Płace:

STANOWISKO PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP
dotyczące problemów z realizacją podwyżek po 1-07-2022

Warszawa, dnia 23.08.2022 r.

STANOWISKO PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
dotyczące problemów z realizacją podwyżek wynikających z nowelizacji ustawy
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

  1. PRZYPOMINAMY, ŻE OZZPIP REPREZENTUJE KAŻDĄ Z GRUP PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO USTAWY, BEZ WZGLĘDU NA POSIADANE WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych – tak na szczeblu centralnym jak i na szczeblach regionalnych – nigdy nie wyrażał zgody na takie zróżnicowanie płac, jakie wprowadzono ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Również Forum Związków Zawodowych (do którego należy nasz Związek), jako jedyna centrala związkowa, od samego początku zgłaszało zastrzeżenia do projektu ustawy autorstwa Ministerstwa Zdrowia i nigdy nie zaakceptowało jego brzmienia. Nie ma podpisów ani FZZ, ani OZZPiP pod Stanowiskiem Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r. (w czasie, gdy stanowisko to było tworzone i podpisywane – pielęgniarki i położne oraz pozostałe zawody medyczne protestowały w Białym Miasteczku przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów). Zdaniem Związku poziom wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w grupie 5 i 6 jest zbyt niski wobec poziomu odpowiedzialności i wagi wykonywanej przez nich pracy, a powstałe dysproporcje deprecjonują wykształcenie wyższe na poziomie I stopnia, posiadanie specjalizacji oraz wieloletnie doświadczenie.
    Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych nigdy nie akceptował wprowadzonych przez ustawodawcę zmian we wskazanym zakresie, reprezentuje każdą z grup pielęgniarek i położnych określonych w załączniku do ustawy, bez względu na posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.
  1. TOTALNEGO CHAOSU PRZY REALIZACJI PODWYŻEK W TYM ROKU MOŻNA BYŁO UNIKNĄĆ PRZYJMUJĄC POPRAWKĘ PRZYGOTOWANĄ PRZEZ OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Związek przypomina, że Sejm RP 23 czerwca br. odrzucił poprawkę do tej ustawy, jaką na wniosek OZZPIP przygotowali Senatorowie, aby wpisać do w/w ustawy wprost zapis o obowiązku pokrycia pracodawcom przez NFZ pełnych kosztów wzrostu wynagrodzeń. Poprawka została odrzucona i przy obecnym stanie prawnym pracodawcy muszą dać pracownikom podwyżki, nie mogą bowiem złamać przepisów ustawy, a jednocześnie ze strony NFZ nie mają gwarancji pełnego finansowania tych podwyżek. Zaledwie po kilku tygodniach od wejście w życie ustawy powszechne zbulwersowanie wywołuje fakt, że przepisy o ważnych i zapowiadanych od dawna podwyżkach są realizowane w tak nieodpowiedzialny i chaotyczny sposób.
  2. Z ZEBRANYCH PRZEZ ZWIĄZEK INFORMACJI WYNIKA, ŻE DUŻA CZEŚĆ PODMIOTÓW NIE ZREALIZOWAŁA PODWYŻEK DO DNIA 10 SIERPNIA 2022 R. Organizacje reprezentujące pracodawców w Zespole Trójstronnym od początku prac nad nowelizacją akceptowały rozwiązania proponowane przez stronę rządową. Stąd niezrozumiałe i karygodne są obecne działania wielu pracodawców zmierzające do niewypłacania podwyżek lub ich zaniżania. WZYWAMY DO REALIZACJI USTAWY W PEŁNY I ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM SPOSÓB!
  3. POMOC ZE STRONY ZWIAZKU W PRZYPADKACH ŁAMANIA PRAW PRACOWNICZYCH PRZY REALIZACJI PRZEZ PRACODAWCÓW PODWYŻEK OBOWIAZUJACYCH OD 1 LIPCA 2022 R. Przypominamy, że w przypadkach nierównego traktowania przez pracodawcę (m.in. w zakresie wynagrodzeń) lub degradacji z powodu nieuznania posiadanego wykształcenia każda pielęgniarka lub położna należąca do OZZPiP (ale tylko ta, która należy do naszej organizacji związkowej) powinna zwrócić się po pomoc do swojej macierzystej organizacji związkowej. Prezydium OZZPiP przypomina, że naszym celem statutowym jest ochrona praw, godności i interesów swoich członków, dlatego prosimy o zintensyfikowanie w swoich macierzystych organizacjach związkowych pomocy dla Członków OZZPiP.
    Podkreślamy, że poza zapisami nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych obowiązują przepisy Kodeksu Pracy – wyciąg przepisów w załączeniu.
  1. BIURO ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP PRZESYŁA REGULARNIE DO ZAKŁADOWYCH I MIĘDZYZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH WZORY PISM DO EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIA W PRACY ZWIĄZKOWEJ. W organizacjach związkowych OZZPiP istnieje możliwość skorzystania przez członków OZZPiP z tych wzorów (w tym również pism przedprocesowych) oraz możliwość uzyskania wsparcia ze strony prawników współpracujących z naszymi strukturami związkowymi.
  2. OZZPiP ŻĄDA UJAWNIENIA DANYCH OBEJMUJĄCYCH RZECZYWISTY WZROST KONTRAKTÓW PODMIOTÓW LECZNICZYCH Z CAŁEGO KRAJU. Wobec lawinowo napływających informacji od podmiotów leczniczych o braku należytego finansowania świadczeń przez NFZ, co uniemożliwia prawidłowe naliczenie i wypłatę wzrostu wynagrodzeń – OZZPiP w dniu 22 sierpnia 2022 r. wystąpił w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z wnioskiem do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ   ujawnienia obejmujących rzeczywisty wzrost kontraktów od 01 lipca 2022 r. Ponadto zawnioskowaliśmy o przedstawienie porównania tego rzeczywistego wzrostu do zapowiadanej w rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji średniej wzrostu na poziomie 22,4%.

(-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP