W związku z podniesieniem zasiłku na wniosek OZZPiP zasiłku z 80% na 100 %. Przedstawiamy zasady wypłaty zasiłków za czas odbywania kwarantanny. Zasiłek 100% przysługuje od 1 kwietnia 2020 r. OZZPiP działa aby zasiłek 100 %   wypłacony obejmował także  okres kwarantanny przed 1 kwietnia 2020.

W czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przysługują ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie :

1/podlegania obowiązkowej kwarantannie lub

2/izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

pod warunkiem, że ta kwarantanna lub izolacja domowa wynika z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz

3/w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym, przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W praktyce oznacza to obliczenie wynagrodzenia pracownika wgł.  średniej kwoty brutto wynagrodzenia pracownika z ostatnich 12 miesięcy pomniejszonej o składki na ubezp. społeczne (13,71%0). Tym samym pracownik nie traci na wypłaconym wynagrodzeniu.

 

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do lektury postulatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zestawione z tym, co udało się osiągnąć (pisma, zmiany aktów prawnych) oraz co pozostaje w trakcie realizacji.

 

l.p.

 

Postulaty OZZPiP

 

 Odniesiony skutek

1 13-03-2020r.

Projekt pisma dla organizacji OZZPiP celem wezwania pracodawców do przestrzegania bhp i  obowiązku zabezpieczenia środków ochrony indywidualnej

 

 

Pisma zostały złożone u pracodawców.

4 16-03-2020r.

OZZPiP oczekiwał opracowania jednolitych standardów postępowania dla pielęgniarek i położnych którzy mieli kontakt z pacjentami COVID-19

 

GIS wydał wytyczne postępowania dotyczące postępowania pielęgniarek i położnych mającą kontakt z osobą zakażoną COVID-19

5 23-03-2020r.

OZZPiP zaprotestował zmianie przepisów, które zmierzały do dodatkowego finansowania walki z COVID-19 poprzez fundusz zapasowy NFZ, bo byłaby to próba ograniczenia i tak już zmniejszających się środków NFZ

 

Zrezygnowano na wniosek OZZPiP z finansowania przeciwdziałania COVID-19 z funduszu zapasowego NFZ.

6 23-03-2020r.

OZZPiP wezwał do stworzenia przez Państwo ogólnokrajowej elektronicznej platformy zamawiania sprzętu i środków ochrony indywidualnej pracowników

 

Pojawiły się wypowiedzi o poszukiwaniu sprzętu i środków ochrony indywidualnej na rynku międzynarodowym i zasadach jego dystrybuowania.

7 23-03-2020r.

OZZPiP wskazało na złą organizację dowozu do miejsca zamieszkania ściąganych z zagranicy obywateli polskich i nieegzekwowanie przez Państwo przestrzegania reżimu kwarantanny

 

Pojawiła się definicja „izolacja w warunkach domowych”. Dodatkowo wprowadzenie kary pieniężnej za naruszanie warunków hospitalizacji, kwarantanny i izolacji dot. COVID-19.

8 19-03-2020rponawiane 23-03-2020r. i 3-04-2020

OZZPiP zaapelował o wzrost wynagrodzeń pracowników medycznych świadczących pracę przy zwalczaniu epidemii COVID-19

 

 

Brak zapisów ustawowych – jedynie deklaracje MZ w mediach, aby takie wzrosty wynagrodzenia dokonać.

9 19-03-2020r. i ponawiane 23-03-2020r.

OZZPiP wskazało na konieczność ujednolicenia zasad wynagradzania pracowników z tymi którzy zostali skierowani decyzją na podstawie art. 47 ust. 10 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

 

Skreślono wyraz „wyłącznie” co jest spełnieniem postulatu OZZPiP, zgłoszonym według naszej wiedzy tylko przez OZZPiP.

10 19-03-2020r. i ponawiane 23-03-2020r.

OZZPiP żądał zrównania zakażenia COVID-19 w skutkach z wypadkiem przy pracy i chorobach zawodowych i wypłacanie z tego tytułu świadczeń identycznych jak w wypadku przy pracy oraz wypłacanie zasiłku chorobowego w wymiarze 100%.

 

Wprowadzono zmiany, zgodnie z którymi w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku

11 23-03-2020r.

OZZPiP żądał zmian w przepisach zezwalających ogłaszanie przestoju ekonomicznego w związku z COVID-19 lub możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia w związku z COVID-19

Zrezygnowano z zapisu, że związki zawodowe miały 2 dni na zajęcie stanowiska- zmiany te jednak nie dotyczą podmiotów leczniczych
12 23-03-2020r.

OZZPiP postulował zmiany w organizacji systemu pracy w zakresach:

– tworzenie przy szpitalach hoteli lub innych miejsc noclegowych w których pracownicy mogli by dobrowolniepozostać aby nie narażać domowników na zakażenie,

– zmiany grafików pracy pracowników medycznych, tak aby zaczęli pracować w stałych i niezmiennych zespołach,

– zabezpieczenie pielęgniarek i położnych przed odpowiedzialnością odszkodowawczą za jednostronne zerwanie dodatkowych umów, aby nie narażać na przenoszenie zakażenia,

– testy na COVID-19 wykonywane bez ograniczeń wszystkim pracownikom medycznym,

– przeprowadzanie testów przesiewowych na losowo wybranych grupach obywateli.

Tylko dwie kwestie :

– zabezpieczenie pielęgniarek i położnych przed ewentualną odpowiedzialnością odszkodowawczą–nastąpi jeżeli MZ na podstawie upoważnienia w ustawie wyda rozporządzenie o standardach

 

zmieniło się stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego, ale tylko rozszerzyło możliwość testów, ale nadal nie będą one powszechne i na żądanie każdego pracownika medycznego

 

13 23-03-2020r.

OZZPiP wskazał, na konieczność prawnego uregulowania badań lekarskich wstępnych, kontrolnych i okresowych wobec niedziałania medycyny pracy

Po odwołaniu stanu epidemii pracodawca i pracownik są obowiązani wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.
14 23-03-2020r.

OZZPiP postulował zmiany zasad przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego poprzez podniesienie wieku dziecka, wydłużenie jego pobierania na cały okres zamknięcia przedszkoli i szkół oraz rozwiązania zastępczego dla pracowników medycznych

 

Rozszerzono prawo do zasiłku opiekuńczego do 18 roku życia na dziecko niepełnosprawne oraz niepełnosprawnego dorosłego oraz dodanie art. 4b ust. 1 i 2 które :

– zezwalają świadczyć pracę w ramach dodatkowego dyżuru medycznego co nie powoduje utraty  prawa do zasiłku

– zezwalają aby ubezpieczony świadczył pracę zdalną

 

15 23-03-2020r.

OZZPiP zasugerował przedłużenie ustawowe okresu pobierania zasiłków macierzyńskich w okresie działania stanu zagrożenia lub stanu epidemii COVID-19

 

Nie wprowadzono zmiany postulowanej przez OZZPiP

16 23-03-2020r.

OZZPiP zaprotestował przeciwko propozycjom ograniczenia dobowego odpoczynku z 11 godzin do 8 godzin

 

Utrzymano projektowane zmiany, ale nie dotyczą one w praktyce podmiotów leczniczych tylko pracodawców u których nastąpi spadek obrotów gospodarczych.

17 27-03-2020r.

OZZPiP zażądał zobowiązania wojewodów do przekazania wykazu obiektów zabezpieczonych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 33 ust. 7 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi na potrzeby odbywania kwarantanny

Brak odpowiedzi.
18 29-03-2020r. (ponowione 3.04.2020)

OZZPiP zażądał powołania do wojewódzkich Zespołów zarządzania kryzysowego wskazanego przez OZZPiP w województwach przedstawiciela grupy zawodowej pielęgniarek i położnych

Brak odpowiedzi (tylko jedna informacja zwrotna o powołaniu Przewodniczącej Regionu OZZPiP do zespołu zarządzania kryzysowego w województwie)
19 26-03-2020r. oraz poszerzone w dniu 30-03-2020r. do MZ i PZU S.A. kolejne pismo 3-04.2020

 

OZZPiP zażądał wyjaśnień w zakresie warunków zawartej przez MZ umowy z PZU S.A. obejmującej ochroną ubezpieczeniową personel medyczny  pracujący w sieci szpitali zakaźnych jednoimiennych oraz zażądał rozszerzenia działania zakresu tego ubezpieczenia.

 

Brak odpowiedzi Ministra Zdrowia, PZU odpisało, że nie ma takiego ubezpieczenia.

20 26-03-2020r.

Interwencja w zakresie podejmowanie uchwał w trybie na odległość lub w trybie obiegowym –przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych

 

 

 

Zmiana została dokonana.

21 30-03-2020r.

Projekt pisma dla Zakł. Org. Związkowych OZZPiP celem zbierania informacji statystycznych od pracodawców o liczbie pielęgniarek i położnych zakażonych COVID-19 i poddanych kwarantannie

 

 

Informacje spływają.

22 31-03-2020r.

OZZPiP prosi o zajęcie przez RPO i MZ stanowiska w zakresie możliwości powołania się przez pielęgniarki i położne na odmowę wykonywania pracy w związku z art. 210 § 1 i § 5 k.p.

RPO wystąpił z zapytaniem do GIP o zajęcie stanowiska, ale przedstawił swój wstępny pogląd, korzystny dla pielęgniarek i położnych (nie wolno poświęcać kosztem ratowania czyjegoś życia własnego życia).Czekamy na końcowe stanowisko GIP i RPO odpowiedź.

Z MZ – czekamy na odpowiedź.

23 01-04-2020r.

OZZPiP prosi GIP o wykładnię czy można przyjmować i używać w podmiotach leczniczych środki ochrony indywidualnej, które nie mają odpowiednich atestów i zgodności

 

 

 

Czekamy na odpowiedź

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kwestia ograniczenia zatrudnienia pracowników medycznych w więcej niż jednym podmiocie.

MZ będzie mógł regulować rozporządzeniem zakazy dodatkowej pracy m.in. dla pielęgniarek jeżeli pracują w miejscach gdzie mają bezpośredni kontakt z pacjentami podejrzanymi lub zakażonymi COVID-19.Poza tym nikt nie będzie mógł żądać od pielęgniarek odszkodowań za zerwanie umów cywilno-prawnych, bo to nie one zerwą umowy tylko dostaną rozporządzeniem MZ zakaz pracy. POZ, DPS AOS, i NZOZY mogą pozywać ewentualnie Skarb Państwa, a nie pielęgniarkę lub położną.

III. Inne kwestie wprowadzone w związku z epidemia COVID-19, a mające wpływ na wykonywanie zawodu pielęgniarek i położnych :

Częściowo spełniony został także kolejny postulat OZZPiP, aby były prawne możliwości wzrostu wynagrodzenia i nie było dyskryminacji pomiędzy pracownikami medycznymi. W okresie ogłoszenia stanu epidemii każdy pracownik medyczny w rozumieniu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a zatem także pielęgniarki i położne które nie mają wyższego wykształcenia będą mogły pełnić dyżur medyczny; po wyrażeniu zgody na piśmie mogą być zobowiązane do pracy w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym; mogą zostać zobowiązane do pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, ale za każdą godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przysługuje im wynagrodzenie w wysokości 50% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.

W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej poszerzono możliwość wykonywania zawodu : pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, może rozpocząć wykonywanie zawodu w podmiocie leczniczym, po zawiadomieniu o tym właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych.Pielęgniarka lub położna w okresie pierwszych 2 tygodni wykonywania zawodu wykonuje obowiązki zawodowe we współpracy z inną pielęgniarką lub położną wykonującą zawód w tym samym podmiocie leczniczym.

 

Szanowni Państwo,

Mija miesiąc od zidentyfikowania w naszym kraju Pacjenta „O” zakażonego wirusem SARS-CoV2. Liczba zakażonych i zmarłych z powodu COVID-19, z dnia na dzień rośnie w zastraszającym tempie. Jak wiemy, szczyt zachorowań jest wciąż przed nami.

Obecnie na kwarantannie przebywa już ok. 2 500 Pielęgniarek i Położnych, zakażonych jest blisko 250.

Zdajemy sobie sprawę, że jutro te liczby będą, niestety, jeszcze większe. Szczególna misja naszego zawodu i poczucie odpowiedzialności za zdrowie Pacjentów mobilizują nas do działania. Codziennie od tygodni, często bez sprzętu ochrony indywidualnej, bez wystarczających środków dezynfekcji, pracujemy bez wytchnienia, w ciągłym stresie o zdrowie własne  i najbliższych.

Dlatego tym bardziej APELUJĘ O SPOŁECZNĄ SOLIDARNOŚĆ, słysząc głosy o oznakach wykluczenia społecznego i podobnych incydentach jakie dotykają część Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych, mających kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem. Czytaj dalej ⇓

OZZPIP skierowało pismo 27.03.2020 r. do Wojewodów w całej Polsce w następujących kwestiach:
GIS wydał zalecenia dla osób istotnych dla funkcjonowania państwa obejmując nimi w pierwszej kolejności pracowników podmiotów leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem osób wykonujących zawody medyczne, w tym mających bezpośredni kontakt z osobami chorymi lub podejrzanymi o zakażenie COVID-19. W grupie tej są zatem pielęgniarki i położne.
Wniosek o zapewnienie warunków izolacji lub kwarantanny osób na których został nałożony taki obowiązek decyzją powiatowego inspektora sanitarnego, w tym obowiązek zapewnienia przez wojewodę odpowiednich pomieszczeń do odbywania kwarantanny, odpowiedniego wyposażenia tych pomieszczeń oraz skierowania do pracy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.
Ustalenia jednolitego postępowania wobec osób – pracowników medycznych, którzy po przebytej chorobie COVID-19 są wypisywani ze Szpitali bowiem ich stan uległ już znacznej poprawie, a mimo to wykonywane testy potwierdzają nadal obecność wirusa COVID-19.
OZZPIP uważa, że bezpośrednio lub w bliskim sąsiedztwie szpitali powinny być tworzone przez Wojewodów dla pracowników medycznych kończących swoje zmiany w szpitalu hotele lub inne miejsca noclegowe w których by mogli – DOBROWOLNIE – pozostać celem odpoczynku i przygotowania do ponownej pracy.

Przedstawiamy pisma skierowane do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg. Zwracamy uwagę, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych już 19.03.2020 wnioskował do decydentów, że koniecznym jest znowelizowanie ustawy z dnia 30-10-2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1205) i zrównanie zakażenia i skutków zakażenia pracowników medycznych koronawirusem SARS-Cov-2 podczas wykonywania obowiązków służbowych z wypadkiem przy pracy, a w konsekwencji ustalanie i wypłacanie na rzecz tych pracowników identycznych świadczeń jak z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Prosimy o zapoznanie się z pismami:

  1. Pismo do Ministra Zdrowia z dn. 16 marca 2020r. [pdf]
  2. Pismo do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (takie samo pismo przekazaliśmy także Minister Rozwoju Jadwidze Emilewicz) z dn. 19 marca 2020r. [pdf]
  3. Pismo do Premiera RP i Ministra Zdrowia z dn. 19 marca 2020r. [pdf]
  4. Pismo do Premiera RP i Ministra Zdrowia (uwagi do projektu Tarczy Antykryzysowej) które przekazaliśmy również wszystkim klubom parlamentarnym z dn. 23 marca 2020r. [pdf]