W dniu 7.10 w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych  i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Główną oś rozmów obu Prezydiów stanowiła dyskusja o realizacji norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych.

Prezydium OZZPiP i NRPiP podjęło Stanowisko w sprawie powołania wspólnych Zespołów Kontrolnych na poziomie województw działających w celu monitorowania spełniania norm zatrudniania pielęgniarek i położnych przez poszczególnych świadczeniodawców. Powołanie takich Zespołów pozwoli zapewnić w praktyce realizację przez samorząd zawodowy ich podstawowych obowiązków wynikających z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych tj. nadzór nad jakością wykonywanych świadczeń, natomiast związek zawodowy reprezentował będzie interesy środowiska zawodowego wynikające z przepisów prawa pracy. Wspólne działania mają doprowadzić do wyegzekwowania u świadczeniodawców przestrzegania obowiązujących norm zatrudnienia. Efekty prac Zespołów zostaną przedstawione Ministrowi Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Rzecznikowi Praw Pacjenta, organizacjom pacjentów, organom tworzącym, grupie zawodowej pielęgniarek i położnych i szeroko pojętej opinii publicznej celem podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości w realizacji norm.