AKTUALNOŚCI

OBOWIĄZEK SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19: Komunikat OZZPiP – 01.03.2022

W związku z wejściem w życie z dniem dzisiejszym obowiązku szczepień przeciwko COVID-19, obejmującego m.in. pielęgniarki i położne, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22-12-2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 2398) przedstawiam poniżej informacje dotyczące obecnego stanu prawnego w tym zakresie.
1 marca 2022/Autor idziesz

POŻEGNANIE: zmarła nasza Koleżanka śp. ANNA SZYJKA

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 26.02.2022 r., po ciężkiej chorobie zmarła nasza Koleżanka śp. ANNA SZYJKA. Pielęgniarka całe życie zawodowe związana z ZOZ Oświęcim. Była jedną z założycielek OZZPiP na terenie oświęcimskiego, Wiceprzewodniczącą OZZPiP Regionu Małopolskiego.
1 marca 2022/Autor idziesz

OBOWIĄZEK SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19: Stanowisko strony społecznej doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS z 28-02-2022

Apelujemy do Ministerstwa Zdrowia o odpowiedzialne podejście do pracowników ochrony zdrowia poprzez wprowadzenie do rozporządzenia zapisów gwarantujących równe traktowanie pracowników oraz przestrzeganie kodeksu pracy. Wnioskujemy, aby w tym celu Minister Zdrowia niezwłocznie wprowadził nowelizację rozporządzenia, która będzie jednoznaczna w interpretacji prawnej dla pracodawców i pracowników.
1 marca 2022/Autor idziesz

OBOWIĄZEK SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19: CO NA POWTÓRNIE ZADANE PRZEZ OZZPIP PYTANIA MINISTER ZDROWIA ODPISAŁ?

(...) zdając sobie sprawę z problemów jakie wywołuje wprowadzenie stanu epidemii oraz wszelkich ograniczeń, nakazów, zakazów i obowiązków, zagadnienia te w sposób ciągły są analizowane i podejmowane są działania w celu ich minimalizowania, w tym w szczególności związane z obowiązkiem szczepień przeciwko Covid-19. Jednak z uwagi na brak możliwości wejścia w życie regulacji ustawowej projektowanej w druku sejmowym 1846 [tzw. ustawa Hoca], na chwilę obecną nie jest możliwe przedstawienie proponowanego brzmienia ewentualnych przepisów.
18 lutego 2022/Autor idziesz

OBOWIĄZEK SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19: ponowne pytania skierowane przez OZZPiP do Ministra Zdrowia – 02.02.2022

To Minister Zdrowia – skoro nie doprowadził wraz z Rządem RP do przeprocedowania odpowiednich przepisów ustawowych – ma obowiązek wskazać na jakiej podstawie prawnej Pracodawcy w podmiotach leczniczych mogą skutecznie żądać od pracowników, zleceniobiorców i innych osób wykonujących czynności zawodowe na terenie podmiotu leczniczego dokumentu zaszczepienia lub zaświadczenia o przeciwskazaniu.
Nie jest żadną odpowiedzią, że ta kwestia nie mieści się w zakresie delegacji ustawowej przyznanej Ministrowi Zdrowia. Wprowadzane przepisy muszą być spójne i realnie wykonalne. Jeżeli ta kwestia nie mieści się kompetencji Ministra Zdrowia to prosimy o zwrotną informację, jakie skuteczne działania podjął Pan Minister, aby ta kwestię rozwiązać prawnie, tak aby w dniu 01-03-2022 r. nie powstał chaos w ochronie zdrowia w Polsce. Jeżeli tej kwestii Minister Zdrowia nie wyjaśni to on i tylko on będzie za to odpowiedzialny.
13 lutego 2022/Autor idziesz

OPINIA OZZPIP DO USTAWY O MODERNIZACJI SZPITALI

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych NEGATYWNIE OPINIUJE rządowy projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Nasza ocena negatywna wynika przede wszystkim z tego, że projekt ustawy:
= nie przewiduje zwiększenia finansowania szpitali,
= nie opisuje skutków ustawy dla personelu szpitali, a jedynym „pozytywnym” jej wpływem na rynek pracy ma być zatrudnienie biurokratów w Agencji Rozwoju Szpitali,
= pominięto rolę związków zawodowych w procesach likwidacji i przekształcania szpitali - nie przewidziano udziału związków zawodowych w konsultacjach i procedurach restrukturyzacyjnych itp.
2 lutego 2022/Autor idziesz

OZZPIP: OPINIA O PROJEKCIE USTAWY NAKŁADAJĄCEJ OBOWIĄZEK POWSZECHNEGO TESTOWANIA PRACOWNIKÓW

Związek NEGATYWNIE ZAOPINIOWAŁ przedstawiony projekt ww. ustawy. Zwróciliśmy uwagę na brak powiązania projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 [druk nr 1981] z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22-12-2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 2398).
2 lutego 2022/Autor idziesz

OBOWIĄZEK SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19: odpowiedzi Ministra Zdrowia na pytania OZZPiP

W stanie prawnym na dzień 26.01.2022 r. nadal nie ma regulacji ustawowych, które umożliwiałyby pracodawcy sprawowania faktycznej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2 w zakładzie pracy poprzez możliwość weryfikacji statusu zdrowotnego pracowników oraz innych osób zatrudnionych w danym miejscu pracy.

Ministerstwo Zdrowia nie odpowiedziało również na pytania „trudne”, czyli swoim zwyczajem „jak nie wiadomo co odpowiedzieć to lepiej udawać, że pytania nie było”. Jako związek zawodowy nie jesteśmy w stanie wymusić na Ministerstwie Zdrowia jasnych i merytorycznych odpowiedzi.
27 stycznia 2022/Autor idziesz