PŁACE PO 1 LIPCA 2022:

KOMUNIKAT PO SPOTKANIU Z PRZEDSTAWICIELAMI MINISTERSTWA ZDROWIA

Warszawa, dnia 29 lipca 2022 r.

K O M U N I K A T

W dniu 28-07-2022 r. w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych doszło do spotkania Przewodniczącej OZZPiP Krystyny Ptok oraz Wiceprzewodniczących Zarządu Krajowego OZZPIP Longiny Kaczmarskiej i Zdzisława Bujasa z Podsekretarzem Stanu Piotrem Bromberem oraz Dyrektorem Departamentu Dialogu Społecznego Jakuba Bydłonia.

OZZPiP przekazał Ministerstwu Zdrowia problemy związane z wdrożeniem ustawy z dnia 26 maja 2022r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352 ). Wskazano :

– zapowiedzi pracodawców obniżania pielęgniarkom i położnym grup zawodowych tj. nieuznawania posiadania tytułu magistra lub specjalizacji (pomimo uznawania tych kwalifikacji w roku ubiegłym i pobierania na ten cel środków z NFZ),

– dysproporcje w wysokościach wynagrodzeń pielęgniarek i położnych z poszczególnych grup, które były już wielokrotnie zgłaszane przez OZZPiP w toku prac nad ustawą (zarówno w Ministerstwie Zdrowia, Sejmie i Senacie)

– zgłaszane przez Pracodawców przypadki niewystarczających środków przekazywanych przez NFZ, które nie pozwalają nawet na wykonanie obligatoryjnych wzrostów wynagrodzeń wynikających z ustawy,

– zapowiedzi zwalniania pracowników lub przenoszenia ich na stanowiska pracy nie objęte działaniem ustawy.

OZZPiP wskazał, że powyższe problemy mogą wywołać liczne procesy sądowe, kontrole pracodawców przez PIP i NFZ, a także spory zbiorowe. Dojdzie do istotnego zakłócenia funkcjonowania ochrony zdrowia.

Minister Zdrowia poinformował, że strona rządowa potrzebuje czasu, aby najpierw potwierdzić rzeczywistą wysokość środków jakie otrzymają Pracodawcy do czasu zakończenia procesu podpisywania Aneksów do kontraktów z NFZ. Minister wskazał, że przekazywane środki na wzrosty kontraktów muszą być przeznaczone w pierwszej kolejności na wykonanie w/w znowelizowanej ustawy tj. podniesienie wynagrodzeń pracowników medycznych i pracowników działalności podstawowej wskazanych w Załączniku do ustawy oraz dla pracowników określonych w art. 5 ustawy.

Minister prosił o gromadzenie i przesyłanie informacji o wszystkich ujawnionych przypadkach zgłaszanych przez Pracodawców braku środków finansowych, które uniemożliwiają im wykonanie w/w ustawy.

W tych warunkach prosimy Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe OZZPiP o uzyskanie od swoich pracodawców – po podpisaniu Aneksów do kontraktów z NFZ – pisemnych informacji :

– w jakiej wysokości nastąpił rzeczywisty miesięczny wzrost środków pozyskany z NFZ (wzrost środków potwierdzony Aneksami i pomniejszony o ewentualne jednorazowe wygaszenie środków wypłacanych do 30-06-2022r. poprzez współczynniki korygujące na podstawie OWU),

– wyliczenia jakie środki finansowe są Pracodawcy bezwzględnie konieczne dla wykonania zapisów w/w ustawy tj. przeprowadzenia wzrostów obligatoryjnych dla pracowników objętych Załącznikiem  do ustawy oraz dla pracowników objętych działaniem art. 5 ustawy.

Prosimy również powiadamiać pisemnie Biuro Zarządu Krajowego OZZPiP o wszelkich przypadkach łamania prawa dotyczącej grupy zawodowej pielęgniarek i położnych w poszczególnych zakładach pracy oraz informować na bieżąco o podejmowanych działaniach związkowych na terenie swoich podmiotów leczniczych.

Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP