W związku z dyscyplinarnym zwolnieniem Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu w Czerwonej Górze – Grażyny Majchrzak – informujemy, że jesteśmy w stałym kontakcie z działającą w placówce organizacją zakładową Związku.
Apelujemy o prowadzenie konstruktywnego dialogu opartego na partnerstwie i poszanowaniu stron.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, związek jest dobrowolną i samorządną organizacją, powołaną do reprezentowania i obrony praw pracowniczych, interesów zawodowych i socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.

Nie wyrażamy zgody na bezprawne zwalnianie liderów związkowych oraz łamanie ustawy o związkach zawodowych.Jesteśmy zaangażowani w sytuację oraz aktywnie wspieramy Region Świętokrzyski OZZPiP wraz z Przewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej, które w ramach swoich kompetencji mediują na rzecz zażegnania sporu. Oczekujemy przywrócenia do pracy Pani Grażyny Majchrzak na poziomie mediacji z władzami województwa.
Dalsze informacje będziemy przekazywać na bieżąco.

 

W dniu 13.02.2020 r. odbyło się spotkanie Zespołu Parlamentarnego ds. szpitali powiatowych. Tematem spotkania była sytuacja szpitali powiatowych po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali – systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego.

Ze strony Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w posiedzeniu uczestniczyły:

– Krystyna Ptok, Przewodnicząca Związku

– Bernarda Machniak, Członek Zarządu Krajowego, Przewodnicząca Regionu Lubelskiego

– Grażyna Gaj, Członek Zarządu Krajowego, Przewodnicząca Regionu Małopolskiego

– Anna Wojda, Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej przy Szpitalu Powiatowym w Biłgoraju (w likwidacji)

– Małgorzata Sawicka, Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej przy Szpitalu Powiatowym w Sanoku (Szpital ostatnio zagrożony brakiem wynagrodzeń)

Obecni na posiedzeniu Zespołu starostowie i dyrektorzy szpitali poddali ostrej krytyce 2 lata funkcjonowania sieci. Podkreślili, że wynagrodzenia w szpitalach powiatowych stanowią 80% kosztów. Ponadto krytykowano podpisane na szczeblu krajowym porozumienia z poszczególnymi grupami zawodowymi, jak również fakt wzrostu płacy minimalnej w kraju bez zabezpieczenia środków dla pracodawców i organów założycielskich. W sieci nie płaci się nadwykonań. Podkreślano, że wszystkie grupy zawodowe oczekują na podwyżki, a ponadto normy zatrudnienia prowadzą do redukcji łózek.

Nasze Przedstawicielki podkreśliły zbyt niskie finansowanie świadczeń w stosunku do sytuacji demograficznej w państwie, słabo rozwijająca się opiekę długoterminową w stosunku do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Przytoczyłyśmy badania, których wyniki wskazują na to, że szpitale, w których jest właściwie zapewniona obsada pielęgniarska, oszczędzają 14% swoich środków dzięki brakom zdarzeń niepożądanych, powikłań i w ich konsekwencjach spraw sądowych. Podkreśliłyśmy, że pomimo świetnego wyposażenia sprzętowego szpitali, pracownicy są wciąż niezadowoleni z warunków pracy i wynagradzania, właśnie m.in. przez nierespektowanie norm zatrudnienia, czasu pracy. Podwyżki przyznane pielęgniarkom i położnym na mocy rozporządzeń Ministra Zembali i Ministra Szumowskiego zwiększyły zainteresowanie zawodem wśród młodych ludzi a także utrzymują zainteresowanie dalszym wykonywaniem zawodu w kraju.

PILNE INFORMACJE Z RZESZOWA !!
➡️ Informujemy, że pozew wobec Przewodniczącej Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy KSW nr 2 w Rzeszowie został WYCOFANY !!
➡️ Ponadto, liderki związkowe ze ZPOA zostały PRZYWRÓCONE DO PRACY !!
➡️ Wypłaty OWU dla pielęgniarek i położnych zgodnie z interpretacją Ministra Zdrowia (z dn. 5 marca 2019 r.) zostaną UREGULOWANE DO 16.03.2020 !!

Dziękujemy i Gratulujemy !!

W dniu 7 lutego 2020r. na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie w sprawie agresji wobec personelu medycznego.
W spotkaniu uczestniczyli:

  1. Ze strony Ministerstwa Zdrowia: Minister Józefa Szczurek-Żelazko, Minister Waldemar Kraska, Przedstawiciele Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności, Jan Gessek
  2. Przedstawiciele Komendy Głównej Policji.
  3. Przedstawicielka Prokuratury Krajowej – Departamentu Postępowania Przygotowawczego, Agnieszka Goździk
  4. Przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych: Prezes Z. Małas i Wiceprezes M. Łodzińska
  5. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
  6. Przedstawiciele innych związków zawodowych: OPZZ, ratownictwa medycznego.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w trakcie spotkania przedstawił wniosek o opracowanie procedury Ministra Zdrowia w zakresie przeciwdziałania agresji w podmiotach leczniczych.

Ponadto złożyliśmy deklarację dotyczącą opracowania propozycji zmian w przepisach kodeksu karnego i ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, a także wnioskowaliśmy o opracowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia i zdrowia pielęgniarki i położnej ze strony agresora, obejmującego:

– system bezpośredniego przywoływania policji

– system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego

– procedury zawiadamiania prokuratury

– szkolenia personelu w sytuacji zagrożenia bezpośredniego oraz obowiązku objęcia opieką medyczną i psychologiczną.

Z kolei przedstawicielki NRPiP przedstawiły wstępne wyniki prowadzonych badań ankietowych dotyczących agresji w szpitalach, POZ i innych podmiotach: DPS, żłobki.

Zawnioskowano, aby takie spotkania odbyły się także na poziomie wszystkich województw. Pomoc w tym zakresie zadeklarowała Minister J. Szczurek – Żelazko.

 

Rok 2020 został ogłoszony przez WHO Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarek i Położnych. W dniu 5 lutego 2020r. w Ministerstwie Zdrowia rozpoczęła się inauguracja polskiej edycji związanej z tym międzynarodowej kampanii „Nursing NOW”.

Z przekonaniem, że również w Polsce wszyscy podzielamy pogląd odnośnie potrzeby utrzymania rangi zawodu pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, którzy niezależnie od innych zawodów są filarem ochrony zdrowia, uprzejmie prosimy aby Dyrektorzy, Prezesi i kadra zarządzająca podmiotów leczniczych uszanowali ciężko wypracowane Porozumienie OZZPiP
i NRPiP, zgodnie z którym środki dedykowane wskazanemu środowisku powinny być w całości pobrane z NFZ i przyznane adresatom czyli pracownikom wyszczególnionej grupy zawodowej.

Podstawą kierowania niniejszego listu do Państwa są napływające, niepokojące informacje
z których wynika, że środki przeznaczone na podwyżki dla pielęgniarek, pielęgniarzy
i położnych zagospodarowane są niezgodnie z przeznaczeniem, a niektórzy z Dyrektorów / Prezesów znacznej ich części nie wykorzystują w ogóle lub zwracają do NFZ.

Takie sytuacje, kiedy borykamy się z deficytem kadr medycznych (głównie pielęgniarek
i położnych!), a istnieją wypracowane konkretne rozwiązania za którymi idą określone środki mogące pomóc utrzymać pracowników na rynku pracy, nie powinny mieć miejsca.

Taka sytuacja potęguje  narastające z każdym dniem niezadowolenie, które nie sprzyja również wizerunkowi Pracodawcy, dla którego dobro pracownicze jest z perspektywy organizacyjnej tym najważniejszym.

Wynika to z podstawowego faktu, że satysfakcja pracownicza o którą należy dbać,  przedkłada się wprost  na obsługę pacjentów, a co za tym idzie – na ich zdrowie.

Mając na uwadze powyższe, proszę w imieniu Związku o ponowne zweryfikowanie swoich decyzji i zagospodarowanie wszystkich przydzielonych środków zgodnie z przeznaczeniem. Wyrażam gorące przekonanie, że nasza prośba zostanie uszanowana.

Dzięki RZESZÓW WSPÓLNA SPRAWA Wczorajszy dzień przyniósł nadzieję na rozwiązanie konfliktu w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym nr 2 w Rzeszowie i załatwienie sprawy w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. W wyniku wielogodzinnej dyskusji i determinacji środowiska pielęgniarek i położnych Dyrektor Krzysztof Bałata złożył rezygnację z pełnionej funkcji Dyrektora Klinicznego  Szpitala nr 2 w Rzeszowie.

W poniedziałek odbędzie się posiedzenie Zarządu Województwa Podkarpackiego na którym Marszałek Województwa Władysław Ortyl będzie rekomendował przyjęcie tej rezygnacji. Z kolei nowemu Dyrektorowi przywrócenie do pracy osób zwolnionych Liderek związkowych oraz wycofanie pozwu o zniesławienie szpitala. Będziemy na bieżąco monitorować przebieg sprawy i informować pozostajemy w gotowości do dalszych działań na rzecz respektowania prawa w wydatkowaniu publicznych środków w ochronie zdrowia , oraz praw pracowniczych i związkowych. Szczegółowy przebieg posiedzenia WRDS można obejrzeć poniżej:

1.

2.

3.

4.

5.