Do wszystkich Wojewodów przesłane zostało 16.04.2020 r. pismo z interwencją w zakresie wydawania przez Wojewodów błędnych decyzji administracyjnych kierujących pielęgniarki i położne do pracy przy zwalczaniu epidemii:

Wojewodowie /wszyscy/

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie wobec docierających do nas niepokojących informacji w zakresie wydawania przez Wojewodów błędnych decyzji administracyjnych kierujących pielęgniarki i położne do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi
, apelujemy o podejmowanie działań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podkreślamy, że skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

 • osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
 • kobiety w ciąży;
 • osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
 • osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
 • osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
  o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
 • inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;
 • osoby, o których mowa w art. 2 zakres podmiotowy ustawy z dnia 31 lipca 1981 r.
  o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Standardem postępowania powinna być pełna, staranna weryfikacja wskazanych do pracy przy zwalczaniu pandemii COVID-19, aby uniknąć pojawiających się nagminnie sytuacji kierowania osób wyłączonych z tego ustawowo.

Niedopuszczalne i niewyobrażalne jest, aby decyzja administracyjna wydana była nie tylko z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa ale również pozbawiona była dogłębnej analizy kadrowej personelu zatrudnionego w jednostkach ochrony zdrowia.

Jesteśmy w pełni przekonani, że działania zgodne z literą prawa ułatwią pracę wszystkim stronom, a ponadto uchronią wiele osób przed narażeniem na niepotrzebny stres i negatywne emocje.

Link do pisma: Interwencja OZZPiP 16.04.2020 – wojewodowie ws decyzji administracyjnych

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, na podstawie §6 lit. a Statutu OZZPiP („Celem Związku jest ochrona interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych pielęgniarek i położnych”), wobec braku reakcji na wcześniejsze apele naszej Organizacji w tej sprawie, żądamy podjęcia natychmiastowej decyzji dotyczącej ustalenia zasad wzrostu wynagradzania pielęgniarek i położnych świadczących pracę przy zwalczaniu zagrożenia epidemicznego spowodowanego działaniem koronawirusa SARS-Cov-2.

 Aktualna sytuacja jest niespotykana na skalę światową. Codzienne informacje przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia potwierdzają stały wzrost liczby zgonów, zachorowań i osób przebywających na kwarantannach. Działa to paraliżująco na wszystkich. Obawa narasta także wśród naszej grupy zawodowej, świadomej swoich obowiązków związanych z ratowaniem życia i zdrowia pacjentów. Pielęgniarki i położne pracują obecnie w niewyobrażalnie ciężkich warunkach, pod presją czasu, ponad siły i w ciągłym stresie, często w odizolowaniu od bliskich.

Dlatego też za bezwzględnie konieczne uważamy przyznanie pielęgniarkom i położnym świadczącym pracę przy zwalczaniu epidemii prawa do przynajmniej czasowego wzrostu wynagrodzenia.
Na ten cel Rząd RP – i to w trybie natychmiastowym – powinien wyasygnować nadzwyczajne środki z budżetu Państwa lub stworzyć fundusz celowy, tak by dodatkowo wynagrodzić osoby zaangażowane w walkę z COVID-19. Przykładem takich działań są inne kraje europejskie, gdzie uznano i doceniono pracę w tak ciężkich dla życia i zdrowia warunkach poprzez przyznanie wzrostu wynagrodzenia.

Ta kwestia nie może być pozostawiona do samodzielnego uregulowania przez poszczególne podmioty, bowiem tylko nieliczni pracodawcy z otrzymanych dedykowanych środków na pokrycie ekstraordynaryjnych wydatków przeznaczyli je na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.

Kwestia ta musi być rozwiązana poprzez wprowadzenie identycznych zasad obligatoryjnie obowiązujących wszystkie podmioty lecznicze. 

Link do pisma: Stanowisko OZZPiP skierowanie 16.04.2020 r. do Premiera Mateusza Morawieckiego

1/ Pismem z dnia 01-04-2020r. znak ZK-529/VII/2020 OZZPiP wystąpił do Głównego Inspektora Pracy o wydanie opinii i przedstawienie stanowiska w kwestii stosowania podczas obecnej sytuacji epidemicznej w placówkach ochrony zdrowia środków ochrony indywidualnej wytwarzanych przez jednostki, które nie nadają Deklaracji Zgodności, Znak CE, Kategorie ŚOI, Certyfikacja CE.

Zgodnie bowiem z art. 2376 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Środki te muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.  Chodziło zatem o odpowiedź czy napływające obecnie do podmiotów leczniczych środki ochrony indywidualnej pochodzące od rozmaitych darczyńców i sponsorów : zarówno osób fizycznych, jak  i osób prawnych, które wytwarzają i dostarczają sprzęt mogą być wykorzystywane w pracy pomimo, że nie posiadają wymaganych certyfikatów (bo środków legalnie dopuszczonych do obrotu brakuje).

2/ W odpowiedzi zawartej w piśmie z dnia 06-04-2020r. znak UNP:GIP-20-23209 oraz GIP-GNN.450.73.2020.2 uzyskaliśmy stanowisko Głównego Inspektora Pracy w brzmieniu :

(…)

Zauważyć należy, że stosownie do postanowień uchwały nr 33/ 2020 Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARSCoV2, w związku z olbrzymim wzrostem zapotrzebowania na środki wymienione w uchwale i ryzyko wystąpienia braku takich wyrobów, ustawodawca przewidział pewne odstępstwa od dotychczas obowiązujących wymogów. Środki ochrony indywidualnej przeznaczone dla personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, służb i innych osób zaangażowanych w działania na rzecz opanowania epidemii COVID19 mogą być dopuszczone do użytku :

– przed zakończeniem oceny ich zgodności i bez oznakowania CE,

– po dopuszczeni u do obrotu w innych państwach, niż państwa członkowskie Unii Europejskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

pod warunkiem, że są zgodne z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych opublikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw zdrowia i nie dłużej niż 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii.

3/ Odpowiedź Głównego Inspektora Pracy była dla nas niejasna i niezrozumiała, a wręcz wywołała jeszcze większe wątpliwości, tym bardziej że nigdzie nie były opublikowane wytyczne krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych. OZZPiP pismem z dnia 07-04-2020r. znak ZK-574/VII/2020 wystąpił zatem do Premiera RP oraz Ministra Zdrowia z zapytaniami jak należy rozumieć stanowisko GIP. Odpowiedzi na nasze wystąpienie do chwili obecnej nie otrzymaliśmy.

4/ W dniu 14-04-2020r. na stronie Ministerstwa Zdrowia bez żadnego komentarza zostały natomiast opublikowane Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 6.04.2020 dotyczące stosowania środków ochrony osobistej oraz sposób organizacji pomieszczeń, w których udzielana jest pomoc medyczna dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19. Jako załącznik do tych Zaleceń w dniu 14-04-2020r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało również Rekomendowane przez krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych rodzaje środków ochrony osobistej (PPE, ang. Personal Protective Equipment)  dla personelu medycznego przy kontakcie  z pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2.

Nie wiemy z jakiej przyczyny Zalecenia wraz z załącznikiem wydane rzekomo w dniu 06-04-2020r. zostały opublikowane dopiero w dniu 14-04-2020r? Czy jest to efekt nacisków OZZPiP na rozwiązanie w/w kwestii jaki podjęliśmy pismem z dnia 01-04-2020r.?

Po analizie w/w dokumentów wydaje się, że nadal otwarta i nierozwiązana jest w Polsce kwestia czy napływające do podmiotów leczniczych środki ochrony indywidualnej pochodzące od rozmaitych darczyńców i sponsorów : zarówno osób fizycznych, jak  i osób prawnych, które wytwarzają i dostarczają sprzęt mogą być wykorzystywane w bieżącej pracy pomimo, że nie posiadają wymaganych certyfikatów?

KONSULTANT KRAJOWY w dziedzinie chorób zakaźnych prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban odniósł się do postawionego pytania enigmatycznie i tylko w jednej kwestii jeżeli chodzi o maski :

„ (…) Maski niemedyczne wykonane z różnych materiałów (np.: bawełna, płótno, flizelina) mogą być stosowane przez personel medyczny jedynie w ostateczności. Są one zdecydowanie mniej skuteczne od masek chirurgicznych.”

Czy stanowisko Krajowego Konsultanta może zastąpić obowiązki nałożone przez przepisy ustawy Kodeks pracy?

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Warszawie nadal oczekuje uzyskania od centralnych organów administracji rządowej jasnego stanowiska czy pracodawcy mogą te środki ochrony indywidualnej – w przypadku czasowego braku środków certyfikowanych i dopuszczonych do obrotu w Polsce – przekazywać swoim pracownikom, pomimo naruszania art. 2376 § 3 k.p. bez narażania się na odpowiedzialność.

Uważamy, że sprawa jest nadal nie wyjaśniona

Poniżej przedstawiamy pisma i stanowiska w tej sprawie:

1. Pismo OZZPiP do GIP ws. środków ochrony osobistej.

2. Odpowiedź GIP do OZZPiP

3. Pismo do Premiera i MZ ws. odpowiedzi GIP ws. środków ochrony indywidualnej

4. Stanowisko krajowego konsultanta ds chorób zakaźnych z 06 04 2020 – opublikowane 14 04 2020

5. Załącznik do stanowiska Krajowego Konsultanta (rekomendowane rodzaje środków ochrony osobistej)

Uprzejmie informujemy, że dzięki staraniom Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, NFZ wydał wersję elektroniczną Komunikatu dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r. Komunikat został przekazany dyrektorom oddziałów wojewódzkich NFZ w celu niezwłocznego opublikowania na stronie OW NFZ.

Komunikat dostępny pod linkiem KLIKNIJ TUTAJ. (w razie problemów z otwarciem linku prosimy użyć innej przeglądarki zgodnie z zaleceniami widniejącymi na stronie NFZ, Komunikat publikujemy także poniżej dla państwa wygody).

Prosimy o sprawdzenie na stronie swoich Oddziałów Wojewódzkich, czy komunikat już się ukazał i przypominanie KONIECZNOŚCI jego wyegzekwowania przez pracodawców!

Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 8.01.2020 w sprawie konfliktu pomiędzy pracodawcą tj. Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim nr 2 im. Św.Królowej Jadwigi w Rzeszowie, a dwoma organizacjami związkowymi działającymi w Szpitalu.

 

Zarząd Krajowy OZZPIP oczekuje pilnej zmiany zapisów rozporządzenia w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z dnia 27.06.2019 (Dz.U. z 2019r. poz. 1213). W związku z tym Zarząd Krajowy OZZPiP przyjął Stanowisko na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 10.07.2019 r.

 

 

W związku opublikowaniem w BIP RCL projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (MZ 717) – pismo z dnia 22-03-2019r. znak ASG.4081.34.2018.DS działając
w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie przedstawiam następujące uwagi i zastrzeżenia…

 • MZ i NFZ nie zakłada zwiększenia finansowania, ani żadnego dodatkowego  finansowania tego świadczenia gwarantowanego. Skutek wzrostu finansowania świadczeń gwarantowanych AOS w 10 kolejnych latach wynosi ZERO złotych.MZ zakłada jedynie, że jednostkowy koszt porady pielęgniarskiej płacony przez NFZ będzie wynosił ok. 8,-zł., a jedyne zmiany finansowania ograniczą się do zmiany w kolejnych planach finansowych NFZ, który zmniejszał będzie ilość porad lekarskich, a stopniowo zwiększał ilość porad pielęgniarskich
  i położniczych….

Nie zgadzamy się na papierowo zwiększony prestiż zawodu… Kliknij tu i przeczytaj pełną treść pisma

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy pisma, które zostały skierowane do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ w dn. 26 października 2018r. dotyczące realizacji Porozumienia z dn. 9 lipca 2018r. i anonimowych komunikatów do świadczeniodawców w sprawie sposobu wykorzystania środków na wzrosty wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Czytaj dalej

W załączeniu przedstawiamy List otwarty Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych do Przewodniczącego NSZZ ‘Solidarność’ Piotra Dudy w sprawie krzywdzących i uderzających w godność pielęgniarek i położnych wypowiedzi i działań dotyczących Porozumienia między OZZPiP, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych z Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia dnia 9 lipca br.

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ LIST!