KOMUNIKAT
PO POSIEDZENIU ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP 17-18.10.2022

W dniach 17-18 października 2022 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego VII kadencji. Głównym tematem posiedzenia było wypracowanie planu realizacji działań zawartych w uchwale programowej przyjętej przez X Zjazd Delegatów OZZPIP. Ponadto Regiony OZZPIP  zarekomendowały ekspertów z poszczególnych dziedzin działalności OZZPIP do utworzonych zespołów roboczych.

W trakcie posiedzenia Zarządu Krajowego odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia: Wiceministrem Zdrowia Piotrem Bromberem, dyrektorem Jakubem Bydłoniem,  dyrektor Edytą Gadomską oraz Prezesem NFZ Filipem Nowakiem.

W wyniku tego spotkania OZZPiP  skieruje do Ministerstwa Zdrowia pismo wraz z listą podmiotów, w których w ogóle nie została zrealizowana ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych  oraz podmiotów, w których aktualnie pracodawcy wpisali pielęgniarki i położne do grup niższych, niż kwalifikowane były w latach ubiegłych, pomimo pobieranych na ten cel środków z NFZ.

Minister Piotr Bromber zadeklarował, że przekazana przez Związek lista podmiotów stanie się podstawą do podjęcia kontroli weryfikujących legalność działań pracodawców.

Przedstawiciele OZZPIP podkreślali też, że wysokość środków przekazywanych z NFZ jest zbyt niska do prawidłowego funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Wadliwe zapisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, o zmianę których postulował OZZPIP, pozwalają niektórym pracodawcom na dowolność interpretacji jej zapisów i łamanie praw pracowniczych.