Po zmianie kadencji obywatelski projekt o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych będzie rozpatrywany i nie ma potrzeby ponownego go składania.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 czerwca 1999 r.o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli obywatelski projekt ustawy, w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest w dalszym ciągu rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu ustawy.

W takim przypadku prace nad projektem w nowej kadencji nie zostają zatrzymane, a jedynie zaczynają się od początku. Wówczas Marszałek Sejmu zarządza ponowne drukowanie projektu ustawy oraz doręczenie go posłom, a pierwsze czytanie tego projektu odbywa się nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji. Obywatelski komitet inicjatywy ustawodawczej nie jest więc zobowiązany w związku z tym do podjęcia żadnych dodatkowych formalnych działań.

Komitet Obywatelski przeprowadzi po raz kolejny akcję informacyjną i cykl spotkań z parlamentarzystami. Nowym posłom i senatorom będziemy tłumaczyć potrzebę zmiany, a osobom, które ponownie objęły swój mandat, przypominać o deklarowanym poparciu.

Według szacunków w Polsce toczy się obecnie już blisko 15 tysięcy spraw pielęgniarek i położnych o degradację i dyskryminację. Coraz więcej jest pozytywnych na rzecz pozywających wyroków. Sytuacja ta jasno wskazuje na pilną potrzebę nowelizacji wadliwych przepisów.

W przypadku posiadania w oddziale zamiennika, to lekarz, a nie pielęgniarka,  powinien dokonać wpisu odstawienia zleconego wcześniej leku i wpisać właściwy zamiennik.

Pielęgniarka podaje leki, które są wpisane w karcie zleceń lekarskich przez lekarza prowadzącego lub lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem. Wyjątek stanowią zlecenia wykonywane w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Tylko osoba wydająca leki (czyli farmaceuta), na żądanie świadczeniobiorcy, może wydać lek inny niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna jest równa lub wyższa od ceny leku przepisanego na recepcie.

W przypadku posiadania w oddziale zamiennika, to lekarz powinien dokonać wpisu odstawienia zleconego wcześniej leku i wpisać właściwy zamiennik.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach realizacji zlecenia lekarskiego pielęgniarka lub położna nie prawa zastępować wskazanych przez lekarza leków ich zamiennikami.

Ewentualną odpowiedzialność za wystąpienie następstw podania zamiennika ponosiłaby pielęgniarka lub położna, które pomimo zlecenia lekarskiego, podały zamiennik w miejsce wskazanego przez lekarza leku.

Więcej w stanowisku Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych: