W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Warszawie stara się na bieżąco śledzić publiczne zobowiązania poszczególnych partii politycznych dotyczące ochrony zdrowia. Niestety przekazy jakie odbieramy pozostają na dużym stopniu ogólności.W następstwie tego postanowiliśmy skierować zapytania do poszczególnych komitetów wyborczych. Pismo mogą Państwo przeczytać poniżej lub tutaj ⇒  pismo do komitetów wyborczych

 

 

 

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie zwracam się z wnioskiem o pilne przekazanie wyjaśnień w jaki sposób i w jakim wymiarze Rząd RP i sprawująca władzę partia Prawo i Sprawiedliwość zamierza podnieść od stycznia 2020 r. wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych…. Czytaj dalej ⇓

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zawiadamia, że uzyskał z Ministerstwa Zdrowia – w trybie dostępu do informacji publicznej – trzy pisma skierowane do Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie dotyczące zakończenia czynności kontrolnych jakie były prowadzone u tego świadczeniodawcy w zakresie oceny prawidłowości wypłaty środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018r. poz. 1681).

Pismem z dnia 02-09-2019r. znak NKK1.094.14.2019.9 świadczeniodawca został poinformowany o zakończeniu kontroli oraz o rozpatrzeniu wniesionych przez świadczeniodawcę zastrzeżeń wraz ze zobowiązaniem do poinformowania Ministra Zdrowia w terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentu o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, o sposobie wykorzystania wniosków pokontrolnych, a także o podjętych działaniach w celu ich realizacji lub przyczyn ich nie podjęcia. Jednocześnie świadczeniodawca został w tym piśmie pouczony, że dokumenty pokontrolne wraz z informacją świadczeniodawcy o realizacji zaleceń pokontrolnych zostaną przekazane Prezesowi NFZ, celem zweryfikowania zastosowania się przez świadczeniodawcę do zaleceń pokontrolnych wydanych przez Ministra Zdrowia w wyniku prowadzonej kontroli i zastosowanie uprawnień jakie przysługują NFZ jako płatnikowi środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przekazywanych świadczeniodawcy na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wraz z powyższym pismem uzyskaliśmy Wystąpienie Pokontrolne Ministra Zdrowia z dnia 02-09-2019r. znak NKK1.094.14.2019.8 wraz z klauzulą, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują już świadczeniodawcy środki odwoławcze. Dodatkowo uzyskaliśmy pismo Ministra Zdrowia z dnia 02-09-2019r. NKK1.094.14.2019.7 informujące świadczeniodawcę, że wszystkie wniesione przez niego zastrzeżenia do projektu Wystąpienia Pokontrolnego zostały oddalone. Ponadto świadczeniodawca został w tym ostatnim piśmie pouczony, że stosownie do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych, nie przewiduje się środków odwoławczych od oddalenia zastrzeżeń do projektu Wystąpienia Pokontrolnego.

Informuję, że z uwagi na wagę sprawy oraz bardzo korzystny dla naszej grupy zawodowej wynik kontroli, który wiemy że był niecierpliwie oczekiwany przez całe środowisko pielęgniarek i położnych, Zarząd Krajowy OZZPiP roześle do Przewodniczących Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych OZZPiP w/w dokumenty celem wewnętrznego wykorzystania w swoich podmiotach leczniczych.

Informuję, że ustalono w toku kontroli, iż Szpital wypłacał pielęgniarkom i położnym ze środków OWU, w części proporcjonalnej – zależnej od indywidualnego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, wysługę lat, stałą premię regulaminową w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta, dodatek funkcyjny, nadgodziny wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, FEP, w tym także w części obciążającej Pracodawcę, w przeliczeniu na pełny etat lub równoważnik etatu. Dodatkowo, jak ustalono w toku kontroli, w kontrolowanym okresie Szpital wypłacał również inne świadczenia związane z pracą, tj. nagrody jubileuszowe.

Jednocześnie Minister Zdrowia biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, na podstawie § 25 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331), zalecił Pracodawcy :

Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia na dokonanie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w przypadku pochodnych od tego wynagrodzenia, przeznaczać wyłącznie na:

– podwyżkę dodatku za wysługę lat do wypłaty którego pracodawca jest obowiązany (do wysokości określonej w przepisach ustawowych);

– pochodne wymienione expressis verbis w § 2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r. (tj. dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy).

Zarząd Krajowy OZZPiP ma nadzieję, że ta wywołana staraniem Związku Zawodowego jednostkowa w skali kraju kontrola tego świadczeniodawcy ostatecznie przerwie analogiczne nieprawidłowości jakie powstały w innych podmiotach leczniczych. Oczekujemy, że wszyscy pozostali świadczeniodawcy w Polsce ostatecznie podporządkują się stanowisku Ministra Zdrowia zawartym w piśmie z dnia 5 marca 2019 r. (znak: PPWPS.0761.1.2019.ZD) i potwierdzonym wyżej opisaną kontrolą.

W konsekwencji oczekujemy, że wszyscy świadczeniodawcy niezwłocznie rozliczą oraz wyrównają pielęgniarkom i położnym nieprawidłowo „podbierane” środki publiczne otrzymywane z NFZ na podstawie OWU za okres od 01-09-2018r. do chwili obecnej.

W przeciwnym wypadku konieczne będzie inicjowanie kolejnych postępowań kontrolnych, które mogą skończyć się obowiązkiem zwrotu do NFZ nieprawidłowo wydatkowanych środków publicznych powiększonych o karę umowną, a w skrajnych przypadkach nawet odebraniem kontraktu.