KOMUNIKAT
PO POSIEDZENIU ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP 5-7.12.2022

W dniach 5-7 grudnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w trakcie którego:

  1. Podsumowano wykonanie przez pracodawców po 1 lipca br. zmian w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w placówkach objętych działaniem OZZPiP. Z przekazanych przez zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe oraz regiony wynika, że nadal w wielu podmiotach leczniczych ustawa realizowana jest w sposób wybiórczy lub w ogóle nie jest realizowana. Nadal priorytetem w działaniach OZZPiP jest podniesienie wynagrodzenia grup 5 i 6, zmniejszające różnice w wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych.
  2. Przeanalizowano przebieg procesów sądowych przeciwko pracodawcom łamiącym zapisy znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych.
  3. Przygotowany został list otwarty do pracodawców i organizacji zrzeszających pracodawców w związku z utrzymującymi się problemami po 1 lipca 2022 r. w zakresie realizacji podwyżek wynagrodzeń wynikających z nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych.
  4. Przedstawiono przebieg spotkania w Najwyższej Izbie Kontroli przedstawicieli Związku z Prezesem NIK Marianem Banasiem oraz urzędnikami NIK, które dotyczyło aktualnej sytuacji służby zdrowia, w tym wadliwych zapisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które pozwalają na dowolność interpretacji i łamanie praw pracowniczych. Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że kończy kontrolę „Zasoby kadry medycznej w systemie ochrony zdrowia”. Pełen obraz systemu ochrony zdrowia powstanie na jej podstawie oraz innych planowych i doraźnych kontroli, w których poruszane będą kwestie wynagrodzeń pielęgniarek i lekarzy, badana będzie gospodarka finansowa placówek opieki zdrowotnej i zlecanie usług przez szpitale. Przedstawiciele NIK poinformowali, że w 2023 roku zaplanowana jest „megainformacja” na temat systemu zdrowia.
  5. Omówiono udział przedstawicieli Związku w posiedzeniach komisji zdrowia Sejmu i Senatu, dotyczących realizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza, która przenosi z budżetu państwa do NFZ ciężar finansowania ratownictwa medycznego, leków 75+, szczepień, wynagrodzeń lekarzy stażystów i rezydentów oraz świadczeń wysokospecjalistycznych.
  6. Poszerzono grupę ekspertów Związku opiniujących akty prawne.
  7. Zaplanowano szkolenia dla członków OZZPIP.
  8. Wydłużono okres wypłaty zapomóg dla członków Związku, w przypadku których utrata pracy ma związek z prowadzoną przez nich działalnością związkową.
  9. Ustalono kalendarz wyborczy na aktualną kadencję organów Związku.

 

Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP

Warszawa, dnia 8.12.2022 r.