SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI OZZPIP Z PREZESEM NIK MARIANEM BANASIEM

28 listopada br. w Najwyższej Izbie Kontroli odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z Prezesem Izby Marianem Banasiem. Tematem spotkania była aktualna sytuacja publicznej ochrony zdrowia, a szczególnie niedofinansowanie szpitali oraz plan kontroli NIK na przyszły rok w obszarze ochrony zdrowia.

– Wysokość środków przekazywanych z NFZ jest zbyt niska do prawidłowego funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce – stwierdziła przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok. – Najbardziej odczuwają to szpitale powiatowe, które borykają się z niedoszacowanymi procedurami. Ponadto, zaniepokojeni relacjami z ministerstwem zdrowia chcieliśmy zapoznać Pana Prezesa z nowymi tematami – powiedziała Przewodnicząca Krystyna Ptok.

W trakcie spotkania omówiono wadliwe zapisy ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które pozwalają, zdaniem związkowców, na dowolność interpretacji i łamanie praw pracowniczych. OZZPiP skierowała do Ministerstwa Zdrowia pismo wraz z listą podmiotów, w których nie została zrealizowane przepisy wspomnianej ustawy. Ponadto przekazano również listę podmiotów, w których pracodawcy przypisali pielęgniarki i położne do grup niższych, niż kwalifikowane były w latach ubiegłych, aby w ten sposób uniknąć wypłacania wyższych wynagrodzeń.

Sporo uwagi poświęcono także problemowi wdrażania wzrostu wyceny świadczeń przygotowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), zwracając uwagę, iż źródło tych problemów wynika m.in. ze zbyt małej próbki ankiet od podmiotów leczniczych zebranych przez AOTMiT, a także z wprowadzania zmian w płacach pod presją czasu.

Strona związkowa podkreślała, że nikt w MZ i NFZ nie słuchał ich argumentów, czego opłakane skutki widać zwłaszcza w szpitalach powiatowych. Inna kwestia dotyczyła przypadków udostępniania prywatnym podmiotom robotów Da Vinci, które były niekiedy kupowane dla publicznych szpitali za unijne pieniądze i są zdaniem związkowców w niewielkim stopniu wykorzystywane w publicznych placówkach.

Przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli poinformowali, iż kończy się właśnie kontrola „Zasoby kadry medycznej w systemie ochrony zdrowia” i o jej ustaleniach dowiemy się wkrótce. Natomiast, jak zapowiedział Marcin Stolarczyk, p.o. dyrektor Departamentu Zdrowia będziemy mieć pełen obraz systemu na podstawie jeszcze innych planowych i doraźnych kontroli, w których poruszane będą kwestie wynagrodzeń pielęgniarek i lekarzy, badana będzie gospodarka finansowa placówek opieki zdrowotnej i zlecanie usług przez szpitale. Zapewnił, że w przyszłym roku można spodziewać się megainformacji na temat systemu zdrowia.

W spotkaniu wzięli udział: Prezes NIK Marian Banaś, Radca Prezesa NIK Michał Jędrzejczyk, p.o. dyrektor Departamentu Zdrowia Marcin Stolarczyk i doradca ekonomiczny Piotr Wasilewski. OZZPiP reprezentowali: Przewodnicząca Krystyna Ptok, I Wiceprzewodnicząca Zofia Czyż, II Wiceprzewodnicząca Dorota Ronek, Członek Prezydium Mariola Semik oraz r.p. Grzegorz Wróbel.

Poprzednie spotkanie przedstawicieli OZZPiP z Prezesem NIK i pracownikami nadzorującymi kontrole z obszaru ochrony zdrowia odbyło się w czerwcu 2021 r. Wówczas dyskutowano o problemach w funkcjonowaniu ochrony zdrowia w naszym kraju, które nasiliły się w warunkach epidemii COVID-19. Zgłoszone przez Związek problemy dotyczyły zasad naliczania i wypłaty dodatkowych świadczeń personelowi medycznemu uczestniczącemu w diagnozowaniu i udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Po tych sygnałach NIK obszernie zbadała te problemy zarówno w kontroli doraźnej (I/21/002), jak i kontroli planowej „Funkcjonowanie szpitali w warunkach pandemii COVID-19”(P/21/055).

Informacja o spotkaniu na stronie Najwyższej Izby Kontroli:

[fot. NIK.gov.pl]