W dniach 28-29 listopada 2017 odbyło się seminarium dla branż: ochrona zdrowia, pomoc społeczna oraz ochrona i bezpieczeństwo osób i mienia.

Seminarium branżowe zorganizowane było przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, realizujący projekt Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, którego celem jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Działania te realizowane są przy współpracy z partnerami społecznymi, Ministerstwem Edukacji Narodowej, ministerstw właściwych dla danych zawodów, Instytutem Badań Edukacyjnych i Centralną Komisją Egzaminacyjną.

W ramach projektu – z udziałem stowarzyszeń branżowych oraz organizacji pracodawców – opracowywane są podstawy programowe kształcenia w zawodach, suplementy do dyplomów, ścieżki rozwoju zawodowego, a także inne dokumenty programowe.

W pierwszym dniu seminarium (28 listopada 2017r) pani Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w MEN, określiła wzmocnienie kadr dla polskiej gospodarki jako priorytet działań MEN.

Pani Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w swoim wystąpieniu zaakcentowała, że celem resortu jest zapewnienie takiej liczby personelu medycznego, który byłby odpowiednio wykwalifikowany, równomiernie obsadzony i odpowiadający na zapotrzebowanie systemu. Wskazała również na konieczność redefinicji kompetencji niektórych zawodów, mówiąc m.in. o potrzebie odciążenia pielęgniarek i położnych przekazując część prostych czynności pielęgnacyjnych opiekunom medycznym a czynności administracyjnych – personelowi administracyjnemu.

O potencjale i kierunkach rozwoju branży pomoc społeczna oraz branży bezpieczeństwo osób i mienia mówili kolejno przedstawiciele Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Następnie przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawił stan obecny i kierunki zmian w kształceniu zawodowym, a dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej omówił założenia egzaminu zawodowego i potencjalnej roli pracodawców na egzaminie.

Dzień 29 listopada br. upłynął pod znakiem warsztatów poświęconych poszczególnym branżom. Podczas warsztatów poświęconych ochronie zdrowia uczestnicy wskazali na konieczność wprowadzenia zawodu pomocniczego dla pielęgniarek i położnych. Przedstawicielka Ministerstwa zdrowia, pani Ewa Majsterek, wyjaśniła uczestnikom warsztatów, że zawód pomocniczy jest tematem jednego z obszarów prac Zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (którego stroną rozmów są przedstawiciele OZZPiP) i trwają prace na temat koncepcji, wymaganych kwalifikacji i zakresu kompetencji zawodu pomocniczego dla pielęgniarek i położnych. Jednocześnie zaakcentowała, że zawody pielęgniarki i położnej to zawody regulowane, do wykonywania którego niezbędne jest ukończenie określonej ścieżki wykształcenia, która musi być utrzymana na poziomie studiów wyższych.

Podczas warsztatów dyskutowano również na temat projektu podstawy programowej kształcenia w zawodach m.in. technika elektroradiologii, asystenta farmaceutycznego, technika sterylizacji medycznej, protetyka słuchu, technika dentystycznego, technika ortopedy i inn., czy umiejętności określone w podstawie programowej są wystarczające do podjęcia pracy, jakie umiejętności powinny być sprawdzane na egzaminie zawodowym, jak powinien być zorganizowany egzamin praktyczny, oraz kwalifikacje powinni mieć nauczyciele kształcenia zawodowego oraz pracodawcy prowadzący takie kształcenie.