S T A N O W I S K O
Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
z dn. 28 września 2020 r.

w sprawie planowanej likwidacji Departamentu Pielęgniarek i Położnych
w Ministerstwie Zdrowia

 

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych informuję, że jesteśmy głęboko zaniepokojeni planowaną likwidacją Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia. Departament został powołany na podstawie wniosków naszych organizacji zawodowych.

Na przestrzeni 15-letniej działalności Departament Pielęgniarek i Położnych był wielokrotnie wskazywany jako forma doceniania zawodu pielęgniarki i położnej przez kolejnych Ministrów Zdrowia. Działalność  tej jednostki pozwoliła na wypracowanie platformy do wzajemnej współpracy organizacji zrzeszających nasze zawody. To tu spotykaliśmy się i rozmawialiśmy o naszych problemach zawodowych i sposobach ich rozwiązania. To tu była koordynacja pomiędzy różnymi polami wykonywania naszego zawodu. To tu miały miejsce spotkania konsultantów krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa, pielęgniarskiej kadry kierowniczej i innych przedstawicieli naszego zawodu.

Rola Departamentu jest teraz szczególnie ważna z uwagi na przyjęty Uchwałą Rady Ministrów dokument „Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, w której opracowaniu miał ogromny udział Departament Pielęgniarek i Położnych, oraz ze względu na oczekiwany przez Ministerstwo Zdrowia i system opieki zdrowotnej w Polsce rozwój kompetencji zawodowych, nałożenie na nas dodatkowych obowiązków i poszerzanie odpowiedzialności zawodowej. Niech przykładem tego będzie chociażby wprowadzenie porady pielęgniarki i położnej  jako produktu, który miał być ulepszany w Departamencie Pielęgniarek i Położnych po jego wdrożeniu w życie. Mamy ogromna obawę, że dojdzie do sytuacji, że naszym głosem w Ministerstwie Zdrowia, głosem najliczniejszej grupy  zawodowej w kadrach medycznych, będzie głos przedstawiciela innej grupy zawodowej, nieznającego problemów naszych zawodów. W naszym odczuciu likwidacja  Departamentu Pielęgniarek i Położnych lub włączenie w inną strukturę jest formą deprecjacji zawodu i nietrafionym działaniem w Roku Pielęgniarki i Położnej.

Dla zobrazowania zakresu działań Departamentu, przekazujemy Załącznik.

Wnosimy o zmianę decyzji i pozostawienie Departamentu Pielęgniarek i Położnych w dotychczasowym kształcie w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia.

 


Załącznik nr 1

do Stanowiska Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dn. 28 września 2020 r.
w sprawie planowanej likwidacji Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

 

Do podstawowych zadań Departamentu Pielęgniarek i Położnych należy:

 1. gromadzenie i analiza danych dotyczących zawodów pielęgniarki i położnej;
 2. nadzorowanie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych organom samorządów zawodowych pielęgniarek i położnych, w tym przygotowywanie projektów umów oraz nadzór pod względem merytorycznym nad prowadzeniem rozliczeń w zakresie przekazywania dotacji;
 3. współpraca z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych przy organizacji
  i prowadzeniu rejestrów pielęgniarek i położnych, w szczególności Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych;
 4. prowadzenie spraw związanych z działalnością konsultantów krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa;
 5. współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych oraz związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych, w sprawach dotyczących zawodów pielęgniarki i położnej;
 6. prowadzenie spraw dotyczących przeddyplomowego i podyplomowego kształcenia pielęgniarek i położnych dla obywateli polskich i cudzoziemców, w tym funkcjonowania systemów kształcenia;
 7. nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, w tym nadzór merytoryczny nad opracowaniem i weryfikacją umów na dofinansowanie kształcenia w tym zakresie;
 8. współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie opracowywania standardów kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo;
 9. współpraca z Krajową Radą Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych dotycząca nadzoru merytorycznego nad systemem kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych,
  w tym monitoringu uczelni uprawnionych do kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo
  i położnictwo w zakresie spełniania przez uczelnie standardów kształcenia, jakości
  i organizacji procesu kształcenia oraz i obsługa administracyjna jej posiedzeń;
 10. współpraca z samorządami zawodowymi działającymi w ochronie zdrowia w zakresie realizacji nowych rozwiązań systemowych dotyczących spraw zawodowych pielęgniarek
  i położnych;
 11. realizowanie zadań Ministra wynikających z przepisów o działalności leczniczej i prawa pracy w odniesieniu do spraw pracowniczych pielęgniarek i położnych, we współpracy
  z Departamentem Dialogu Społecznego, w tym prowadzenie spraw związanych
  z dostosowaniem krajowych przepisów dotyczących personelu pielęgniarskiego
  i położniczego do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych oraz prowadzenie spraw z zakresu wolontariatu w podmiotach leczniczych, w zakresie spraw dotyczących pielęgniarek i położnych;
 12. prowadzenie spraw dotyczących ponadzakładowego układu zbiorowego pracy
  dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
  w zakresie spraw dotyczących pielęgniarek i położnych;
 13. realizowanie zadań Ministra wynikających z przepisów o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych w tym zaskarżanie, we współpracy z Departamentem Prawnym,
  do Sądu Najwyższego uchwał organu samorządu pod zarzutem niezgodności z prawem, zwracanie się do właściwych organów samorządu o podjęcie uchwały w sprawie należącej do właściwości samorządu, opracowywanie, we współpracy z Departamentem Prawnym, skarg kasacyjnych wnoszonych do Sądu Najwyższego od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych oraz gromadzenie prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych i uchwał podejmowanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek
  i położnych, w zakresie spraw dotyczących pielęgniarek i położnych;
 14. współpraca z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych w zakresie przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej;
 15. pełnienie funkcji beneficjenta projektów finansowanych ze źródeł krajowych
  lub zagranicznych w zakresie zdefiniowanym w dokumentach programowych;
 16. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny realizacji obowiązku stosowania przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, ustalonych zgodnie z obwiązującymi przepisami;
 17. prowadzenie spraw w zakresie informowania cudzoziemców i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie możliwości uznawania ich wykształcenia
  i kwalifikacji do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także weryfikacja dokumentów pielęgniarek i położnych w obrocie prawnym
  z zagranicą potwierdzających ich kwalifikacje;
 18. realizowanie zadań w zakresie sprawowania przez Ministra nadzoru merytorycznego nad Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/departament-pielegniarekpoloznych [dostęp: 28-09-2020]