Rozumiemy, że Rząd RP oraz ustawodawca nie zakładali w kwietniu 2020 r., że okres epidemii przedłuży się ponad 180 dni. Niestety rzeczywistość jest inna.  Jesteśmy nadal w stanie epidemii, a przed pracownikami medycznymi najprawdopodobniej nastanie jeszcze gorszy czas.  Nowelizacja jest zatem bezwzględnie potrzebna (z przepisem przejściowym obejmującym okres wstecz od 05-09-2020).


Warszawa, dnia 15.09.2020 r.

Pan
Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

dot. podjęcia w trybie pilnym inicjatywy ustawodawczej w zakresie przedłużenia uprawnienia dla pracowników medycznych prawa do zasiłku chorobowego i zasiłku w okresie kwarantanny na poziomie 100% podstawy wymiaru zasiłku

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie zawiadamiam, że konieczna jest pilna interwencja Ministra Zdrowia i przejęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie przedłużenia uprawnienia dla pracowników medycznych prawa do zasiłku chorobowego i zasiłku w okresie kwarantanny na poziomie 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Informujemy, że na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.)  z dniem 05-09-2020r. utracił moc obowiązującą przepis m.in. art. 4c w/w ustawy. Przypominamy, że przepis ten przewidywał, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Ministerstwo Zdrowia przywoływało m.in. ten przepis jako przykład nadzwyczajnych uregulowań, które Ministerstwo Zdrowia wprowadziło w związku z epidemią COVID-19 celem zabezpieczenia praw pracowniczych pracowników medycznych walczących na pierwszej linii ze skutkami epidemii. Treść przepisu sugerowała, że będzie on miał zastosowanie przez cały czas obowiązywania stanu epidemii w Polsce. Tak się jednak nie stało z uwagi na przepis przejściowy art. 36 ust. 1 ustawy.

Rozumiemy, że Rząd RP oraz ustawodawca nie zakładali w kwietniu 2020r., że okres epidemii przedłuży się ponad 180 dni. Niestety rzeczywistość jest inna. Jesteśmy nadal w stanie epidemii, a przed pracownikami medycznymi najprawdopodobniej nastanie jeszcze gorszy czas.

Nowelizacja jest zatem bezwzględnie potrzebna (z przepisem przejściowym obejmującym okres wstecz od 05-09-2020r.). Jeżeli Państwo Polskie chce zachować w dyspozycyjności pracy pracowników medycznych to musi akceptować obowiązek ponoszenia 100% kosztu podstawy zasiłku chorobowego i zasiłku w okresie przymusowej kwarantanny jeżeli do zakażenia lub kontaktu z osobami chorymi na COVID-19 dojdzie w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

Prosimy o pilną odpowiedź jakie jest stanowisko Ministra Zdrowia w tej kwestii, aby móc przekazać informację do środowiska.