Spotkanie prezydiów Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się 10 lipca 2024 roku.

Podczas spotkania dyskutowano o stanie realizacji obowiązujących aktów prawnych: „Polityki Wieloletniej Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” przyjętej przez Radę Ministrów oraz Porozumienia z Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia z dnia 9 lipca 2018 roku.

Dokonano przeglądu postanowień obu dokumentów. Niestety część z nich nie jest zrealizowana w zakładanych terminach lub w ogóle nie podjęto działań mających na celu ich realizację. Organizacje skierowały wspólne pismo do Ministra Zdrowia w tej sprawie.

Najważniejsze kwestie wymagające natychmiastowych działań ze strony Rządu RP to:

  • realizacja postanowienia z porozumienia w kwestii ustalenia i przestrzegania norm zatrudnienia jako warunek kontraktowania z NFZ.
  • zgodnie z Polityką do końca 2021 roku miały zostać określone kompetencje w zależności od poziomu wykształcenia. Wciąż nie jest to zrealizowany punkt. Domagamy się uznania posiadanych kwalifikacji, szczególnie, że zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej wykonują one zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej oraz pośrednictwo systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Kształcenie jest warunkiem posiadania aktualnej wiedzy medycznej. Ustawa ta nakłada także na pielęgniarki i położne obowiązek udzielenia pomocy w każdym przypadku zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi. Stoi to w jawnej sprzeczności z nieuznawaniem kwalifikacji posiadanych przez pracodawców. Również obowiązująca  „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” przyjętej przez Radę Ministrów używa terminu “posianych kwalifikacji.”
  • wciąż nie ma zapowiedzianych kampanii promujących zawody i uch kompetencje  i zachęcających do wstępowania do nich.  

Obie strony określiły warunki współpracy i zaangażowania w promocję obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W ramach zacieśniania współpracy na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych obie strony zadeklarowały organizowanie cyklicznych spotkań.