PROJEKT USTAWY NR 1981 – OBOWIĄZEK POWSZECHNEGO TESTOWANIA PRACOWNIKÓW

INFORMACJA O OPINII OZZPIP

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, przedstawiam informację w sprawie projektu ustawy nakładającej obowiązek powszechnego testowania pracowników, tj. ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 – (druk nr 1981).

Informuję, że Związek NEGATYWNIE ZAOPINIOWAŁ przedstawiony projekt ww. ustawy. Zwróciliśmy uwagę na brak powiązania projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 [druk nr 1981] z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22-12-2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 2398). Minister Zdrowia tym rozporządzeniem wprowadził obligatoryjny nakaz szczepienia, egzekwowany od 01-03-2022r. i obowiązujący:

  • wszystkie osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz
  • wszystkie osoby wykonujące czynności zawodowe w podmiotach leczniczych, inne niż wykonywanie zawodu medycznego, a także studentów studiów medycznych wszystkich lat i aptekarzy.

OZZPiP zgłosił pismem z dnia 13-01-2022r. do MZ liczne pytania i wątpliwości. MZ pismem z dnia 25-01-2022r. udzieliło wybiórczo odpowiedzi na niektóre pytania, cześć pozostawiając bez odpowiedzi.

W treści pisma z dnia 25-01-2022r. Ministerstwo Zdrowia wskazano jednak, że cyt. aktualnie w Sejmie RP trwają prace nad wspieranym przez Rząd poselskim projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846). Projekt tej ustawy zawiera regulacje, których celem jest umożliwienie pracodawcy sprawowania rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV2 powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy poprzez możliwość weryfikacji statusu zdrowotnego wszystkich pracowników oraz osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą zatrudnionych w danym miejscu pracy.

Wg informacji przekazanych przez członków prezydium Sejmu projekt tzw. ustawy Hoca (druk nr 1846) nie będzie dalej procedowany i został zastąpiony właśnie przez projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 (druk 1981).

Zatem nie ma żadnego powiązania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22-12-2021r. o obowiązku szczepień i uzyskiwania przez pracodawców informacji o szczepieniach z ustawą procedowaną w Sejmie, bowiem ustawa druk nr 1981 nie przewiduje sprawdzania i weryfikowania szczepień na podstawie okazanego przez pracownika Unijnego Certyfikatu COVID. Wciąż zatem nie wiadomo, jak mają postępować dyrektorzy podmiotów leczniczych, aby wykonać rozporządzenie MZ o obowiązkowych szczepieniach, skoro w obecnym stanie prawnym nie mogą żądać od pracowników okazania certyfikatów COVID. W myśl ustawy druk nr 1981 mogli tylko żądać okazania testu co 7 dni, jednak ustawa ta została wczoraj ostatecznie odrzucona przez Sejm i regulacje te nie wejdą w życie.

 Szczegółowe uwagi do zapisów ustawy druk nr 1981 przekazaliśmy 31.01.2022 r. posłom zasiadającym w Komisji Zdrowia Sejmu RP i są one załącznikiem do niniejszej informacji.

(-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych