📍Informujemy że za naszym wnioskiem do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ z dn. 13.06.2019 ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zapisy jednoznacznie utrzymują środki na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych jako oddzielnie kontraktowane do końca marca 2020.

➡️Przypominamy, że obecnie obowiązujące rozporządzenie zawiera zapisy, według których po 31 .08.2019 znaczone środki finansowe kierowane przez NFZ na świadczenia dla pielęgniarek i położnych do podmiotów leczniczych, miały być przekazywane według współczynnika korygującego łącznie z kwotą ryczałtu lub kontraktu.

➡️Pracodawcy interpretowali przepis, że tak przekazane środki mogą rozdysponować w dowolny sposób – niekoniecznie korzystny dla pielęgniarek i położnych. Taka interpelacja nie ma podstaw prawnych. Podobnie nie mają podstaw prawnych działania niektórych pracodawców, którzy rozpoczęli wypowiadać 1200 zł od 31.08.2019, bez podania przyczyny. W większości dzieje się tak w niektórych podmiotach w woj. zachodniopomorskim.

➡️Zapisy konsultowanego obecnie projektu rozporządzenia są zdecydowanie korzystniejsze od obecnie obowiązujących.
W związku z tym, celowym jest szczegółowe rozpoznanie podstaw działania i możliwości późniejszego zastosowania rozporządzenia obecnie konsultowanego.
I. Przepis o współczynnikach korygujących obowiązywać będzie dopiero od 1 kwietnia 2020, co daje nam możliwość prowadzenia dalszych działań na rzecz naszego środowiska.
II. Ponownie (to jest bardzo korzystne!!) w datach:
– 1 sierpnia 2019
– 1 października 2019
– 1 stycznia 2020
pracodawcy mają obowiązek weryfikować do NFZ liczbę zatrudnionych pielęgniarek i położnych, Daje to możliwość zmiany miejsca zatrudnienia pielęgniarek i położnych z gwarancją wypłaty „zembalowego”. Ma to duże znaczenie przy mobilności pielęgniarek i położnych pomiędzy zakładami pracy przy uwzględnieniu zapotrzebowania pracy pielęgniarek i położnych na rynku. Daje to również możliwość przekazywania zwiększonych środków nowo zatrudnionym pielęgniarkom i położnym.

📍Z uwagi na pojawiające się „fake newsy”, zawierające błędy merytoryczne oraz formalno—prawne, wnoszę aby Członkowie Związku korzystali aktywnie ze strony internetowej i mediów społecznościowych OZZPiP (Facebook).
TYLKO TAM znajdują się WYŁĄCZNIE sprawdzone, rzetelne informacje i wiadomości skonsultowane merytorycznie i prawnie.
Tylko w ten sposób możemy się ustrzec przed chaosem informacyjnym skłócającym naszą grupę zawodową i wprowadzającym poczucie zagrożenia.
Tylko wzajemne zaufanie gwarantuje osiąganie wspólnych, założonych celów, zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnych.