22 lipca br. w Dzienniku Ustaw (poz. 1275) ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zasady ograniczenia  miejsc pracy dla pielęgniarek i położnych w związku epidemią COVID-19. Zmiany w rozporządzeniu weszły w życie 23 lipca 2020.

Zmienione przepisy określają, że to kierownik podmiotu leczniczego ma większą swobodę w opracowywaniu wykazów i będzie mógł w wykazie stanowisk umieszczać wyłącznie stanowiska pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny i pracujące w szpitalu jednoimiennym lub oddziale zakaźnym szpitala wieloprofilowego mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz na których może wystąpić podwyższone ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Osoby objęte zakazem mogą udzielać świadczeń na rzecz innych pacjentów jeśli nie wymaga to bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami, w szczególności udzielania tych świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności lub za zgodą kierownika podmiotu.
Kierownik podmiotu leczniczego, informuje na piśmie osoby o objęciu ich ograniczeniem i określa dzień początkowy i końcowy. Dzień końcowy może być określony jako dzień końca epidemii ale tez nie może być wcześniej niż 14 dni po zakończeniu udzielania świadczeń w związku z COVID 19 (okres ten może być skrócony po uzyskaniu ujemnego wyniku testu).
Osoba, w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o ograniczeniu może wystąpić do kierownika podmiotu z wnioskiem o zwolnienie jej z ograniczenia. Kierownik w terminie 2 dni od dnia otrzymania wniosku o zwolnienie z ograniczenia jest obowiązany powierzyć wykonywanie zadań na innym stanowisku niż objęte ograniczeniem albo tak dostosować zakres wykonywanych przez nią zadań, aby przy ich wykonywaniu nie zachodziło podwyższone ryzyko zakażenia. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie z ograniczenia w terminie dłuższym niż 3 dni to w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku kierownik dokonuje powierzenia wykonywania zadań na innym stanowisku niż objęte ograniczeniem albo dostosowania zakresu wykonywanych zadań tak, aby przy ich wykonywaniu nie zachodziło podwyższone ryzyko zakażenia.
W przypadku gdy uwzględnienie wniosku skutkuje brakiem możliwości zabezpieczenia przez podmiot leczniczy dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom zakażonym lub podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 kierownik podmiotu leczniczego, odmawia na piśmie jego uwzględnienia.
W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia może, na wniosek kierownika podmiotu leczniczego wyrazić zgodę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej innych niż związanych z COVID 19. Informacja o wyrażeniu zgody jest przekazywana niezwłocznie na piśmie wnioskodawcy, kierownikowi podmiotu leczniczego, wojewodzie.

Rozporządzenie – wersja PDF: <KLIKNIJ TUTAJ>