zdrowie_1

zdrowie_2

zdrowie_3

zdrowie_4

ozzpip_logo

 

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie informuję o stanie prowadzonych negocjacji z Ministrem Zdrowia w sprawie ustalenia zasad poprawy warunków pracy i płacy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.

Przypominam, że ostatni raz publicznie wypowiadałam się w kwestii prowadzonych negocjacji w dniu 23 czerwca 2015r., gdy doszło do spotkania w Ministerstwie Zdrowia z osobistym udziałem Pani Premier Ewy Kopacz. Związek uznał, że po stronie Rządu RP jest wola prowadzenia rozmów i osiągnięcia kompromisu w zakresie wprowadzenia grupy zawodowej pielęgniarek i położnych do systemu kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz uzyskania realnej podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Przypominam, że taką obietnicę złożył publicznie Minister Zdrowia prof. Marian Zembala po całonocnych negocjacjach w Szpitalu Powiatowym w Wyszkowie deklarując podwyżkę wynagrodzeń dla wszystkich pielęgniarek i położnych od września 2015r. o średnio 300,-zł. miesięcznie.

Po spotkaniu w dniu 23 czerwca 2015r. w Ministerstwie Zdrowia rozpoczęły pracę dwa Zespoły z udziałem przedstawicieli Ministra Zdrowia, NFZ oraz AOTMiT, a także OZZPiP oraz NRPiP.

Pierwszy Zespół pracuje w kwestii wypracowania rozwiązań prawnych, które umożliwią uzyskanie w okresie przejściowym od 01-09-2015r. wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Zespół spotkał się trzykrotnie w dniach 30-06-2015r., 07-07-2015r. oraz 14-07-2015r. Drugi Zespół prowadzi prace w sprawie wprowadzenia pielęgniarek i położnych do koszyka gwarantowanych świadczeń zamawianych przez NFZ. Zespół ten również spotkał się trzykrotnie w dniach 02-07-2015r., 07-07-2015r. oraz 14-07-2015r.

Zwracamy uwagę, że nasza organizacja Związkowa od początku rozpoczęcia rozmów tj. od 23-06-2015r. na prośbę Ministerstwa Zdrowia zachowywała w tajemnicy przebieg prowadzonych negocjacji. Istnieją jednak granice lojalności i dobrej woli. OZZPiP musi przerwać milczenie i wskazać na podstawowe zarzuty, które były podstawą do zerwania negocjacji :

  1. W trakcie negocjacji nie wyrażaliśmy zgody i nie akceptowali stanowiska Ministerstwa Zdrowia, aby ograniczyć zapis § 2 ust. 1 projektu rozporządzenia tylko i wyłącznie do świadczeniodawców posiadający umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju „leczenie szpitalne”? Taki projekt spowodowałby, że ewentualnymi podwyżkami wynagrodzeń zostaną objęte tylko pielęgniarki i położne wykonujące zawód u świadczeniodawców posiadających bezpośredni kontrakt z NFZ w zakresie lecznictwa szpitalnego. Pozostałe pielęgniarki i położne – wykonujące zawód w innych rodzajach świadczeń, a także wykonujące zawód w podmiotach, które nie mają aktualnie kontraktu z NFZ – w ogóle nie będą partycypowały w negocjowanych podwyżkach wynagrodzeń planowanych od 01-09-2015r. To pytanie jako pytanie zasadnicze zadaliśmy Ministerstwu Zdrowia w piśmie z dnia 03-07-2015r.

Aktualnie otrzymaliśmy przepracowany projekt rozporządzenia MZ, który uwzględnia objęcie co do zasady podwyżką wynagrodzeń pielęgniarki i położne wykonujące zawód u świadczeniodawcy posiadającego zawarte umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za wyjątkiem umów w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych.

Problemy dotyczące tej kwestii to :

  • Wyłączenie z tej grupy pielęgniarek i położnych w POZ (według informacji podanych na Zespole jest to grupa ok. 34.000 osób). Otrzymaliśmy zapewnienie, że ta grupa będzie w pewien sposób partycypować w podwyżce wynagrodzeń od 01-01-2016r., ale podwyżka ta nie będzie pewna (gwarantowana), bowiem polegać będzie na wzroście stawki kapitacyjnej bez żadnych prawnych zabezpieczeń, że świadczeniodawca przekaże ten wzrost na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych,
  • Brak zapisów prawnych gwarantujących utrzymanie podwyżki wynagrodzeń po upływie okresu przejściowego tj. po 30-06-2016r. – jest jedynie deklaracja, że taki wzrost wynagrodzeń (na tym samym poziomie) zostanie utrzymany do końca 2016r., a od 01-01-2017r. ma być powiększony o kolejny wzrost (łącznie na okres od 01-01-2017r. do 31-12-2017r. ma być zabezpieczona kwota 1.500 mln. zł.). Nie otrzymaliśmy jednak żadnej propozycji zapisu zmian przepisów z której wynikałoby, że ten wzrost będzie skierowany tylko i wyłącznie do pielęgniarek i położnych.
  1. Zaproponowana na negocjacjach kwota środków finansowych ma wystarczyć na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w wysokości średnio po 300,-zł. miesięcznie od 01-09-2015r. Ministerstwo Zdrowia nie ujawnia jednak publicznie, że z przekazanej kwoty pracodawcy będą mieć prawo potrącić koszty związane z zatrudnieniem pracownika (obowiązkowe składki ZUS obciążające pracodawcę), a także potrącić składki ZUS obciążające pracownika oraz podatek dochodowy. W rzeczywistości pielęgniarka lub położna może realnie otrzymać miesięcznie wypłatę kwoty ok. 172,-zł. miesięcznie.    
  1. Nie został stworzony żaden mechanizm prawny zabezpieczający pewność wypłaty negocjowanych na szczeblu ogólnokrajowym wynagrodzeń. Nie ma gwarancji, że wszyscy pracodawcy zechcą uczestniczyć w programie. Nie ma również gwarancji, że uda się wypracować zawarcie porozumienia co do sposobu rozdziału przekazanych środków na szczeblu danego pracodawcy (nie rozwiązany do chwili obecnej skład podmiotów upoważnionych do zawierania porozumienia na szczeblu danego zakładu pracy). Rozwiązanie, że w przypadku braku zawarcia porozumienia decyduje o sposobie podziału środków na wynagrodzenia jednostronnie pracodawca stwarza zagrożenie, że część pielęgniarek i położnych zostanie całkowicie wyeliminowana z udziału w podwyżkach wynagrodzeń. Związek zawodowy nie może akceptować takiego rozwiązania. Kolejna fundamentalna kwestia jaka nie została wprost uregulowana, to brak propozycji wypłaty określonej kwoty tytułem wzrostu wynagrodzenia. Projekt rozporządzenia nie określa jaką kwotę i od jakiej daty tytułem wzrostu wynagrodzeń ma otrzymać każda pielęgniarka lub położna. Proponowane do wprowadzenia w życie przepisy uniemożliwią dochodzenie indywidualne wzrostu wynagrodzeń – w przypadku sporu w danym zakładzie pracy – na drodze postępowania sądowego.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie nie może być stroną porozumienia, które z założenia dzieli grupę zawodową na te pielęgniarki i położne, które będą mogły partycypować we wzroście wynagrodzeń i te które zostaną tego prawa pozbawione.

Nie możemy również podpisać się pod porozumieniem, które stworzy tylko iluzję przekazania środków finansowych na wzrost wynagrodzenia i które nie będzie zawierało gwarancji prawnych realnego dotarcia tych pieniędzy na wzrost wynagrodzeń.

Nie możemy również zaakceptować skali proponowanego wzrostu wynagrodzeń średnio o kwotę ok. 172,-zł. do wypłaty miesięcznie „na rękę” od 01-09-2015r. i to tylko dla niektórych, a w dodatku ograniczonej czasowo do 30-06-2016r. (nawet ta niewielka kwota nie zostanie włączona do wynagrodzeń zasadniczych, ale może być wypłacana w formie czasowego 10 miesięcznego dodatku do wynagrodzenia). Propozycja ta rażąco odbiega od celów jakie zamierza osiągnąć OZZPiP i nie może być zaakceptowana.

Prace drugiego Zespołu w sprawie wprowadzenia pielęgniarek i położnych do koszyka gwarantowanych świadczeń zamawianych przez NFZ przebiegają sprawniej, ale dotyczą one na razie tylko świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa szpitalnego i cały czas nie zostały jeszcze przyjęte do wykonania (nie ma akceptacji Ministerstwa Zdrowia do zaakceptowania wypracowanych przez Zespół standardów, a także nie ma harmonogramu wprowadzenia tych zmian, tak aby od 01-07-2016r. była gwarancja kontraktowania świadczeń przez NFZ z uwzględnieniem minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych przy danym rodzaju zamawianego świadczenia gwarantowanego).