NAJWIĘKSZA GRUPA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA ZAWIESZA UDZIAŁ W PRACACH  ZESPOŁU TRÓJSTRONNEGO PRZY MINISTERSTWIE ZDROWIA!

OŚWIADCZENIE
FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
BRANŻY OCHRONY ZDROWIA
z dnia 03.08.2021 r.

 

Branża Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych zawiesza swój udział w pracach Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia.

Branża Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych to największa spośród trzech reprezentatywnych central związkowych, grupa organizacji zrzeszających pracowników medycznych i niemedycznych pracujących w podmiotach leczniczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszyscy liderzy organizacji pracowniczych przynależących do Branży Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych, działający w imieniu poszczególnych grup, wyrażają sprzeciw wobec polityki płacowej oraz sposobów jej realizacji przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia.

Jesteśmy oburzeni nową polityką płacową, wprowadzoną od 1 lipca br. nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która nie uwzględnia doświadczenia zawodowego, stopnia zaangażowania w procesie pracy, odpowiedzialności, złożoności zadań, spłaszcza siatkę płac, nie wprowadza marginesu finansowego na zróżnicowanie wynagrodzeń zgodnego z kodeksem pracy oraz umożliwia pracodawcom degradowanie pracowników do niższych grup zaszeregowania.

Standardy dialogu społecznego, wola do zrozumienia i zaakceptowania panujących obecnie warunków pracy i płacy w podmiotach leczniczych są dalekie od tych, które panują w krajach Europy Zachodniej. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez działania autorstwa Ministra Zdrowia, Pana Adama Niedzielskiego, nieuwzględniające głosu pracowników medycznych i niemedycznych zrzeszonych w FZZ, prowadzi do eskalacji konfliktu społecznego, pogłębienia poważnych problemów kadrowych i w ostateczności – do kompletnej niewydolności całego systemu. Działania w tym zakresie Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego to nie jest dialog i wspólne rozwiązywanie problemów systemu ochrony zdrowia, to monolog władzy nieliczącej się z pacjentem i personelem, podszyty ignorancją i przekonaniem o własnej wyższości.

Nie zgadzamy się na udział w tym ministerialnym teatrzyku według scenariuszy pisanych w zaciszu politycznych gabinetów.
Nie będziemy przyjmować dokumentów wychwalających „w ciemno” kolejne obietnice bez pokrycia.
Nie będziemy klakierami Nowego Ładu!

Należy w tym miejscu podkreślić wielokrotnie prezentowane przez Branżę Ochrony Zdrowia FZZ zdania odrębne oraz merytoryczne uwagi dotyczące zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wszyscy przedstawiciele organizacji przynależnych do Branży Ochrony Zdrowia FZZ podtrzymują wcześniej eksponowane, negatywne stanowisko do rozwiązań wprowadzonych nowelizacją ustawy, która ma charakter dyskryminujący wobec pracowników medycznych i niemedycznych, polaryzujący, konfliktogenny oraz sformułowany w oparciu o nieprecyzyjne i ograniczające realną optykę wskaźniki.

Liderzy Branży Ochrony Zdrowia FZZ przystąpili w dniu 2 sierpnia 2021 roku do Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia, aby wspólne z innymi organizacjami i związkami zawodowymi zrzeszających pracowników ochrony zdrowa prowadzić działania protestacyjne i strajkowe, podkreślając w ten sposób skalę dysfunkcji całego systemu ochrony zdrowia i frustracji, która dotyka wszystkie zawody medyczne i niemedyczne.

Wielokrotnie zgłaszanym przez nasze organizacje rozwiązaniem, które ma szansę obniżyć temperaturę sporu, jest przeniesienie rozmów i organizacji zespołu negocjacyjnego ds. polityki płacowej zawodów medycznych i niemedycznych do Rady Dialogu Społecznego.

W pierwszej kolejności oczekujemy pilnego spotkania z Premierem.

Krystyna Ptok
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Beata Rozner
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ewa Ochrymczuk
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii

Ewa Dziurda-Józefowska
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii

Monika Mazur
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii

Beata Kalicka
Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej

Grażyna Cebula-Kubat
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy