W ocenie OZZPiP należy uwzględnić wszystkie pielęgniarki i położne wykonujące pracę na oddziałach na których przebywają pacjenci z wynikiem dodatnim testu na obecność SARS CoV-1 oraz bez wyniku – czyli „podejrzani” – niezależnie od liczby tych pacjentów. Pracujący na takich oddziałach personel medyczny zobowiązany jest wykonywać świadczenia zdrowotne wobec pacjentów z potwierdzonym wynikiem dodatnim (zarażonych) oraz bez wyniku (podejrzanych).

Należy podkreślić, że jeżeli personel medyczny zajmuje się pacjentami bez potwierdzonego ujemnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 – spełnia wymogi bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem. Jeżeli na danym oddziale jest pokój /łóżko /izolatka dla pacjenta zarażonego (potwierdzony wynik dodatni) lub podejrzanego (oczekającego na wynik) – personel medyczny ma się opiekować również tym pacjentem (bezpośredni kontakt) – i należy taki personel uwzględnić w przy zgłaszaniu osób, którym należą się dodatkowe środki.


Pismo w  pliku WORD:   >TUTAJ<


> WZÓR PISMA < 

 

…………………….., dnia …………… 2020 r.

   

Sz. P.

……………………………………

 

Dyrektor / Prezes

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

 

 Szanowny Panie Dyrektorze,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zakładowa Organizacja Związkowa przy ………………………………………………….. wskazuje, że personel pielęgniarski/położniczy  zgłasza liczne wątpliwości co do zasad wynagradzania pracowników medycznych w czasie epidemii. Na oficjalnych stronach Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ, jak również w środkach masowego przekazu pojawiają się kolejne informacje dotyczące dodatkowego wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz innych pracowników medycznych.

W dniu 30 września 2020 r.  Minister Zdrowia wydał Polecenie (DSZ.0212.307.2020.ASB) mocą którego zmienił Polecenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r., wydane w oparciu o obowiązujący wówczas art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.). Polecenie to przewiduje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wykonującym zawód medyczny uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mającym bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i zakażaniem wirusem SARS-CoV-2.

W dniu 1 listopada 2020 r Minister Zdrowia wydał kolejne Polecenie kierowane do Prezesa NFZ. Zgodnie z informacją dostępną na stronie NFZ (https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zmiany-w-dodatku-covidowym-dla-medykow-jest-wyzszy-i-dostanie-go-dodatkowy-personel,7840.html) :

Do tej pory dodatkowe wynagrodzenie otrzymują osoby wykonujące zawód medyczny (m.in. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, ratownicy medyczni), które zajmują się leczeniem pacjentów chorych na COVID-19 w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia.

Od 1 listopada dodatek przysługuje także osobom:

 • wykonującym zawód medyczny w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa,
 • wykonującym czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach przy szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-2.

Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje pracownikom medycznym zatrudnionym na umowę o pracę lub na umowę cywilno-prawną.

Od 1 listopada dodatek został podwojony i wynosi aktualnie 100% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Jednocześnie maksymalna kwota dodatku nie może być wyższa niż 15 tys. zł.

W związku z powyższym OZZPiP kieruje wniosek o wskazanie:

 • Czy Szpital podjął działania zmierzające do uzyskania od NFZ środków dla pracowników medycznych na podstawie Polecenia Ministra zdrowia z dnia 30 września 2020 r. i Polecenia Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 r.?
 • W przypadku odpowiedzi negatywnej – prosimy o wskazanie, kiedy takie działania zostaną podjęte?
 • Czy uzyskano środki od NFZ na podstawie tych Poleceń i w jakiej wysokości?
 • Kto tworzył listy pracowników pracujących z Covid-19 i kto je weryfikował?
 • Czy zgodnie z poleceniem MZ pracownicy zgłaszani złożyli stosowne oświadczenia dotyczące zgody na udostępnienie swoich danych osobowych do NFZ?
 • Jak środki te będą wypłacone za październik, a jak za listopad? W formie dodatku czy w formie zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego? \

 Jeżeli pracodawca nie występował o środki na wzrost wynagrodzeń dla osób pracujących
w kontakcie z Covid-19 i jeszcze ich nie pozyskano, prosimy o wskazanie przyczyny braku działań.

Wskazujemy jednocześnie, że w przypadku zastrzeżenia przez NFZ, że środki wypłacane z na podstawie w/w Poleceń Ministra Zdrowia przysługują osobom wykonującym zawód medyczny uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS – CoV-2, w ocenie OZZPiP należy tu uwzględnić wszystkie  pielęgniarki i położne wykonujące pracę na oddziałach na których przebywają pacjenci z wynikiem dodatnim testu na obecność SARS CoV-1 oraz bez wyniku – czyli  „podejrzani” – niezależnie od liczby tych pacjentów.

 Pracujący na takich oddziałach personel medyczny zobowiązany jest wykonywać świadczenia zdrowotne wobec pacjentów z potwierdzonym wynikiem dodatnim (zarażonych) oraz bez wyniku (podejrzanych).

 Należy podkreślić, że jeżeli personel medyczny zajmuje się pacjentami bez potwierdzonego ujemnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2– spełnia wymogi bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem. Jeżeli na danym oddziale jest pokój /łóżko /izolatka dla pacjenta zarażonego (potwierdzony wynik dodatni) lub podejrzanego (oczekającego na wynik)   – personel medyczny ma się opiekować również tym pacjentem (bezpośredni kontakt) – i  należy taki personel uwzględnić w przy zgłaszaniu osób, którym należą się dodatkowe środki.

Ze względu na wymóg składania oświadczeń przez pracowników o wyrażeniu zgody na udostępnienie przez Szpital właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia i przetwarzanie przez ten oddział oraz Ministra Zdrowia informacji o wysokości miesięcznego wynagrodzenia informujemy, że wszyscy pracownicy pracujący i mający bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS – CoV-2 takie oświadczenia złożą i wnosimy o tworzenie list na ich podstawie.

 Z uwagi na niezwykle pilny charakter przedstawionego zagadnienia, prosimy o udzielenie odpowiedzi w ciągu 3 dni.

 

……………………………………………………

……………………………………………………

(pieczęć, podpis)

Warszawa, 4.11.2020 r.

LIST OTWARTY
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
DO PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA
Z DN. 4 LISTOPADA 2020R.

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na podstawie §6 lit. a Statutu Związku („Celem Związku jest ochrona interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych pielęgniarek i położnych”) apelujemy do pracodawców ochrony zdrowia oraz pielęgniarskiej kadry kierowniczej o podejmowanie rozważnych decyzji zarządczych w okresie walki z epidemią wirusa SARS–CoV–2, które pozwolą na zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentów oraz bezpieczeństwa personelu medycznego a tym samym uchronią personel medyczny przed konsekwencjami prawnymi wynikającymi z  obowiązujących przepisów prawa. Najgorszą sytuacją, do jakiej mogą doprowadzić decyzje pracodawcy to brak poczucia bezpieczeństwa pracowników na terenie zakładu pracy.

 • Oczekujemy podjęcia natychmiastowych działań w zakresie zagwarantowania odpowiedniej liczby personelu medycznego, pomimo zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia znoszącej do 31 grudnia br. minimalne normy zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek w rodzaju świadczeń lecznictwo szpitalne. Nie zwalnia to kierownika podmiotu leczniczego z odpowiedzialności za decyzje zarządcze. Swoboda zarządzania personelem medycznym ograniczona bowiem jest przez obowiązek zapewnienia przez pracodawcę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych.
 • Oczekujemy, aby decyzje co do obsady lekarsko-pielęgniarskiej oddziałów szpitalnych realizujących poszczególne zakresy świadczeń odbywały się w oparciu o poszanowanie praw pacjentów oraz poszanowanie praw pracowników.
 • Przypominamy, że nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.
 • Przypominamy, że pracodawca zobowiązany jest konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  w szczególności dotyczące oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku
  (art. 23711a § 1 pkt. 2 Kodeksu pracy). Informacja o ryzyku zawodowym powinna być przekazywana pracownikowi nie tylko w chwili podejmowania przez niego pracy, ale w każdym przypadku zmian w ryzyku zawodowym (a przecież rozpoczęcie pracy w jednostkach organizacyjnych podmiotu leczniczego dedykowanych do przeciwdziałania COVID-19 stanowi istotną zmianę w ryzyku zawodowym pracowników)!

 (-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP

 

Do wiadomości:

 1. Andrzej Kwaliński – Główny Inspektor Pracy.

Warszawa, 3.11.2020 r.

 

Prof. Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP X kadencji

 

Wydawałoby się, że po siedmiu miesiącach pandemii nie trzeba nikogo w Polsce przekonywać, że pielęgniarki i położne, wraz z innymi zawodami medycznymi, są najbardziej narażone na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Nadszedł zapowiadany przez ekspertów jesienny wzrost fali zachorowań, który właśnie pokazuje nam, jak nie przygotowano się na to we właściwy sposób, a Rząd w pośpiechu i chaosie próbuje nadrobić utracony czas. Na naszych oczach wykrusza się kadra medyczna, która również choruje na COVID-19 lub przebywa na kwarantannie, a z powodu braków kadrowych pozostałe osoby przesuwane są z oddziałów do oddziałów. Kilka naszych koleżanek zmarło po zarażeniu się w pracy.

Codzienna praca w szpitalu staje się wysiłkiem ponad siły fizyczne i psychiczne. Polski system zdrowia funkcjonuje jeszcze tylko dzięki temu nadludzkiemu wysiłkowi pracowników medycznych. Mamy więc prawo oczekiwać od decydentów natychmiastowych i sprawiedliwych rekompensat za naszą bardzo ciężką i niebezpieczną pracę.

Skoro nasze państwo potrafi zadbać o żołnierzy i pracowników cywilnych MON wysyłanych na zagraniczne misje, to dlaczego nie potrafi zadbać o tych, którzy ratują życie i zdrowie pacjentów w kraju w tak ekstremalnych warunkach? Czy pielęgniarki i położne nie są na pierwszej linii frontu walki z pandemią?

Dlatego Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych po raz kolejny przypomina i podtrzymuje stanowisko przesłane 19 marca 2020 roku do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Zdrowia:

Za bezwzględnie konieczne uważamy przyznanie pielęgniarkom i położnym świadczącym pracę przy zwalczaniu epidemii prawa do przynajmniej czasowego wzrostu wynagrodzenia. Na ten cel Rząd RP – I TO W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM – powinien wyasygnować nadzwyczajne środki z budżetu Państwa lub stworzyć fundusz celowy tak, by dodatkowo wynagrodzić osoby zaangażowane w walkę z koronawirusem SARS-Cov-2 w podmiotach leczniczych.

 

Chaos prac sejmowych z ostatnich tygodni października 2020r. oraz rozpaczliwą prowizorkę Ministra Zdrowia w postaci zmienianych naprędce i nieogłaszanych w przestrzeni publicznej poleceń do NFZ należy ZASTĄPIĆ NATYCHMIAST trwałym, systemowym rozwiązaniem, gwarantującym godziwe wynagrodzenie za niebezpieczną pracę pracowników medycznych. Mamy dość dzielenia nas na lepszych i gorszych, na tych którzy dostają dodatkowe wynagrodzenie i tych, którym się to nie należy.

 Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zwracam się z wnioskiem o zmianę przepisów ustawy z dnia 27 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. …). Poprawki dotyczą druku nr. 717, który został wysłany do Pana Marszałka  z Sejmu w dn., 29 października 2020r.

Proponujemy następującą zmianę przepisów:

Art. 1 W ustawie z dnia 27 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. …):

 • w art. 20 pkt 2 dodanie :

„Art. 4i. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracownikom podmiotów leczniczych, osobom wykonującym zawody medyczne oraz osobom,
z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, którzy:

1)     nie zostali skierowani do pracy na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz

2)     uczestniczą w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

– przysługuje comiesięczny dodatek do wynagrodzenia.

 1. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wynosi 100% kwoty miesięcznego wynagrodzenia wynikającej z umowy o pracę albo innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, jednak nie więcej niż kwota 15 000 zł. miesięcznie.
 2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie rachunków i sprawozdań o liczbie uprawnionych osób, o których mowa w ust. 1, składanych przez podmiot, w którym praca jest wykonywana, do właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 3. Koszty realizacji wypłaty dodatku, o którym mowa w ust. 1, są ponoszone ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wypłaty, finansowania oraz rozliczania dodatków, o których mowa w ust. 1, mając na celu zapewnienie sprawności ich wypłaty oraz rzetelności i gospodarności wydatkowania środków publicznych.”;

 

Z wyrazami szacunku

 (-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP