W dniu 10 października 2019 r. na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się spotkanie poświęcone wojskowej ochronie zdrowia, w którym uczestniczyły:
🔴Dr Aurelia Ostrowska, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w MON
🔴Płk Barbara Sońta, Naczelna Pielęgniarka Wojska Polskiego
oraz Przewodniczące Zakładowych Organizacji Związkowych OZZPiP przy szpitalach wojskowych na terenie Polski.

Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące warunków pracy i wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach wojskowych:
📌Warunki lokalowe i sprzętowe szpitali, plany modernizacyjne
📌Status pracowników wojskowej służby zdrowia jako pracowników cywilnych wojska
📌Dofinansowanie i refundacja do specjalizacji i kursów zawodowych
📌Normy zatrudnienia i braki kadrowe
📌Prawa organizacji związkowej na terenie szpitali, relacje na linii pracownicy-przełożeni

Podniesiono także kwestię prawidłowości rozliczenia środków wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (owu).

Osoby uczestniczące w spotkaniu wchodzą w skład grupy eksperckiej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w obszarze wojskowej służby zdrowia. Planujemy kontynuację spotkań.