pdf Kodeks pracy.pdf (1.0 MB)

pdf Rozporządzenie ws minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.pdf (915.0 KB)

pdf Ustawa o działalności leczniczych.pdf (705.8 KB)

pdf Ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia.pdf (151.0 KB)

pdf Ustawa o państwowej inspekcji pracy.pdf (359.3 KB)

pdf Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.pdf (1.7 MB)

pdf Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej.pdf (553.9 KB)

pdf Ustawa o związkach zawodowych.pdf (287.2 KB)

pdf W sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.pdf (235.8 KB)

pdf  Ustawa_o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.pdf (160.0 KB)

pdf  Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.pdf (131.0 KB)

pdf  Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.pdf (137.5 KB)

pdf  Konwencja 149 MOP.pdf (86.9 KB)