Płace:

KOMUNIKAT PO SPOTKANIU ZESPOŁU TRÓSTRONNEGO 12-08-2022

Warszawa, dnia 13.08.2022 r.

 KOMUNIKAT

W piątek 12 sierpnia br. odbyły się posiedzenia prezydium oraz całego Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia, głównym tematem miało być wdrażanie znowelizowanej ustawy o minimalnych wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia. Jednak dyskusję zdominowały przede wszystkim problemy z realizacją podwyżek wynikających z nowelizacji ustawy. Na spotkaniach tych Forum Związków Zawodowych reprezentowały m.in. przewodnicząca i wiceprzewodnicząca OZZPiP.

  1. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego nie przedstawili żadnych zestawień lub dokumentów na poparcie swoich słów o procentowych ilościach aneksów kontraktów zawartych w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy zwiększającej płace minimalne.
  2. Na posiedzeniu przedstawiłam zgłaszane do Związku pojawiające się liczne problemy z wdrażaniem ustawy:
  3. w wielu podmiotach brak jest realizacji ustawy i wypłaty wynagrodzeń do 10 sierpnia 2022 r. zrealizowane zostały na niezmienionym poziomie,
  4. brak pełnego zabezpieczenia finansowania podwyżek – aneksy do umów przekazane przez NFZ nie zabezpieczają wzrostu wynagrodzeń grup,
  5. część pracodawców pozbawia pracowników wzrostu wynagrodzeń, nie uznając posiadanych kwalifikacji, które uznawał w ubiegłym roku.

Ponadto podkreśliłam, że środki zabezpieczone w ocenie skutków regulacji (OSR) do ustawy zabezpieczać miały całkowicie wzrost wynagrodzeń pracowników, a tak się nie dzieje.

  1. Odpowiadając na zgłoszone uwagi, minister Piotr Bromber poinformował obecnych na posiedzeniu – zwracając się szczególnie do pracodawców – że pieniądze przekazane na zwiększenia kontraktów w pierwszej kolejności mają być przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pracowników. W przypadku osób, które w ubiegłym roku miały uznane przez pracodawców kwalifikacje i były zgłoszone do NFZ, w tym roku należy zakwalifikować je do podwyżek tak samo.
  2. W TYM ROKU TOTALNEGO CHAOSU PRZY REALIZACJI PODWYŻEK MOŻNA BYŁO UNIKNĄĆ PRZYJMUJĄC POPRAWKĘ PRZYGOTOWANĄ PRZEZ OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Związek przypomina, że Sejm RP 23 czerwca br. odrzucił poprawkę do tej ustawy, jaką na wniosek OZZPIP przygotowali Senatorowie, aby wpisać do w/w ustawy wprost zapis o obowiązku pokrycia pracodawcom przez NFZ pełnych kosztów wzrostu wynagrodzeń. Poprawka została odrzucona i przy obecnym stanie prawnym pracodawcy muszą dać pracownikom podwyżki, nie mogą bowiem złamać przepisów ustawy, a jednocześnie nie dostaną na realizację tych podwyżek pełnego finansowania z NFZ. Zaledwie po kilku tygodniach od wejście w życie ustawy powszechne zbulwersowanie wywołuje fakt, że przepisy o ważnych i zapowiadanych od dawna podwyżkach są realizowane w tak nieodpowiedzialny i chaotyczny sposób.
  3. OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH REPREZENTUJE KAŻDĄ Z GRUP PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO USTAWY, BEZ WZGLĘDU NA POSIADANE WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE. NaszZwiązek tak na szczeblu centralnym jak i na szczeblach regionalnych nigdy nie wyrażał zgody i nie akceptował wprowadzonych przez ustawodawcę zmian.
  4. MONITOROWANE SYTUACJI I ANALIZA DANYCH. Struktury Związku na bieżąco gromadzą i przekazują do biura Zarządu Krajowego informacje dotyczące realizacji nowelizacji ustawy o płacach minimalnych. Z analizy danych napływających z całej Polski wynika, że największe problemy z realizacją podwyżek występują w szpitalach powiatowych, jednak kłopoty nie omijają również dużych szpitali wojewódzkich , klinicznych i instytutów. Zbieramy również dane z zakładów pracy na temat nierealizowania ustawy zgodnie z załącznikami do ustawy i ubiegłoroczną kwalifikacją do grup. W przypadku braku właściwej realizacji ustawy każda pielęgniarka i położna powinna zgłosić to w pierwszym rzędzie do macierzystej organizacji związkowej, która ma obowiązek udzielenia pomocy każdemu członkowi OZZPiP, a w następnym kroku – do właściwego Regionu OZZPiP. Istnieje tam możliwość skorzystania z wzorów pism przed procesowych oraz uzyskania wsparcia ze strony prawników współpracujących z naszymi strukturami związkowymi.

(-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP