zmiany wysokości współczynników pracy w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Jako reprezentująca centralę Forum Związków Zawodowych, a jednocześnie Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, zgłosiłam zdanie odrębne do stanowisk Ministerstwa Zdrowia, innych central związkowych oraz pracodawców, odrzucając tym samym propozycję Ministerstwa, uznając ją jako wysoce niesprawiedliwą, dyskryminującą i krzywdzącą. Domagamy się uznania innych czynników wartościujących pracę do ustalenia najniższego wynagrodzenia, takich jak: fachowość, odpowiedzialność, decyzyjność, warunki psychofizyczne i warunki środowiska pracy.

Zgodnie z regulaminem Trójstronnego Zespołu zdanie odrębne Forum Związków Zawodowych zostanie złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni. Forum Związków Zawod będzie dążyć do przedstawienia propozycji MZ ku zadowoleniu grup zawodowych zgłaszających wątpliwości do propozycji z 26 lutego 2021 r. w zakresie podziału grup zawodowych i współczynników.

W związku z pojawiającymi się w mediach zmanipulowanymi informacjami – bez zdania odrębnego Forum Związków Zawodowych – poniżej zamieszczamy pełną wersję „Stanowiska” ze spotkania w dniu 17.03.2021.

Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP

 


Pełna wersja „Stanowiska” ze spotkania w dniu 17.03.2021:

STANOWISKO TRÓJSTRONNEGO ZESPOŁU DO SPRAW OCHRONY ZDROWIA
Z DNIA 17 MARCA 2021 ROKU

Trójstronny Zespół popiera rozpoczęcie procedowanie przedstawionej na posiedzeniu w dniu 26 lutego br. propozycji Ministerstwa Zdrowia zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych dotyczących roku 2021.

Strona społeczna oczekuje pilnego rozpoczęcia prac legislacyjnych nad ustawą uwzględniającą propozycje resortu z 26 lutego 2021 r. oraz zapewnienia środków finansowych na ich realizację.

Jednocześnie wszystkie strony Zespołu deklarują gotowość niezwłocznego kontynuowania prac nad zwiększaniem poziomów minimalnych wynagrodzeń gwarantowanych w kolejnych latach.

(-) Maciej Miłkowski – Wiceminister Zdrowia

 

Forum Związków Zawodowych zgłasza zdanie odrębne, które zostanie złożone w formie pisemnej w terminie 7 dni zgodnie z regulaminem Trójstronnego Zespołu. FZZ będzie dążyć do przedstawienia propozycji MZ ku zadowoleniu grup zawodowych zgłaszających wątpliwości do propozycji z 26 lutego 2021 r. w zakresie podziału grup zawodowych.

(-) Krystyna Ptok – Forum Związków Zawodowych / OZZPiP