W nawiązaniu do wystąpienia Krystyny Ptok, przewodniczącej ZK OZZPiP, dotyczącego skandalicznych zapisów tzw. ustawy o COVID-19 Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z interwencją do Marleny Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

OZZPiP w swoim wystąpieniu sformułował wniosek w sprawie wyeliminowania z obrotu prawnego art. 15 x ust. 1 ustawy, który to przepis wprowadza obowiązek pracy z naruszeniem standardów międzynarodowych i art. 65 Konstytucji. Związek podnosił też, że ograniczenia wolności pracy mogą zostać wprowadzone w stanach nadzwyczajnych jedynie w drodze ustawy.


RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 27-04-2020 r.

 

Pani

Marlena Maląg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Szanowna Pani Minister,

w nawiązaniu do przesłanego w dniu 23 kwietnia 2020 r. wystąpienia przewodniczącej Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP), dotyczącego wprowadzenia przez art. 73 pkt 30 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), bez konsultacji społecznych, zmiany treści art. 15x ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm., dalej jako ustawa), uprzejmie przesyłam kolejne wystąpienie OZZPiP dotyczące tego przepisu ustawy.

W wystąpieniu tym sformułowano wniosek w sprawie wyeliminowania z obrotu prawnego art. 15 x ust. 1 ustawy.

W opinii OZZPiP przepis ten wprowadza obowiązek pracy z naruszeniem standardów międzynarodowych i art. 65 Konstytucji. Ograniczenia wolności pracy mogą zostać wprowadzone w stanach nadzwyczajnych jedynie w drodze ustawy.

Europejska Konwencja Praw Człowieka zastrzega, że świadczenia wymagane w stanach nadzwyczajnych lub klęsk żywiołowych nie będą rozumiane jako zakazana praca przymusowa czy obowiązkowa. Według stanu na dzień 24 kwietnia 2020 r. w Polsce nie został ogłoszony jakikolwiek stan nadzwyczajny, określony w art. 228 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wynika z art. 233 ust. 3 Konstytucji RP, ograniczenia w zakresie praw i wolności obywatela i człowieka, w tym również w zakresie szeroko pojętej wolności pracy mogą być wprowadzone jedynie we wskazanym w Konstytucji RP stanie klęski żywiołowej. Aktualnie w Polsce ogłoszony został jedynie stan epidemii na podstawie upoważnienia z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczeniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który, jak zauważa Związek, nie jest stanem nadzwyczajnym, o którym mowa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Powołując się na art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U z 2020 r. poz. 627) uprzejmie proszę Panią Minister o przedstawienie stanowiska wobec zarzutów podniesionych przez OZZPiP w dwóch wyżej powołanych wystąpieniach.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich