W dniu 10 października 2019 r. na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się spotkanie poświęcone wojskowej ochronie zdrowia, w którym uczestniczyły:
🔴Dr Aurelia Ostrowska, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w MON
🔴Płk Barbara Sońta, Naczelna Pielęgniarka Wojska Polskiego
oraz Przewodniczące Zakładowych Organizacji Związkowych OZZPiP przy szpitalach wojskowych na terenie Polski.

Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące warunków pracy i wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach wojskowych:
📌Warunki lokalowe i sprzętowe szpitali, plany modernizacyjne
📌Status pracowników wojskowej służby zdrowia jako pracowników cywilnych wojska
📌Dofinansowanie i refundacja do specjalizacji i kursów zawodowych
📌Normy zatrudnienia i braki kadrowe
📌Prawa organizacji związkowej na terenie szpitali, relacje na linii pracownicy-przełożeni

Podniesiono także kwestię prawidłowości rozliczenia środków wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (owu).

Osoby uczestniczące w spotkaniu wchodzą w skład grupy eksperckiej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w obszarze wojskowej służby zdrowia. Planujemy kontynuację spotkań.

 

W dniu 7.10 w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych  i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Główną oś rozmów obu Prezydiów stanowiła dyskusja o realizacji norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych.

Prezydium OZZPiP i NRPiP podjęło Stanowisko w sprawie powołania wspólnych Zespołów Kontrolnych na poziomie województw działających w celu monitorowania spełniania norm zatrudniania pielęgniarek i położnych przez poszczególnych świadczeniodawców. Powołanie takich Zespołów pozwoli zapewnić w praktyce realizację przez samorząd zawodowy ich podstawowych obowiązków wynikających z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych tj. nadzór nad jakością wykonywanych świadczeń, natomiast związek zawodowy reprezentował będzie interesy środowiska zawodowego wynikające z przepisów prawa pracy. Wspólne działania mają doprowadzić do wyegzekwowania u świadczeniodawców przestrzegania obowiązujących norm zatrudnienia. Efekty prac Zespołów zostaną przedstawione Ministrowi Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Rzecznikowi Praw Pacjenta, organizacjom pacjentów, organom tworzącym, grupie zawodowej pielęgniarek i położnych i szeroko pojętej opinii publicznej celem podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości w realizacji norm.

2 października 2019 roku w naszej siedzibie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
W pierwszej części posiedzenia wziął udział Andrzej Śliwczyński – Z-ca Dyrektora Analiz i Strategii NFZ. Rozmawialiśmy o sposobach weryfikacji przez NFZ respektowania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Nie zapewnienie minimalnych norm dyskwalifikuje podmiot z korzystania publicznych środków pieniężnych.
W kolejnej części posiedzenia udział wziął Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, Wiceminister Maciej Miłkowski, Dyrektor Departamentu pielęgniarek i położnych w ministerstwie zdrowia Greta Kanownik oraz Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.W tej części zgłosiliśmy przykłady pracodawców którzy nie respektują prawa w zakresie wynagrodzeń i norm zatrudnienia. Minister zdrowia zapewnił że kontrole prowadzone w podmiotach leczniczych będą się odbywać w wymiarze praktycznym a nie tylko opartym na dokumentacji. Zespół kontrolny będzie wchodził na konkretny oddział i liczył pacjentów oraz pracujące pielęgniarki.