W ocenie OZZPiP należy uwzględnić wszystkie pielęgniarki i położne wykonujące pracę na oddziałach na których przebywają pacjenci z wynikiem dodatnim testu na obecność SARS CoV-1 oraz bez wyniku – czyli „podejrzani” – niezależnie od liczby tych pacjentów. Pracujący na takich oddziałach personel medyczny zobowiązany jest wykonywać świadczenia zdrowotne wobec pacjentów z potwierdzonym wynikiem dodatnim (zarażonych) oraz bez wyniku (podejrzanych).

Należy podkreślić, że jeżeli personel medyczny zajmuje się pacjentami bez potwierdzonego ujemnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 – spełnia wymogi bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem. Jeżeli na danym oddziale jest pokój /łóżko /izolatka dla pacjenta zarażonego (potwierdzony wynik dodatni) lub podejrzanego (oczekającego na wynik) – personel medyczny ma się opiekować również tym pacjentem (bezpośredni kontakt) – i należy taki personel uwzględnić w przy zgłaszaniu osób, którym należą się dodatkowe środki.


Pismo w  pliku WORD:   >TUTAJ<


> WZÓR PISMA < 

 

…………………….., dnia …………… 2020 r.

   

Sz. P.

……………………………………

 

Dyrektor / Prezes

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

 

 Szanowny Panie Dyrektorze,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zakładowa Organizacja Związkowa przy ………………………………………………….. wskazuje, że personel pielęgniarski/położniczy  zgłasza liczne wątpliwości co do zasad wynagradzania pracowników medycznych w czasie epidemii. Na oficjalnych stronach Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ, jak również w środkach masowego przekazu pojawiają się kolejne informacje dotyczące dodatkowego wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz innych pracowników medycznych.

W dniu 30 września 2020 r.  Minister Zdrowia wydał Polecenie (DSZ.0212.307.2020.ASB) mocą którego zmienił Polecenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r., wydane w oparciu o obowiązujący wówczas art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.). Polecenie to przewiduje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wykonującym zawód medyczny uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mającym bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i zakażaniem wirusem SARS-CoV-2.

W dniu 1 listopada 2020 r Minister Zdrowia wydał kolejne Polecenie kierowane do Prezesa NFZ. Zgodnie z informacją dostępną na stronie NFZ (https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zmiany-w-dodatku-covidowym-dla-medykow-jest-wyzszy-i-dostanie-go-dodatkowy-personel,7840.html) :

Do tej pory dodatkowe wynagrodzenie otrzymują osoby wykonujące zawód medyczny (m.in. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, ratownicy medyczni), które zajmują się leczeniem pacjentów chorych na COVID-19 w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia.

Od 1 listopada dodatek przysługuje także osobom:

  • wykonującym zawód medyczny w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa,
  • wykonującym czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach przy szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-2.

Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje pracownikom medycznym zatrudnionym na umowę o pracę lub na umowę cywilno-prawną.

Od 1 listopada dodatek został podwojony i wynosi aktualnie 100% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Jednocześnie maksymalna kwota dodatku nie może być wyższa niż 15 tys. zł.

W związku z powyższym OZZPiP kieruje wniosek o wskazanie:

  • Czy Szpital podjął działania zmierzające do uzyskania od NFZ środków dla pracowników medycznych na podstawie Polecenia Ministra zdrowia z dnia 30 września 2020 r. i Polecenia Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 r.?
  • W przypadku odpowiedzi negatywnej – prosimy o wskazanie, kiedy takie działania zostaną podjęte?
  • Czy uzyskano środki od NFZ na podstawie tych Poleceń i w jakiej wysokości?
  • Kto tworzył listy pracowników pracujących z Covid-19 i kto je weryfikował?
  • Czy zgodnie z poleceniem MZ pracownicy zgłaszani złożyli stosowne oświadczenia dotyczące zgody na udostępnienie swoich danych osobowych do NFZ?
  • Jak środki te będą wypłacone za październik, a jak za listopad? W formie dodatku czy w formie zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego? \

 Jeżeli pracodawca nie występował o środki na wzrost wynagrodzeń dla osób pracujących
w kontakcie z Covid-19 i jeszcze ich nie pozyskano, prosimy o wskazanie przyczyny braku działań.

Wskazujemy jednocześnie, że w przypadku zastrzeżenia przez NFZ, że środki wypłacane z na podstawie w/w Poleceń Ministra Zdrowia przysługują osobom wykonującym zawód medyczny uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS – CoV-2, w ocenie OZZPiP należy tu uwzględnić wszystkie  pielęgniarki i położne wykonujące pracę na oddziałach na których przebywają pacjenci z wynikiem dodatnim testu na obecność SARS CoV-1 oraz bez wyniku – czyli  „podejrzani” – niezależnie od liczby tych pacjentów.

 Pracujący na takich oddziałach personel medyczny zobowiązany jest wykonywać świadczenia zdrowotne wobec pacjentów z potwierdzonym wynikiem dodatnim (zarażonych) oraz bez wyniku (podejrzanych).

 Należy podkreślić, że jeżeli personel medyczny zajmuje się pacjentami bez potwierdzonego ujemnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2– spełnia wymogi bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem. Jeżeli na danym oddziale jest pokój /łóżko /izolatka dla pacjenta zarażonego (potwierdzony wynik dodatni) lub podejrzanego (oczekającego na wynik)   – personel medyczny ma się opiekować również tym pacjentem (bezpośredni kontakt) – i  należy taki personel uwzględnić w przy zgłaszaniu osób, którym należą się dodatkowe środki.

Ze względu na wymóg składania oświadczeń przez pracowników o wyrażeniu zgody na udostępnienie przez Szpital właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia i przetwarzanie przez ten oddział oraz Ministra Zdrowia informacji o wysokości miesięcznego wynagrodzenia informujemy, że wszyscy pracownicy pracujący i mający bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS – CoV-2 takie oświadczenia złożą i wnosimy o tworzenie list na ich podstawie.

 Z uwagi na niezwykle pilny charakter przedstawionego zagadnienia, prosimy o udzielenie odpowiedzi w ciągu 3 dni.

 

……………………………………………………

……………………………………………………

(pieczęć, podpis)