KOMUNIKAT
PO POSIEDZENIU PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO

OZZPIP 11.01.2023

Na posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w dniu 11 stycznia 2023 r. przybyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia: Wiceminister Zdrowia Piotr Bromber, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego Jakub Bydłoń i Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Edyta Gadomska.

Udział przedstawicieli Ministerstwa był efektem skierowanego w dniu 2 stycznia 2023 r. przez OZZPiP do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego pisma o podjęcie interwencji wobec zaniechań i braku realizacji „Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, przyjętej Uchwałą nr 124/2019 Rady Ministrów z dnia 15.10.2019, znak RM-111-133-19.

Ogólnopolski Związek Zawodowego Pielęgniarek i Położnych we wniosku do Premiera wskazał obszary „Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, w których występują  zaniechania i brak terminowej realizacji, m.in.:

  • szczegółowa regulacja kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia; opracowanie standardów organizacyjnych z określeniem ról i kompetencji zawodowych pielęgniarki i położnej w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej lub poszczególnych dziedzinach specjalizacji pielęgniarek i położnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów priorytetowych; dookreślenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych do poszczególnych poziomów studiów (studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia) oraz specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – obszar ten miał być zrealizowany na bieżąco z terminem  końcowym  2022 r.
  • opracowanie standardów organizacyjnych z określeniem roli i kompetencji zawodowych pielęgniarki i położnej w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej/poszczególnych dziedzinach specjalizacji pielęgniarek i położnych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów priorytetowych; „Polityka” zakładała w pierwszej kolejności opracowanie standardów organizacyjnych w pielęgniarstwie nefrologicznym, operacyjnym, podstawowej opiece zdrowotnej, stacjonarnej i domowej opiece długoterminowej, opiece ginekologicznej – obszar ten miał być zrealizowany na bieżąco z terminem  końcowym  2023 r.
  • nie wprowadzenie w sposób kompleksowy norm zatrudnienia tj. brak całościowego określenia liczby pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach świadczeń medycznych. Liczba i kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych w istotnym wymiarze wpływają na wysoką jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo pacjentów, co potwierdzają badania naukowe prowadzone w tym zakresie
  • wypracowanie przepisów dotyczących zapewnienia odpowiedniej obsady pielęgniarskiej na dyżurze/zmianie gwarantującej optymalną opiekę pielęgniarską i bezpieczeństwo pacjenta; „Polityka” przewidywała podjęcie działań w celu opracowania szczegółowych propozycji zapisów, które zapewnią odpowiednią obsadę na dyżurze i zagwarantują dobrą jakość opieki – termin realizacji tego obszaru wskazano: realizacja na bieżąco do 2022 r.

Przedstawiciele OZZPiP podkreślili, że choć minęło ponad trzy lata, to w wielu obszarach „Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” nie zostały zrealizowane żadne, nawet cząstkowe założenia. Gdyby Ministerstwo Zdrowia wywiązało się z przyjętych obowiązków i przyjętego przez Radę Ministrów harmonogramu to być może nie mielibyśmy obecnie tak wielkich problemów z wdrożeniem ostatniej obowiązującej od lipca 2022r. nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jeśli te prace zostałyby wykonane w założonym terminie, to z dużym prawdopodobieństwem doszłoby do przygotowania w zupełnie innym kształcie Załącznika do w/w ustawy, który obecnie podzielił pracowników medycznych (w tym pielęgniarki i położne) oraz pracowników działalności podstawowej na grupy zawodowe i przypisał im określone współczynniki pracy. Gdyby Ministerstwo Zdrowia do 30 czerwca 2022 r. określiło kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia i rozpisując je dla poziomu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz dla specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, a następnie te kompetencje wpisano do zakresu obowiązków pielęgniarkom i położnym, które uzyskały prawo wykonywania zawodu to w ocenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych nie doszłoby do tak ogromnych różnic płacowych na poziomie najniższego wynagrodzenia zasadniczego między grupą 2, a grupą 6. Ponadto, zabrakło wprowadzenia do załącznika do ustawy podstawowego wymogu tzw. doświadczenia zawodowego, które powodowałoby automatyczne przeniesienie pielęgniarek i położnych do wyższej grupy zawodowej wraz z latami wykonywania pracy.

W ocenie Związku zaniechania Ministerstwa Zdrowia doprowadziły obecnie do wybuchających w całym kraju konfliktów na tle płacowym w poszczególnych podmiotach leczniczych.

 Dyrektor Edyta Gadomska przekazała informację o stanie realizacji polityki w poszczególnych obszarach. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zobowiązali się przedstawić pisemny raport z realizacji obszarów „Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, wskazanych przez OZZPiP we wnioskach do Prezesa Rady Ministrów.

 

Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP

Warszawa, dnia 11.01.2023 r.


Link do strony z dokumentem  „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” > TUTAJ <