W piątek dnia 24.05.2019  w Warszawie zmarł Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) Jan Guz. Miał 62 lata. W latach 1997-2004 był Wiceprzewodniczącym OPZZ, a od kwietnia 2004 r. – Przewodniczącym OPZZ.

„Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Przewodniczącego OPZZ Jana Guza. Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi” – poinformowano na stronie internetowej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. [Link do informacji na stronie OPZZ]

W związku ze śmiercią Pana Jana Guza czujemy się pełni żalu. Odszedł zaangażowany związkowiec walczący o prawa pracownicze. Łącząc się w żałobie i smutku pragniemy złożyć kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie, członkom OPZZ oraz bliskim.

Przewodnicząca Krystyna Ptok wraz z Zarządem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Raport pielęgniarski stanowi dokumentację medyczną, a o jego treści decyduje wyłącznie pielęgniarka która go sporządza. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie ograniczają treści wpisów w raporcie, a jakiekolwiek próby ich ograniczania przez przełożonych czy wewnątrzzakładowe zarządzenia/ procedury/ regulaminy (poprzez np. zakazy dokonywania w raportach określonych „niewygodnych” dla pracodawcy wpisów lub nakazy dokonywania tylko określonych wpisów) są niezgodne z prawem i nie obowiązują. Raport pielęgniarski może zawierać wszelkie informacje, które pielęgniarka uzna za istotne w przebiegu danego dyżuru.

 

Pisaliśmy o tym tutaj: http://ozzpip.pl/posiedzenie-prezydium-zarzadu-krajowego-ogolnopolskiego-zwiazku-zawodowego-pielegniarek-i-poloznych-16-04-2019/.

Tym samym Prezydium Zarządu OZZPiP zarekomendowało swoim członkom i całemu środowisku pielęgniarek i położnych, regularne wpisywanie do raportów pielęgniarskich w poszczególnych oddziałach informacji obejmujących:

liczbę łóżek oficjalnie zgłoszonych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym oddzielnie łóżek specjalistycznych tj. liczby łóżek intensywnej opieki medycznej, liczby łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego, liczby łóżek dla noworodków, liczby inkubatorów, liczby łóżek dla intensywnej terapii, liczby łóżek intensywnej opieki oparzeń, liczby łóżek intensywnej opieki toksykologicznej, liczby łóżek dla intensywnej terapii noworodka,  liczby łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji, liczby łózek opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego, liczby łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej,

liczbę łóżek rzeczywistych na oddziale tj. także tych które nie zostały zgłoszone do do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą a które faktycznie występują na oddziale (tzw dostawek, fotele),

rzeczywistą liczbę pielęgniarek wykonujących pracę na danej zmianie z podaniem wymiaru zatrudnienia.

Poniżej przedstawiamy także interpretację prawną sporządzoną przez radcę prawnego, która na pewno pomoże naszym koleżankom i kolegom dostrzec jak wielkie narzędzie mają w rękach. Raport pielęgniarski może być także pomocny w kwestiach spornych np. w przypadku roszczeń pacjenta wobec pielęgniarki lub pielęgniarki wobec pacjenta w sytuacji w której np. naruszył jej nietykalność cielesną.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób :

– określony w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz

– w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535, 1579 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 599), a także zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Kluczowe znaczenie dla odpowiedzi na zadane pytanie ma treść art. 25 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przepis ten stwierdza, że dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

 1. a) nazwisko i imię (imiona),
 2. b) datę urodzenia,
 3. c) oznaczenie płci,
 4. d) adres miejsca zamieszkania,
 5. e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 6. f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;

3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;

4) datę sporządzenia.

Nie mam zatem, żadnych wątpliwości, że to co jest wymienione w art. 25 ust. 1 nie jest katalogiem zamkniętym.

Zakres informacji zawartych w tej dokumentacji ma służyć podnoszeniu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i zapewnieniu ciągłości procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Dokumentacja medyczna jest formą kontroli procesu udzielania świadczenia zdrowotnego oraz poszczególnych czynności medycznych (świadczeń medycznych) wchodzących w skład tego procesu. Dla każdego lekarza obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej jest ponadto formą kontroli ordynacji lekarskiej, dla pielęgniarki formą kontroli procesu pielęgnacyjnego, zaś dla położnej – formą kontroli czynności podejmowanych w związku z ciążą, porodem i połogiem.

Pozostaje zatem pytanie, czy Raport pielęgniarski jest elementem dokumentacji medycznej? W mojej ocenie zdecydowanie TAK.

Na podstawie art.  30 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych został upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia, rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej, sposobu jej przetwarzania oraz wzorów określonych rodzajów dokumentacji medycznej.

Delegacja ta została wykonana rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r. poz.2069).

 • 1 tego rozporządzenia brzmi : Dokumentacja medyczna, zwana dalej „dokumentacją”, jest prowadzona w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej.

Dokumentację medyczną w rozumieniu w/w aktu wykonawczego do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta można podzielić na :

1) dokumentację indywidualną – dotyczącą poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych;

2) dokumentację zbiorczą – dotyczącą ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych.

 • 12 pkt. 2) lit f w/w rozporządzenia stwierdza, że księga raportów pielęgniarskich jest elementem dokumentacji medycznej zbiorczej wewnętrznej.

Zgodnie z § 31 w/w rozporządzenia księga raportów pielęgniarskich zawiera :

1) oznaczenie podmiotu leczniczego,

2) numer kolejny wpisu,

3) treść raportu, z uwzględnieniem imienia i nazwiska, a w razie potrzeby innej informacji pozwalającej na zidentyfikowanie pacjenta, opisu zdarzenia, jego okoliczności i podjętych działań;

4) statystykę oddziału, w tym liczbę osób przyjętych, wypisanych, zmarłych;

5) datę sporządzenia raportu;

6) oznaczenie pielęgniarki lub położnej dokonującej wpisu.

Art. 25 ust. 1 stwierdza, że dokumentacja medyczna zawiera co najmniej elementy wymienione w tym przepisie. Raport pielęgniarski jest elementem dokumentacji medycznej (tzw. dokumentacji medycznej zbiorczej wewnętrznej). Rozporządzenie zawiera zapis, że raport ma zawierać TREŚĆ, jedynie z uwzględnieniem imienia i nazwiska, a w razie potrzeby innej informacji pozwalającej na zidentyfikowanie pacjenta, opisu zdarzenia, jego okoliczności i podjętych działań.

W mojej ocenie ZK OZZPiP miał prawo rekomendować wpisywanie w treści raportu pielęgniarskiego także informacji dodatkowych obejmujących rzeczywistą liczbę łózek na oddziale, liczbę pacjentów oraz liczbę pielęgniarek.

r.p. Grzegorz Wróbel

Reasumując, warto podkreślić, że dokumentacja medyczna ma dużą wartość dowodową w postępowaniu prowadzonym w związku z podejrzeniem doznania przez pacjenta szkody, dopuszczenia się przewinienia zawodowego przez lekarza, pielęgniarkę czy położną lub popełnienia przestępstwa w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczenia zdrowotnego. Ponadto dokumentacja medyczna stanowi prawnie dopuszczone źródło informacji dla wielu podmiotów wymienionych w art. 26 ustawy.

Szanowni Państwo,
Z powodu awarii w dostępie prądu, wody i pozostałych mediów Biuro Zarządu Krajowego OZZPiP w Warszawie w dniu dzisiejszym tj. 20.05.2019 r. jest nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia!

Dnia 14 maja 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu Krajowego OZZPiP z udziałem Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, Wiceminister Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko, oraz Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca.

Tematem posiedzenia była ocena realizacji Porozumienia zawartego pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia z 9.VII.2018 roku. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP ) ocenił i wskazał elementy Porozumienia, które w celu pełnej realizacji wymagają dalszych działań. Minister Zdrowia zadeklarował nadzór i kontynuację prac na rzecz wypełnienia punktów Porozumienia również w zakresie kontroli realizacji Rozporządzenia ws. norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Dużą część posiedzenia poświęcono wskazaniu podmiotów leczniczych w poszczególnych regionach kraju, które nie realizują w pełni Rozporządzenia ws. wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia.

OZZPiP w części spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Bartłomiejem Chmielowcem omówił realizację przepisów dotyczących norm zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w podmiotach leczniczych, co przekłada się wprost na ochronę praw pacjentów podczas hospitalizacji. Rzecznik zadeklarował bieżącą współpracę z OZZPiP i poinformował iż podejmie wszelkie działania służące bezpieczeństwu leczonych pacjentów.

 

W dniu 13 maja 2019 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.

Podczas uroczystości zostały wręczone Odznaki Honorowe Ministra Zdrowia „Za Zasługi w Ochronie Zdrowia”. Odznaką honorową zostały odznaczone Członkinie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych:

 1. Elżbieta Butkiewicz, Przewodnicząca Regionu Warmińsko-Mazurskiego OZZPiP, Członek Zarządu Krajowego OZZPiP
 2. Ewa Hnat, Wiceprzewodnicząca Regionu Zachodniopomorskiego OZZPiP
 3. Ilona Kwiatkowska-Falkowska, Wiceprzewodnicząca Regionu Pomorskiego OZZPiP
 4. Agnieszka Olchin, Przewodnicząca Regionu Podlaskiego OZZPiP, Członek Zarządu Krajowego OZZPiP
 5. Dorota Ronek, Sekretarz Zarządu Krajowego OZZPiP

Odznaki wręczyli: Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski oraz Wiceminister Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko

Serdecznie gratulujemy! 

       

 

Dnia 10.05.2019 roku w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w czasie uroczystej gali ogłoszono zwycięzców organizowanego już po raz 14 przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku. Pierwsze miejsce oraz tytuł Pielęgniarki Roku 2018 zdobyła Beata Nowak z zespołem, reprezentantka oddziału PTP w Krakowie.

W tym roku konkurs otrzymał zmienioną formułę której istotą było odejście od wyłonienia indywidualnych laureatów którzy uzyskali najwyższe oceny na poziomie eliminacji wojewódzkich, a następnie krajowych,na rzecz oceny osiągnięć zespołów pielęgniarskich, które wdrożyły innowacje w obszarze praktyki pielęgniarskiej lub organizacji pracy zespołów pielęgniarskich. Jednym z warunków zgłoszenia się do konkursu było wdrożenie projektu (opracowanej innowacji) w swoim zakładzie pracy. Konkurs „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku” wpisuje się też w ogólnoświatową kampanie promująca zawód pielęgniarki „Nursing now”, która jest realizowana od końca 2017 roku przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek.Patronat nad Konkursem obejmuje od początku jego realizacji Minister Zdrowia oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych ale nas także nie mogło tam zabraknąć. Przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok była członkiem kapituły konkursu.

Tegoroczny temat konkursu brzmiał “Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej” Do ostatniego etapu Konkursu zakwalifikowało się 19 zespołów z 9 Oddziałów Wojewódzkich PTP. Pierwszą nagrodę wręczyła nowej zwyciężczyni laureatka poprzedniej edycji konkursu Mgr Anna Sztal zatrudniona w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4.

I miejsce oraz tytuł Pielęgniarki Roku 2018 zdobyła Beata Nowak z zespołem reprezentantka Oddziału PTP w Krakowie, zatrudniona w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera  w Krakowie.

Temat innowacji: Wdrożenie modelu opieki okołoporodowej w opiece nad matką i dzieckiem z wadą letalną.

Innowacja ta miała na celu wprowadzenie całego zespołu położnych i pielęgniarek sali porodowej ,oddziału położnictwa oraz oddziału neonatologii do wdrożenia jednolitego modelu opieki okołoporodowej nad matką, dzieckiem i ich rodziną w sytuacji narodzin (połączonych często ze śmiercią) dziecka z wadą letalną.

Schemat opieki w zarysie:

 • spotkania na terenie oddziału  położniczego (rodzice przychodzą wraz z psychologiem i lekarzem hospicjum)
 • przygotowanie przez rodziców we współpracy z psychologiem planu porodu uwzględniającego m.in. możliwość nieograniczonego kontaktu z dzieckiem niezależnie od jego stanu, niestosowanie wobec dziecka działań z pogranicza uporczywej terapii, możliwość stworzenia pamiątek w postaci zdjęć, odcisków stópki, rączki, chrzest a przede wszystkim uszanowanie niekiedy bardzo krótkiego czasu bycia ze swoim dzieckiem.
 • zapoznanie z planem porodu całego zespołu (na odcinku sali porodowej, oddziału położnictwa oraz oddziału neonatologii )
 • opieka położnej w trakcie porodu na miarę możliwości zgodnie z oczekiwaniami rodziców.
 • opieka nad noworodkiem z ograniczeniem działań w zakresie uporczywej terapii
 • opieka nad położnicą z możliwością wydzielenia odrębnej sali, w tym również bezpieczne skrócenie okresu hospitalizacji
 • współpraca z pracownikami hospicjum, którzy pojawiają się w szpitalu (psycholog, lekarz, kapelan)
 • współpraca z położnymi środowiskowymi w zakresie przekazania informacji pomagających w objęciu szczególną opieką matki (czasem również dziecka) w domu.

 

II miejsce zdobył Konrad Baumgart z zespołem reprezentant Oddziału PTP w Poznaniu, pracujący w Indywidualnej Praktyce Pielęgniarskiej w Swarzędzu.

Temat innowacji: Propozycja rozwiązań opartych na faktach – zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pacjentowi poddanemu terapii ECMO w czasie kwalifikacji, transportu i pobytu na oddziale docelowym.

 

 

 

 

III miejsce zajęła Małgorzata Gdesz z zespołem reprezentantka Oddziału PTP we Wrocławiu, zatrudniona w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Temat innowacji to: Szkoła Radzenia sobie w chorobie i niepełnosprawności.

 

 

 

Szkoła przeznaczona jest dla pacjentów i ich bliskich ,tych który wymagają edukacji w zakresie przygotowania do dalszego funkcjonowania po zakończonej hospitalizacji (szczególnie dla pacjentów niesamodzielnych i obłożnie chorych)

 

 

 

Nagrody ufundowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy laureatom Konkursu wręczyła Przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok oraz Sekretarz OZZPiP Dorota Ronek.

Finał konkursu dla najlepszych pielęgniarek rozpoczął obchody 55-lecia szpitala klinicznego nr 4 w Lublinie.

5 maja Międzynarodowy dzień Położnej
8 maja Dzień polskiej Położnej
12 maja Międzynarodowy dzień Pielęgniarki

 

 

Z okazji obchodów majowych świąt Pielęgniarek i Położnych życzę Wam drogie Koleżanki i Koledzy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Zadowolenia i satysfakcji z wykonywania tak ważnej i odpowiedzialnej pracy. Zdrowia i pogody ducha. Niech uśmiech pacjentów zawsze rozpromienia Wasze dni w pracy.

 

Przewodnicząca

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Krystyna Ptok

 

 

Składamy serdeczne życzenia wszystkim Paniom i Panom Położnym.