W dniu 9 czerwca 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie poświęcone problemom zawodowych pielęgniarek i położnych. W spotkaniu uczestniczyli: Przewodnicząca OZZPiP Lucyna Dargiewicz, Wiceprzewodniczący: Longina Kaczmarska i Zdzisław Bujas, a także przedstawiciele NRPIP, kierownictwo Ministerstwa Zdrowia z Ministrem Bartoszem Arłukowiczem, seketarzem stanu Sławomirem Neumannem, podeksretarzami stanu: Cezarym  Cieślukowskim, Piotrem Warczyńskim i Anną Łukasik oraz Tadeusz Jędrzejczyk, prezes NFZ.

Ministerstwo Zdrowia odniosło się pozytywnie w kwestii realizacji postulatów OZZPiP: wpisania pielęgniarek i położnych do systemu kontraktowania świadczeń NFZ oraz podniesienia wynagrodzeń w naszej grupie zawodowej. Podczas spotkania padły wstępne, ogólne propozycje, do których OZZPiP odniesie się po przedstawieniu propozycji rozwiązań bardziej szczegółowych.