ŻĄDAMY SPROSTOWANIA INFORMACJI BĘDĄCEJ MANIPULACJĄ,
PRZEDSTAWIONEJ W PIŚMIE BIURA KOMUNIKACJI MINISTERSTWA ZDROWIA

Jesteśmy zażenowani niskim poziomem merytorycznym pracowników Ministerstwa Zdrowia i ich prymitywnymi próbami manipulowania opinią publiczną. Zamiast rzetelnej informacji, udzielanej w oparciu o dokumenty będące w zasobach Ministerstwa, mamy do czynienia z nieudolnymi próbami wprowadzania w błąd środowiska pracowników medycznych oraz opinii publicznej.


Pełna treść pisma do Ministra Zdrowia z 09.07.2021:

Warszawa, dnia 9.07.2021 r.

 

Pan
Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie żądam sprostowania obrzydliwej manipulacji, przedstawionej w piśmie podpisanym przez Pana Jarosława Rybarczyka – Głównego specjalistę z Biura Komunikacji Ministerstwo Zdrowia, stanowiącym odpowiedź na pismo M. Mielcarka, redaktora „Pielegniarki.info.pl” i opublikowanej na stronie internetowej: https://www.pielegniarki.info.pl/aktualnosci/roznice-w-placach-pielegniarek-stanowisko-ministra

W przytoczonym przez w/w portal piśmie czytamy: „(…) Trzeba przy tym zauważyć, że zgodnie ze złożonym przez przedstawicieli zawodów medycznych obywatelskim projektem ustawy (zgodnym w zakresie propozycji dotyczących pielęgniarek i położnych ze stanowiskiem OZZPiP) w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia (druk sejmowy nr 35) różnica w wysokości minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pomiędzy grupą zawodową: Pielęgniarka i położna z tytułem magistra oraz ze specjalizacją a grupą: Pielęgniarka i położna bez specjalizacji wynosi połowę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce tj. 2583 zł, natomiast różnica w kwocie gwarantowanego wynagrodzenia zasadniczego w obowiązującej ustawie pomiędzy grupą 7 i grupą 9 wynosi 1705 zł. I jak wskazano wyżej w wyniku opracowanej przez rząd nowelizacji ustawy z maja br. uległa zmniejszeniu.(…)”

Po pierwsze: Obywatelski projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia (druk sejmowy nr 35) NIGDY NIE BYŁ SYGNOWANY przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Poza tym projekt ten pochodzi z 2019 roku (sic!) – od tego czasu rzeczywistość, a także rzeczywistość prawna, znacznie się zmieniła. Sam fakt, że Ministerstwo Zdrowia powołuje się na tak stary projekt w oficjalnym dokumencie, jest dość absurdalny, aczkolwiek po ostatnich miesiącach wątpliwej jakości „współpracy” z Ministerstwem Zdrowia chyba nic już nas nie powinno dziwić.

Po drugie: Jak wskazywaliśmy już niejednokrotnie, propozycje dotyczące wynagrodzeń pielęgniarek i położnych są tożsame z tymi przedstawionymi w piśmie naszej centrali związkowej: Forum Związków  Zawodowych z dn. 29-06-2020 r. Pismo to po raz kolejny przedstawiamy w załączeniu, gdyż mamy wrażenie, że pracownicy Ministerstwa niedokładnie czytają korespondencję lub czytają ją bez zrozumienia. Pragniemy przypomnieć, że proponowane współczynniki kształtowały się następująco:

L.p.

Grupy zawodowe według kwalifikacji

Współczynnik pracy
1 2

3

Fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w Tabeli posiadający wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim oraz posiadający specjalizację II stopnia. 1,55
Pielęgniarka, położna, farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w Tabeli  posiadający wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim oraz posiadający specjalizację (w tym I stopnia); 1,50
Pielęgniarka, położna, farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w Tabeli  posiadający wyższe wykształcenie na poziomie licencjackim oraz posiadający specjalizację (w tym I stopnia); 1,45
Pielęgniarka, położna, farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w Tabeli  posiadający wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim bez specjalizacji; pielęgniarka, położna, nie posiadająca wyższego wykształcenia, ale posiadająca specjalizację; 1,40
Pielęgniarka, położna, farmaceuta, fizjoterapeuta, elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w Tabeli  posiadający wyższe wykształcenie na poziomie licencjackim bez specjalizacji;  a także pielęgniarka, położna i inne zawody medyczne posiadające co najmniej 5 letni staż pracy; 1,35
Pielęgniarka, położna, technik farmacji, technik fizjoterapii, technik analityki medycznej, technik elektroradiologii albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w Tabeli  nie posiadający wyższego wykształcenia i nie posiadający specjalizacji; 1,3

A zatem stwierdzenie, że różnica w wysokości minimalnych wynagrodzeń zasadniczych proponowanych przez OZZPiP pomiędzy grupą zawodową: Pielęgniarka i położna z tytułem magistra oraz ze specjalizacją a grupą: Pielęgniarka i położna bez specjalizacji wynosi połowę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce tj. 2 583 zł jest JAWNYM KŁAMSTWEM. Różnica ta bowiem wynosi 1 033,49 zł, czyli jeszcze mniej, niż kwota w obowiązującej ustawie wynosząca 1705 zł, którą obecnie chwali się w mediach Ministerstwo Zdrowia.

Warto przypomnieć, że powyższe współczynniki stanowią między innymi jeden z postulatów sporów zbiorowych prowadzonych aktualnie przez Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe OZZPiP.

Jesteśmy zażenowani niskim poziomem merytorycznym pracowników Ministerstwa Zdrowia i ich prymitywnymi próbami manipulowania opinią publiczną. Zamiast rzetelnej informacji, udzielanej w oparciu o dokumenty będące w zasobach Ministerstwa, mamy do czynienia z nieudolnymi próbami wprowadzania w błąd środowiska pracowników medycznych oraz opinii publicznej.

W załączeniu przesyłam kolejny raz pismo Forum Związków Zawodowych z dn. 29-06-2020 r. prezentujące również stanowisko OZZPiP w sprawie współczynników pracy w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych. Być może Pan Jarosław Rybarczyk – Główny Specjalista w Biurze Komunikacji MZ nie miał jeszcze możliwości zapoznania się z nimi, do czego serdecznie zachęcamy.

Wnioskujemy o sprostowanie pisma kierowanego do M. Mielcarka, redaktora „Pielegniarki.info.pl”.

 

(-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych