W okresie, w którym obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, ubezpieczony, który wykonuje zawód medyczny w podmiocie leczniczym, ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, jeśli:

 • jest niezdolny do pracy z powodu COVID-19, a niezdolność ta powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym lub
 • przebywa na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, ponieważ pozostawał w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

Takie zasady wypłaty zasiłków obowiązują z ZUS od 1 kwietnia 2020 roku.

Wypłata zasiłku nie jest to obciążenie dla pracodawcy, bowiem w tym przypadku od razu przysługuje 100% podstawy zasiłku, nawet gdy pracownik jeszcze powinien normalnie otrzymywać wynagrodzenie chorobowe. Kontakt pracownika medycznego z COVID19 jako przyczyna kwarantanny przyjmuje się na podstawie oświadczenia ubezpieczonego (pracownika). ZUS opracował wzór takiego oświadczenia, który jest TUTAJ [kliknij].

Jeżeli ZUS będzie miał wątpliwości, to może uzyskać dodatkowe informacje z inspekcji sanitarnej, o czym piszą w komentarzu z 9.04.2020.


PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(…)
Art. 4c. 13 [Zasiłek chorobowy przysługujący ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych]
W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.


KOMENTARZ na stronie internetowej ZUS:

ZASIŁKI CHOROBOWE I OPIEKUŃCZE DLA OSÓB KTÓRE WYKONUJĄ ZAWÓD MEDYCZNY – OD 1 KWIETNIA 2020 R. NA PREFERENCYJNYCH ZASADACH

9 kwietnia 2020

Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku

W okresie, w którym obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, ubezpieczony, który wykonuje zawód medyczny w podmiocie leczniczym, ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, jeśli:

 • jest niezdolny do pracy z powodu COVID-19, a niezdolność ta powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym lub
 • przebywa na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, ponieważ pozostawał w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

WAŻNE
Jeżeli spełnione są powyższe warunki, pracownik (osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę), który wykonuje zawód medyczny ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, nawet jeśli nie wyczerpał jeszcze w tym roku kalendarzowym okresu
33 lub 14 dni wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy.

Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo (np. pracownicy) jak i dobrowolnie (np. zleceniobiorcy, osoby prowadząca działalność pozarolniczą).

Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru dotyczy niezdolności do pracy oraz obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych, których okres przypada po 31 marca 2020 r.

Przykład 1
Pan Zbigniew, który jest lekarzem jest zatrudniony w szpitalu. Ponieważ w czasie pracy miał kontakt
z pacjentem, u którego badania potwierdziły zakażenie COVID-19, został poddany obowiązkowej kwarantannie w warunkach domowych w okresie od 30 marca do 12 kwietnia 2020 r. Pan Zbigniew nie pobierał w tym roku świadczeń z tytułu choroby. Za okres obowiązkowej kwarantanny
pan Zbigniew otrzyma:

 • wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawy wymiaru za okres od 30 do 31 marca 2020 r. (przed wejściem w życie nowych przepisów),
 • zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru za okres od 1 do 12 kwietnia 2020 r. (od dnia obowiązywania nowych przepisów).

Przykład 2
Pani Zofia pracuje jako pielęgniarka w przychodni. 25 marca źle się poczuła i lekarz stwierdził u niej objawy zapalenia gardła. Lekarz wystawił pani Zofii zwolnienie lekarskie na okres od 25 marca
do 7 kwietnia. Ponieważ była to jej pierwsza niezdolność do pracy w tym roku kalendarzowym, za okres objęty zwolnieniem lekarskim otrzyma wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawy wymiaru. Mimo, że pani Zofia wykonuje zawód medyczny w podmiocie leczniczym, nowe przepisy nie mają w jej przypadku zastosowania, ponieważ jej niezdolność do pracy nie była związana z COVID-19 i nie powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100 %?

Gdy zasiłek pracownikowi lub zleceniobiorcy wypłaca płatnik składek

Dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłku chorobowego pracownikowi lub zleceniobiorcy – zasiłek w wysokości 100%, wypłacany przez płatnika składek:

Niezdolność do pracy stwierdzona na podstawie: Dokumenty
1.      zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA) Oświadczenie ubezpieczonego, które potwierdza, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19 (w sytuacja wątpliwych płatnik składek może poprosić o złożenie zaświadczenia od lekarza, który wystawił e-ZLA o związku niezdolności do pracy z COVID-19).

 

Stwierdzenie przez płatnika składek, że:

·         ubezpieczony wykonuje zawód medyczny w podmiocie leczniczym,

·         niezdolność do pracy z powodu choroby ubezpieczonego powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

 

1.      decyzji powiatowego inspektora sanitarnego o poddaniu ubezpieczonego  obowiązkowi kwarantanny lub izolacji w związku z COVID-19 Stwierdzenie przez płatnika składek, że:

·         ubezpieczony wykonuje zawód medyczny w podmiocie leczniczym,

·         obowiązkowa kwarantanna lub izolacja wynika ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

 

 

Wzór oświadczenia ubezpieczonego, które potwierdza, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19

Gdy zasiłek pracownikowi lub zleceniobiorcy wypłaca ZUS

Dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłku chorobowego pracownikowi lub zleceniobiorcy – zasiłek w wysokości 100%, wypłacany przez ZUS:

Niezdolność do pracy stwierdzona na podstawie: Dokumenty
1.      zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA) Oświadczenie ubezpieczonego, które potwierdza, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19.

 

Zaświadczenie płatnika składek (Z-3/Z-3a), w którym potwierdza (w części Uwagi), że:

·         ubezpieczony wykonuje zawód medyczny w podmiocie leczniczym,

·         niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym. 

 

1.      decyzji powiatowego inspektora sanitarnego o poddaniu ubezpieczonego obowiązkowi kwarantanny lub izolacji w związku z COVID-19 Zaświadczenie płatnika składek (Z-3/Z-3a), w którym potwierdza (w części Uwagi), że:

·         ubezpieczony wykonuje zawód medyczny w podmiocie leczniczym,

·         obowiązkowa kwarantanna lub izolacja ubezpieczonego wynika ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

 

 

Wzór oświadczenia ubezpieczonego, które potwierdza, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19

Pracownik (zleceniobiorca), który otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA w związku z COVID-19 składa swojemu płatnikowi składek (pracodawcy, zleceniodawcy) oświadczenie, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19.

Płatnik składek wystawia zaświadczenie płatnika składek (Z-3 lub Z-3a), w punkcie „Uwagi” wpisuje, że ubezpieczony wykonuje zawód medyczny w podmiocie leczniczym oraz że jego niezdolność do pracy powstała w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym, przekazuje – wraz z oświadczeniem ubezpieczonego – do ZUS.

Pracownik (zleceniobiorca), który został poddany kwarantannie lub izolacji składa swojemu płatnikowi składek (pracodawcy, zleceniodawcy) decyzję inspektora sanitarnego.

Płatnik składek wystawia zaświadczenie płatnika składek (Z-3 lub Z-3a), w punkcie „Uwagi” wpisuje, że ubezpieczony wykonuje zawód medyczny w podmiocie leczniczym oraz że obowiązkowa kwarantanna lub izolacja ubezpieczonego wynikają ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz przekazuje to zaświadczenie – wraz z otrzymaną od ubezpieczonego decyzją – do ZUS.

Dokumenty można przesłać za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia lub decyzji inspektora sanitarnego, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, płatnik składek dołącza do zaświadczenia płatnika składek Z-3 / Z-3a.

Gdy zasiłek chorobowy ma być wypłacony osobie prowadzącej działalność pozarolniczą

Dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłku chorobowego osobie prowadzącej pozarolniczą działalność – zasiłek w wysokości 100% wypłacany przez ZUS:

Niezdolność do pracy stwierdzona na podstawie: Dokumenty
1.      zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA) Oświadczenie ubezpieczonego, że:

·         wykonuje zawód medyczny w podmiocie leczniczym,

·         niezdolność do pracy powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym. 

 

1.      decyzji powiatowego inspektora sanitarnego o poddaniu ubezpieczonego  obowiązkowi kwarantanny lub izolacji w związku z COVID-19 Oświadczenie ubezpieczonego potwierdzające, że:

·         wykonuje zawód medyczny w podmiocie leczniczym,

·         obowiązkowa kwarantanna lub izolacja wynika ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

 

Oświadczenie można przekazać elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia albo skan lub zdjęcie decyzji inspektora sanitarnego.

Możliwość świadczenia pracy w czasie zasiłku chorobowego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez osoby wykonujące zawód medyczny

Osoby ubezpieczone, które wykonują zawód medyczny nie tracą od 1 kwietnia 2020 r. prawa do:

 1. zasiłku chorobowego, jeżeli w okresie objęcia ich obowiązkową kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, świadczą pracę zdalną na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub udzielają świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
 2. dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jeżeli świadczą pracę w podmiocie leczniczym w ramach dyżuru medycznego w godzinach innych niż czas zwolnienia od wykonywania pracy w związku z osobistym sprawowaniem opieki nad:
 • dzieckiem w wieku do lat 8 lub
 • dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do lat 16 lub
 • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wieku do lat 18 lub
 • dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w  wieku do lat 24 lub
 • dorosłą osoba niepełnosprawną

oraz poza normalnymi godzinami pracy.

Przykład
Pani Anna jest lekarzem, jest zatrudniona w szpitalu i pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00. Ponieważ przedszkole, do którego uczęszcza jej czteroletni syn jest zamknięte od 12 marca z powodu COVID-19, pani Anna pobiera dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Ojciec dziecka pracuje w godzinach
od 8:00 do 16:00. Pani Anna od 2 do 8 kwietnia w godzinach od 20:00 do 6:00, poza obowiązującym ją czasem pracy pełni dyżur w szpitalu. W tym czasie ojciec dziecka zapewnia synowi opiekę.  

Pomimo że Pani Anna wykonuje pracę w czasie pobierania zasiłku opiekuńczego, ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Podstawa prawna

Art. 4b i 4c ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)

Art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567)

Link do KOMENTARZA ZUS: https://bit.ly/2YDDD7U

Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP o pilnej i bardzo ważnej sprawie:
 TRZEBA REJESTROWAĆ I ANALIZOWAĆ PRZYPADKI ZAKAŻEŃ, ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA COVID-19 WŚRÓD PERSONELU MEDYCZNEGO

ZWIĄZEK ROBI TO OD SAMEGO POCZĄTKU EPIDEMII PO RAZ KOLEJNY APELUJEMY W TEJ SPRAWIE DO RZĄDU