W dniu 29 maja 2018 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącej OZZPiP p. Krystyny Ptok oraz Rzecznika OZZPiP p. Iwony Borchulskiej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich p. Adamem Bodnarem.

Przewodnicząca zwróciła uwagę na fakt, że pismo z 2002 r. skierowane przez ówczesnego RPO prof. Zolla do ówczesnego Ministra Zdrowia p. Łapińskiego sygnalizujące problemy dotyczące grup zawodowych pielęgniarek i położnych, pomimo upływu 16 lat, jest niestety nadal aktualne.

Podczas spotkania omówiono palące problemy w grupach zawodowych pielęgniarek i położnych: normy zatrudnienia i problemy kadrowe, praca na wielu etatach i dodatkowe dyżury medyczne, konsekwencje zaniedbań systemowych i organizacyjnych na oddziałach szpitalnych, mobbing i dyskryminację pielęgniarek i położnych – przedyskutowano konkretne, indywidualne przypadki.

Przewodnicząca nakreśliła także problem i przedstawiła wniosek do RPO o zbadanie zgodności Porozumienia z dn. 23 września 2015 r. z ustawą z dn. 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 2017 poz. 1473) w zakresie wprowadzenia do w/w ustawy art. 3 ust. 3 zezwalającego na pobieranie środków gwarantowanych Porozumieniem na realizację wzrostu wynagrodzeń wynikających z ustawy.

W wyniku naszego spotkania RPO podjął działania w zakresie procedur antymobbingowych. Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia o ocenę skuteczności szpitalnych procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że „podłożem konfliktów prowadzących do mobbingu i dyskryminacji pielęgniarek i położnych może być nie najlepsza atmosfera pracy w szpitalach, spowodowana narastającymi brakami kadrowymi personelu medycznego oraz ich niskimi zarobkami”.

Pełna treść pisma RPO na stronie: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-do-ministra-zdrowia-procedury-antymobbingowe-w-szpitalach-nie-sa-skuteczne.