Przypominamy że osoba kierująca pracownikami jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. Kierownik powinien być ,,menadżerem” bezpiecznej pracy dla swoich podwładnych. Przełożonymi pielęgniarek i położnych, odpowiedzialnymi za ich bezpieczeństwo są: oddziałowa, naczelna pielęgniarka lub dyrektor ds. pielęgniarstwa. 

Kierownik powinien także monitorować stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swojej komórce organizacyjnej i podejmować działania zwierzające do utrzymania bhp na jak najwyższym poziomie.
Służba bhp nie ponosi odpowiedzialności za stan bhp. Ma ona obowiązek realizować 22 zadania służby bhp wynikające z rozporządzenia Ministra.