Warszawa, 13.05.2021 r.

KOMUNIKAT
Z NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA ZARZĄDU KRAJOWEGO
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Z UDZIAŁEM MINISTRA ZDROWIA

W dniu 13 maja 2021 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Krajowego OZZPiP, którego głównym tematem było ustalenie harmonogramu dalszych działań związanych z prowadzeniem sporów zbiorowych i akcji protestacyjnych na poziomie lokalnym i krajowym. O godz. 14:00 do posiedzenia Zarządu dołączyli: Minister Zdrowia Adam Niedzielski i Wiceminister Maciej Miłkowski.

Ministrowie wykazali się zaskakującym niezrozumieniem sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych i w swoich wystąpieniach twierdzili, że oczekują od Związku rezygnacji z dotychczas zgłoszonych postulatów i stanowisk związanych z poprawą warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych. Wywołało to oburzenie i dezaprobatę strony związkowej.

Jako największy w Polsce związek zawodowy zrzeszający pielęgniarki i położne mamy świadomość,
że sytuacja kadrowa naszego środowiska jest dramatyczna, co stało się jeszcze bardziej widoczne
w czasie pandemii, gdy nasza grupa zawodowa poniosła największe ofiary. Dlatego nie zrezygnujemy z naszych działań na rzecz ratowania zawodów pielęgniarki i położnej.

W tej sytuacji Zarząd Związku postawił ultimatum Ministrowi Zdrowia na przedstawienie ostatecznych rozwiązań – strony spotkają się w poniedziałek 17 maja 2021 r. o godz. 15:00 w siedzibie Ministerstwa Zdrowia. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych traktuje to spotkanie jako spotkanie ostatniej szansy.

W związku z powyższym obrady nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Krajowego OZZPiP zostały zawieszone do wtorku 18 maja 2021 r.

Za Zarząd

(-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP