Mocna odpowiedź Zarządu OZZPiP skierowana do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwały dotyczącej przywrócenia kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych.


Warszawa, dnia 29.05.2020r.

 

Pan
Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

Stanowisko
Zarządu Krajowego
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
z dnia 29.05.2020r.

 

W odpowiedzi na Uchwałę nr XIX/350/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przywrócenia kształcenia pielęgniarek
i pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych, Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przyjął Stanowisko.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej, którą jest uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia i /lub studiów drugiego stopnia. Kształcenie w szkole pielęgniarskiej jest dostosowane do wymogów europejskich w tym zakresie, m.in. Dyrektywy 2005/36/EC oraz  Dyrektywy 2013/55/EU dotyczących wzajemnego uznawania kwalifikacji.

Podkreślamy, iż w dniu 15 października 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”. Jest to dokument rangi rządowej. Jednym z działań określonych w ww. dokumencie jest utrzymanie kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych wyłącznie na poziomie szkół wyższych. Również w piśmie z dnia 05 marca 2020 r. znak PPK.055.1.2020.GM, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych p. Greta Kanownik jednoznacznie zapewnia, że Minister Zdrowia nie planuje podjęcia działań w sprawie zmiany aktualnie funkcjonującego systemu kształcenia pielęgniarek.

Zarząd Krajowy kieruje pytanie: skąd zatem taka troska Radnych Sejmiku Wielkopolskiego? Czy celem jest degradacja zawodu? Czy na pewno troską Radnych jest pacjent?

Na podstawie §6 lit. a) Statutu Związku („Celem Związku jest ochrona interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych pielęgniarek i położnych”) podkreślamy, że priorytetową kwestią do przeanalizowania władz – zarówno rządowej jak i samorządowej – jest kwestia wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Powodem niedoboru absolwentów na rynku pracy nie są trudności
w dostępie do kształcenia, bo takich nie zauważamy, wręcz przeciwnie: nie wszystkie miejsca na uczelniach wyższych na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo są obejmowane. Uatrakcyjnienie zawodu widzimy w szerokich kompetencjach oraz odpowiednich warunkach pracy i wynagradzania.

Kształcenie pielęgniarek na poziomie szkół średnich sprawdziło się w przeszłości, gdy w systemie ochrony zdrowia potrzebny był pracownik realizujący świadczenia pomocnicze na rzecz świadczeń lekarskich. Obecnie zawody pielęgniarki i położnej to zawody samodzielne i merytoryczne, wymagające nie tylko przygotowania w zakresie mechanicznego wykonywania procedur, ale również samodzielnego podejmowania decyzji diagnostycznych, profilaktycznych, terapeutycznych i ratunkowych, co wymaga szerokiego zakresu wiedzy i umiejętności. Za tym powinien iść wzrost wynagrodzeń, które są na niezadawalającym, niesatysfakcjonującym poziomie – również na terenie (uwaga!) Województwa Wielkopolskiego (zwłaszcza w szpitalach powiatowych, gdzie wynagrodzenie brutto pielęgniarek jest dużo niższe od „średniej krajowej”).

W związku z powyższym Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych jest przekonany, że brak jest zarówno podstaw prawnych jak i uzasadnienia dla podjęcia działań mających na celu powrót do kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy na poziomie ponadpodstawowym.

Za konieczne uważamy, aby w celu zachęcenia absolwentów do podejmowania zawodu, jak również w celu wzmocnienia finansowego osób już będących na rynku pracy, na następnej sesji Sejmiku Radni tego organu zajęli się prawidłowym rozliczaniem przez świadczeniodawców / pracodawców z Województwa Wielkopolskiego środków finansowych dla pielęgniarek i położnych otrzymywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia (tzw. „OWU”), gdyż w tym zakresie występują liczne nieprawidłowości. W celu ułatwienia pracy udostępnimy listę podmiotów Województwa Wielkopolskiego nieprawidłowo rozliczających środki należne pielęgniarkom.

Za Zarząd Krajowy

(-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca

 

Do wiadomości:

  1. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia
  2. Greta Kanownik, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych

Link do dokumentów:
Stanowisko OZZPiP
Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego